Page 1 -
P. 1

tsasa

oi

rònica Valls'g55
        Setmanari comarcal                            Fundat en 19O5 per D. Indaleci Castells

4oy XXXII      PREUS DE SUBSCRIPCIÓ           Dissabte 18d'Abril de 1936         REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:      Nom. 1607
             2'50 pessetes trimestre                                   Carrer deu Bosch, 31

 No s'hival                                                           La Missa d'Infants
Hi haqui téde la premsa un concepte CENTRE D'ASSEGURANCES
                                                                 Demà, diumenge, sia Déuplau, co-

totalment diferent del que ha d'ésser. Es                     DE                       mençarà una Missa d'Infants en l'església

creuen, hi ha elements, quela premsa          LLUÏS VILLAR ROYA                             arxiprestat de SantJJoan, que serà cele-
ha d'ésser per a tirat l'aigua alseu molí,                                            brada a les onze tots els dies a què el

encara queper això s'hagi de mancar a                                               precepte d'oïr-ne fa referència.
la veritat, s'hagi d'usar la insídia i el SOCI DE LA«ASOCIACION NACKMAL DE AGENTES DE SEGUROS»                   Es organitzada per les tres parròquies

baix to.                   RAVAL SANT ANTONI, 135                    VALLS         de laciutat, amb el fi de fer-la atractiva i
 Nosaltres creiem quela premsa deu                                                profitosa als infants.

defensar la ideologia que l'informa, treu-                                            El cant, element tant poderós en la

re conseqüències dels esdeveniments que    COMPANYIES QUE ES REPRESENTEN:                           psicologia religiosa intercalat oportuna-
es narren a favor de lamateixa ideolo-                                              ment, una breu homilia evangèlica en
gia, callar, fins i tot, certes coses, però  " C l j i DE PÜEVISION ï SOCORRO"                          llenguatge infantil, ien les parts princi-
mai mancar a la veritat ni desfigurar-la.                                             pals de la missa una major associació
La premsa ha de tendir, a més, a aixe-    Accidents deltreball - Indivi-                           amb el celebrant són les característiques
car el nivell mora!, cultural i d'educació  duals 1Responsabilitat Civil.                            que presentarà laMissa d'Infants.

dels lectors.                                                           Es esperit de l'Església el que ho era

 Ens ha impulsat a escriure aquestes     "ESPASA S. i COMPM MtHiil,                             de Jesús, qui fins itot arribava a repen-
consideracions—i moltes altres en po-     DE SEGUROS"                                     dre els deixebles quan els infants es
driem encara fer—la lectura del portaveu                                             veien privats d'arribar a ell; iés l'esperit
dels esquerrans-socíaiistes locals, treball. Vida I Rendes vitalícies                              de la pedagogia de tots els temps esta-
                                                                 blir graus en tots els ensenyaments i
 Aquest periòdic, que està en bones

relacions amb el qui exerceix la censura,   "BHIItA"                                      pràctiques.
pot dir i diu tot el que li plau, i moltes
vegades desfigurant la veritat de fets que  Incendis -Robatoris i Marítims                            Poca cosa hiapendrà l'infant en un ser-
es desenrotllen a la nostra ciutat i posant                                            mó regularment dirigit a la pràctica de
                                                                 virtuts de cristià format o a combatre fal-

en tot una bona dosi de sectarisme i par-                                             tes que no han interessat encara les àni-

tidisme.                                                             mes novençanes, i sobretot quan deu

No s'hi val. Els que fan treball es veu    Aqus-ït centre sencarrega de la tramitació" de toia classe de sinistres,      emprar-se d'ordinari el llenguatge més

que no espreocupen de fer un periòdic             especialment dels de responsabilitat civil             abstracte de la gent gran, no prou diàfan

seriós, sinó d'anar embolicant i dir les   ASSESSORAMENT GRATUÏT                                a la gent petita.
coses a la seva manera pera entabanar                                                Per totes aquestes raons ha semblat

als lectors. Només els preocupa l'esquer-                                             oportuna l'iniciativa de l'Acció Catòlica

risme, el socialisme i altres coses que                                              gustosament aprovada i acceptada pel

ara estan en boga, però en el fons no gano del Comitè de ia Unión republicano —Un percance que pudo tener fatales senyor arxiprest i demés senyors rectors

s'hi veu cap esperit de patriotisme.     democràtica de esta Ciudad.        consecuencias acaeció en la representa- de la ciutat.

Que hi farem si són així! La llàstima L<ï devoivemos con el cambio el salu- ción de la «Passió». Al acabar el tercer Va, doncs, destinada aquesta Missa

és quetot això causa un dany ben la- do quedirige a la prensa en general y ado con lfn baile que f'gura en los in- d'Infants als nens, nenes i jovenets de

mentable, perquè fa que molts afers, particuiarmente a lade nuestra localidad, fiernos, unode los artisías tropezó en Catecismes iCol·legis queno poden en

després de passar per les columnes de deseàndoles una larga vida exenta de un escotillón que se había dejado en- ells oïr la santa missa ien general a tots

treball, quedin desfigurats i fins a voltes tropiezos.                 treabierto, dando de bruces en el suelo els qui desítjin treure'n un major fruit.

al revés, iels lectors així els coneixen.    —Nuestro querido amigo el eminente   y artastrando en su caida a varios otros Els seients que hihaurà enla part cen-
                       ingeniero de la Armada D. Andrés A.
 Un cas només permostra, com en po-     Comerma ha sido nombrado presidente    de IOÜ ejecutantes. Esto unido a haberse tral de l'església de Sant Joan són reser-
driem esmentar d'aitres. Diuel repetit    de laJunta tècnica de laExposición Uni-
periòdic, en una nova referent a la Set-   versal de Barcelona.           inflamado el alcohol de los hachones que vats per ais nois i noies assistents.
mana Santa, que enguany no s'han cele-
brat processons pels motius que el! indi-                        los artistas llevaban y que conla caida Cal pregar per al bon èxit d'aquesta
                                            se desparramó por el suelo, produjo una pràctica que tant pot influir en la cristiana
                                            de sustos, gritos y confusiones queobli- formació.
ca, que ningú vaprivar de feHes i altres Este nombramiento responde por siso*      go a suspender por breves mornentos la
                       lo del éxito de la empresa acometida por representación. La cosa no tuvo mas                       M.
coses mancades de fonament.
                       el sfflor Serrano Casanova si a ello no consecuencias y uno de los artistssque
 Nosaltres podem assegurar que sien-     bastaran los nombres llustres de lasper- dió depechos contra el suelo recibiendo  La Fira Comercial
guany no hi vahaver processos es deu,     sonas queconstituyen la «Junta de pa- una leve lesión sehalló pronto y por for-
en primer lloc, a què l'autoritat governa-  tronaío y de Fiscalización» quetiempo tuna fuera de todo cuidado.           Continuen els treballs encaminats a la
tiva va prohiblr-ies a tot Catalunya.     atras publicamos.                                  realització de la I Fira Comercial que ha
éQuè no van llegir les declaracionsque                                              ha de tenir lloc a Valls durant els dies 30
va fer el Comissari d'Ordre Públic les    Damos con tal motivo alseftor Comer- —Con ei rnayor orden se verifico el
quals vapublicar tota la premsa?
                       ma nuestra mas cordial enhorabuena.    domingo laelección en todas las seccio-

                                            nes de este distríto, obteniendo mayorfa
  Els de treball només saben el que els —El miércoles se puso en escena en de votos D. Gabriel Ballester Boada.
                                                                 de Maig al4 de Juny, coincidint amb les

convé. No s'hi val.              nuestro teatro el popular drama sacro El candidato por acumulación D. Fran- tradicionals «Fires de Maig>.

               F.C. «La Passió y Mort de Nostre Senyor Je- cisco Pi y Margall obtuvo 44 votos en Corn ja indicàvem en l'edícició anterior
                       sucrist>. La ejecución fué en conjunto este distrito.
                                                                 la Fira Comercial es celebrarà a l'edifici

                       muy acertada, distinguiéndose singulsr- En los demés distritos de esta provin- quarter, el qual serà acondicionat a l'e-
                       mente elseflor Falcó a quien nuestro pu- cià hanalcanzado mayorfa de votos los fecte. La planta baixa es destina a expo-
  50 ANYS ENRERA              blico ha podido apreciar en la mistna seflores siguientes: D. Pedró Antonio sar-hi maquinària, especialment agrícola,
                       obra en distinfas ocasiones.
                                            Torres, seflor Conde de Rius y D.Qe- i objectes pesants, i el primer pis tot el

  De "El Eco de Valls"            La obra sepresenta con mucha seve- fónimo Marin, en la Circunscripción; don demés propi de figurar a la Fira.
                       ridad y sehalla presentada con gran lujo Federico Pons y Montells en Tortosa; El preu dels stants s'ha fixat a untipo

  Dels dies 4i8 dAbril de 1886       en el aparato.              D. Juan Caflellas en Vendrell; D. Anto- molt limitat a l'objecte que siguin el ma-

                       Ayer debió darse lasegunda repre* nio Torres Jordi, enGandesa y D. Car- jor número els quefigurin ala Fira, so-

  Hemos recibido el primer número de sentación que hubo de suspenderse el los Groizard en Roquetas.               bretot d'establiments vaüencs. Els stants

Et Democrdtico, semanario local que se jueves y para hoy se rnllan anunciada»                           de la planta baixa escobraran a l'5O pes-

publicarà los sàbados por la tarde y ór- la tercera y cuarta.                                   setes el metre quadrat i eis del primer
   1   2   3   4