Page 1 -
P. 1

S3 La Crònica de Valls

ca     Setmanari comarcal

                                                 Fundat en 19O5 per D. Indaleol Castells

Any XXXII PREUS DE SUBSCRIPCIÓ         Dissabte 20 deJuny de 19S6                           REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:    Nóm. 1616
       2'50 pessetes trimestre                                                   Carrer den Bosch, 31

 Situació difícil                 Reaccionem i reaccionin tants esperits     que Espanya ha exportat durant els me-    el mercat s'animi, tot el qual portaria un
                        pussil'lànims com hi ha pel món. Però       sos de Gener a Abril de 1936 i el seu va-  augment de preus, que ja convé.
  Ningú negarà que el nostre país està     reaccionem com cal, mirant per damunt       lor en pessetes or (una pesseta or equival
atravessat, en molts aspectes, una situa-    de tot els sagrats interessos de Déu i de     a 2'28 pessetes corrents,). També adjun-            Oli
ció difícil, extraordinàriament difícil.    la pàtria, ja que el demés tot és comple-     tem les exportacions fetes en igual perío-
                        mentari.                     de dels anys anteriors per a poder esta-    Es pot dir que l'únic producte agrícola
  Començant pels governants, seguint                               blir les comparacions del cas.        l'exportació del qual va en augment és
els dirigents polítics de totes les tendèn-    Sapiguer reaccionar bé i treballar de                            l'oli. Aquests darrers cinc anys havia
cies i la premsa de tots colors, i acabant   veritat és feina que han de portar a ter-     Exportació espanyola d'avellanes en closca  descendit extraordinàriament l'exportació
per tot aquell qui té un xic de pesquis,    me tots els joves i persones de bona vo-                            espanyola, quedant reduïda a menys de
es reconeix que el nostre país es troba     luntat, i tard o d'hora se'n tocaran excel-      Període    Quantitat Valor     la meitat del que ordinàriament s'enviava
en les circumstàncies que hem al·ludit.     lents conseqüències. Del contrari segui-               (Qn. M.) (Pessetes or)  abans, però a partir del mes d'Octubre
                        rem rodolant per la pendent en què estem     Gener-Abril                 de l'any passat es reaccionà notablement
  Un sentiment de preocupació es refle-    abocats fins a fer cap en I'àbim de l'anar-        »  1931 1,470   139,221    i així s'ha continuat.
xa en totes les persones sensates. I no     quia i la destrucció.                   »  1932 1,558   124,553
pot ésser menys davant la greu situació                                  >  1933 1,919    97,511      La quantitat total d'oli exportat durant
actual, qualificatiu del qual no es salva     Un dilema sobre el qual tothom ha de          »  1934 2,018   127,184    el periode Gener-Abril dels anys 1934,
cap aspecte important de la vida de la     meditar, i que no és exagerat.               »  1935 983     55 204    1935 i 1936, és la següent:
nostra pàtria.                                                 1936 3,393   198,453
                                              L. S.                          Gener-Abril 1934 201,492 Qm.
  Ara podríem anar enumerant tot el que                             Exportació espanyola cf avellanes en gra       > > 1935 169,839 »
porta a la gravetat dels moments pre-      Importació dels nostres                                        > * 1936 274,140 »
sents,                        productes agrícoles             Període       Quantitat' Valor
                                                           (Qn.M.)' (Pessetes or")        Garrofes
  Aquest número ha                Tenim les estadística de l'exportació
                        dels productes agrícoles durant els mesos     Gener-Abril 1931    5,319 1.114063     En el periode Gener-Abril de l'any pas-
 passat per la censura             de Gener a l'Abril d'enguany, i ens anem         » 1932    17,832 2.536,448   sat s'exportaren 23,811 Qm. de garrofes.
                        a ocupar dels que es produeixen a les           » 1933    13,712 1.309,648   Enguany, en el mateix periode sols se
       la crisi econòmica i financiera, nostres comarques.                    » 1934    21,008 2.273,217   n'han exportat 82.
l'augment de preus de moltes mercade-                                   » 1935    32,185 3 451,979
ries, el complicat de la situació social i         Fruits secs                  » 1936    24,764 2.860,260     Aquest fruit es troba molt depreciat a
política, el desordre públic que en molts                                                   causa de la disminució de consum, i men-
llocs impera, en resum: el desgovern que      La trajectòria que segueix l'exportació    Exportació espanyola d ametlles en gra    tre no es trobin noves aplicacions, de
hi ha. Però és innecessari fer-ho, perquè    d'avellanes i ametlles no és tan important                           no fjvenir collites escasses, aquest fruit
està a ia consciència de tothom qui està    com la de l'any passat, com pot obser-      Període       Quantitat Valor     és difícil que es cotitzi a bons preus.
al corrent dels esdeveniments que es      var-se en las dadas que donem més avall.               (Qn. M.) (Pessetes or)
produeixen i en té una visió objectiva.                                                      Als Estats Units s'éstèn ara et consum
                          Pe! que fa referència a les avellanes     Gener-Abril  1931  47 909 11.494,892   de farina de garrofes, que s'usa general-
  No cal dir quant dany produeix aques-    hi han tnfluit causes molt diverses, entre         »  1932  50,649 10.516,700   ment per la- preparació d'articles de pas-
ta situació a tots els interessos morals i   les quals hi ha el que Turquia, país emi-         >  1933  38,671  7.260,268   tisseria i gelats. Però s'importa casi ex-
materials. I com que dins un mateix país    nentment productor d'aquest fruit, amb           »  1934  46,421  7.377,043   classivament d'Itàlia.
tot guarda relació i els fets repercuteixen   molt bon acert, fa tots els possibles i fins        >  1935 j 79,524 10.671,268
per tot el seu àmbit encara que sols es     obliga a què no quedin existències d'una         »   1936  54,190 8.367,497       Ets altres fruits
produeixin en un punt determinat, no hi     collita per l'altra i així a les darreries de
ha cap lloc de Catalunya i d'Espanya on     la temporada, com són els mesos de pri-      Exportació espanyola d'ametllesen closca    L'exportació dels demés productes
no es sufreixin les conseqüències d'a-     mavera, a fi de treure tot el que resta de                           agrícoles que es cullen a la nostre comar-
questa situació difícil i greu de què ve-    la collita ofereix preus més baixos. Da-     Període       Quantitat Valor     ca, tret de les patates, ha disminuït amb
nim parlant.                  vant això i la creixent bona qualitat del               (Qn.M) (Pessetes or)   referència ais anys anteriors en els mesos
                        fruit turc, que avui és igual a la de les                           esmentats.
  A la nostra ciutat, si observeu amb     nostres avellanes, perquè el govern d'a-     Gener - Abril 1931  4,749  505,448
atenció, podreu comprobar fàcilment que     quell país se'n preocupa seriosament, els         » 1932    6,749  526,831      Ha disminuït també l'exportació de
la major part de les persones estan con-    mercats europeus, sobretot a Alemanya,           » 1933    5,099  319,836    conserves de llegums i hortalices. En
taminades de la justificada preocupació a    han tingut preferència per l'avellana           » 1934    5,264  332,904    canvi ha augmentat la de conserves de
què fem referència, i també aquí es to*     turca.                           » 1935    7,232  414,922    fruites al natural.
quen les desagradables conseqüències de                                  » 1936    6,779  430.536
la situació en què viu la nostra pàtria.     També hi ha influït a la baixa d'expor-                            50 ANYS ENRERA
                        tacions de fruits secs ia deficient política            Vins
 Però, amb tot, un no s'ha de deixar      comercial espanyola, que aquests darrers                               De "El Eco de Valls"
portar pel pessimisme i la desesperació,    temps encara ha empitjorat, i el que la       L'exportació de vins espanyols, en to-
com fan molts. Les coses no sempre són     pesseta se la sostingui a un tipus relati-    tal, encara tendeix a disminuir, tot i ha-  Dels dies 3, 17 i 20 de Juny de 1886
iguals i després de temps de dolents en     vamet alt.                    ver baixat d'una manera que no té pre-
vénen de millors, si a Déu plau.                                 cedent. Aquesta disminució no és tan sen-    Hemos tenido el gusto de saludar a
                          De totes maneres tant l'exportació d'a-    sible en els vins de qualitat i licors.   nuestro querido amigo y paísano el nc-
 El que convé, davant de l'actual pano-    vellanes com la d'ametlla, encara que in-                           table pianista D. José Fornells, quien se
rama, és reaccionar de veritat, si no vo-    ferior a la de l'any passat, s'ha mantingut,     El preu del vi aquests dies ha reaccio-  halla en esta ciudad de vuelta de su lar-
tem que vingui un daltabaix que ho en-     en el període a què fem referència, en      nat un xic i els mercats es veuen més    ga expedición artística por America y el
sorri tot i sumeixi el país en l'anarquia i   bon nivell.                    animats. Es deu això a què la propera    archipiélago Filipino, que ha recorrido
la misèria. Però ha d'ésser una reacció                              collita no serà abundant i a més la per-   triunfalmente cosechando nuevos lauros
sincera i en la forma que cal. Es precís     Les existències d'aquests fruits són re-    sistència de les pluges ha fet que sorgis-  que afíadir a su brillante carrera.
reaccionar sobretot fent que els senti-     lativament escasses i els preus actuals      sin una sèrie de malaltia perjudicial pels
ments religiosos de cada dia s'infiltrin    es mantenen bé, i així és de creure que      raïms.                     Le damos nuestra mas cordial bienve-
més en ia societat, perquè una de les      contiuaran fins a la propera collita.                             nida.
causes, tal vegada l'essencial, de la si-                              El mateix passa a França on els mer-
tuació que lamentem, és l'absència de       La vinent collita d'ametlles, en general,    cats acusen fermesa i els preus han as-    —Nuestro amigo D. Juan Pié Costas
l'esperit cristià en el nostre poble i les   serà curta. La d'avellanes sembla que       cendit. I a Argèlia també s'ha desenrotllat ha sido nombrado gefe del taller de ce*
seves costums d'ara.              tampoc serà abundant.               el <mildew>, amb el consegüent perjudici   rrajeria de la fàbrica de puntas de Paris
                                                 per a les vinyes.              que el general Salamanca va a montar
     LLEGIU LA CRÒNICA            Donem a continuació les dades refe-                             en una de sus posesiones de Estremadu-
                        rents a les quantitats d'ametlla i avellana     Totes aquestes circumstàncies fan que   ra. Lo celebramos.
     LLEGIU LA CRÒNICA                                    hi hagi certa espectació i esperances que

     LLEGIU LA CRÒNICA

     LLEGIU LA CRÒNICA
   1   2   3   4   5   6