Page 6 -
P. 6

LA CRÒNICA DE VALLS

    MER GAT                 a la Sala d'actes de la Societat Agrícola de
                         Valls, Plaça delCarme 8.

                         Els Srs. accionistes que desitgin assistir amb   Tota la radio
                                                      amb totes les ondes
                         veu i vot a laJunta deuran proveir-se dela cor-          A totes leshores
                                                            A tots elspreus
  Fruits secs.—Mercat molt encalmat. EU    responent papereta d'assistència que s'els hi fa-                i a tots elsgustos
preus es sostenen i fins hanpujat unxic gràcies cilitarà a les oficines de la Societat, tots els
a quèels tenedors dels fruits nos'en volendes-  dies feiners de4 a 7 dela tarda. Al mateix lloc
pendre.                     i hores podran examinar l'ordre deldia, l'Inven-
                         tari-Balanç i els documents precisos per la seva
  Vi.—Mercat molt encalmat i fluixesa en els  comprobació durant els cinc dies anteriors a la
preus.                      celebració de la Junta.

  Cereal» í llagums.—Mercat també encalmat     Valls 31 Gener 1936.—El President Llui*
i elspreus sostinguts.              Homs.

FRUITS SECS                          BANC DE VALLS            Sols i únicament amb

Gra d'avellana negreta a 1M8 la lliura.            Avís                  PHILIPS
Avellana comuna
Avellana negreta    a 68 00 ptes. 65 kg.   El pagament del cupó n.° 47 acordat per la           Representant oficial
Ametlla mollar
Ametlla llargueta    a 77'00 » » »
Ametlla marcona           50'5 » Junta General d'Accionistes, a raó de quinze
Ametlla esperança    a 64'00         pessetes per acció, lliure d'impostos, des del
Ametlla comuna
Garrofa         a 35'00 » 40       dia 24 del corrent mes restarà obert en les ofi-

VINS          a 30'00         cines d'aquesta Central i en les Sucursals de

Vi blanc        a 2700          Montblanch i Borges Blanques i en les del
Vi negre
            a 23'00         «Banco Urquijo Catalans deBarcelona i en el
CEREALS
            a 5'50          «Banco Mercantil de Tarragona» de Tarrago-
Blat
Ordi                       na, tots elsdies hàbils i en leshores d'oficinn.
Moresc país
Sègol            l'95 »grauicg.   Els cupons que es presentin ai cobrament

               l'9O »grauicg. han d'anar anotats en les corresponents factu-

                         res, queseran facilitades en els llocs de paga-

            a 44'00 » 100 »     ment.
            a 3400 » 100 »        Valls 19 de febrer de 1936.—L'Administra'
            a 3900 » » »
                         dor, Francesc Plana.

            a 36'00

Civada         a 37'00            MUTUAL AGRÍCOLA DE VALLS           CASA BOFARULL
Civada         a 1225 » 80 litres
                          En compliment del disposat per l'article 18
FARINES         a 6800 »         dels Estatuts, aquesta Mutualitat es reunirà en
Farina 1.*       a 64'00 »        Junta general ordinària, el dimecres dia 26 del
            a 61'00 Ï        present mes de Febrer, a les 9 del matí, en el
  » 2."        a 56'00 »        seu estatge social (carrer de Sant Antoni, 70
                         pral.). En cas de no reunir-se la meitat més u
  » blanca                   dels associats, es celebrarà la segona convoca-
  » integral

DESPULLES

Farina         a 45'00         tòria mija hora més tard.

Farineta        a 25'00   60       Tindrà per objecte:               :ORTOPEDIAiCIRUGIA Y ÒPTICA
Segona         a 22'QO   »        ler.—Aprovació de l'acta de la Junta general  Especialdad en bragueros y fajas ventraies
Tercera         a 20'00   »      anterior.
Trits
Segon          a 9'00   30      2on.—Lectura de la Memòria corresponent a     Extensos surtitícs en Gafes, Lentes, Sfemeies, eíc. etc.
            a 725    22
LLEGUMS                     l'any 1935.
                                                  Esta casa dispone de personal practico y contitulo facoMativo para la et»
Faves                      3er.—Lectura del Balanç de l'any 1935.

Veces                      4rt.—Compte delesbases amb el Pio Hospi-        locación detndos susaparatós deortopèdia y òptica
            a 24'00   » 80 litres tal de Valls.
Guixes         a 46'00   » 100 kg. 5è. —Renovació parcial de la Junta Directiva     ANTONIO BUDESCA
Fasols «pinet»     a 22'00   » 80 litres per termini dels Srs. President, Secretari,
Sigrons         a 45'00   » » » Comptador i Vocals ler. i 3er.                  Unión 32,
Erb           a 50'00
Pedrerol        a 3850   » 100 kgs. 6è.—Precs i preguntes.
            a 36'00   » »»
                         Els documents i comprovants dels comptes,
                  » » » queden a disposició dels associats, a fi de que

OUS                       puguin examinar-los, tots els dies feiners de 9 a
                         1 enla Secretaria d'aquesta Mutualitat.

Oli extra        a 7'50 » 4 litres Valls 18 de Febrer del 1936.—El Secretari,

Oli1.*         a 7"25 » »        J. Massó.                     BANC DEVALLS
OH2.1          a 675 » »                  REGISTRE CIVIL

TOCINOS

Pes viu           21'00 » 10'4kgs.      inscripcions datant la setmana              ANY DE FUNDACIÓ: 1 8 8 1
Pes mort        a 300 » 1 »
                                        NAIXEMENTS     Sucursals: Montblanch-Borges Blanques
VARIS          a 2'50 » 10 kgs.
Patates         a 3'00 » dotzena     Pilar Sabaté Prunera.
OMS del país
                                        DEFUNCIONS

ADOBS QUÍMICS                  Bonaventura Puig Pons, 77anys.

Superfosfat de calç 18/20 a 1300  » 100 kgs.  Ramon Vallverdú Clavé, 93 id.;;           CORRESPONSAL DEL BANC D'ESPANYA
               1200  »»                               Capital e s c r i p t u r a t . . . . . Ptes. 1O.OOO,OOO(OO
   » » » 16/18 a      2900                        MATRIMONIS     Capital desemborsat i^reserves » 4.245,00*000
               2700
Sulfat de amoníac    a  32'00 *»      Josep Batet Plana amb Teresa        Guasch

Clorur depotassa    a      »»      Ferré.

Sulfat depotassa    a      »»

Nitrat deXile      a 2900 » »

Nitrat decalç      a 27'50   »»              BANC DE VALLS                         SERVEIS
                  »>          Secció de comptes corrents ae la
Sulfat de ferro en pols a 14'50   »»                               Compliment d'ordres d®Borsa 1eompra-venda de Valors
                                   classe obrera              Negoeiacilé i descompte d'efeetes, enporas
Sulfat defro. cristalitzat a 13'50                                               i titols amortitzat»

ANTICRIPTOGAMICS

Sulfat decoure        70'00 » 100 kgs, Hac ingressat per 89 imposicions 73.689*40 pts.
Sofra flor          45'00 > » » S'han retornat per 105 reintegres 89.01310 pts.

Sofre refinat        18'30 » '40 »    Llibretes noves 7                 Custodia d evalor», lloguer d® Caixes Individuals en Cam-
Sofre floristella      1670 » » »       Valls 15-21 Febrer de 1936.—£ï Secreta/t,           bra blindada d©«ompleta seguritat

                         Tomàs Selva.                    Comptes eorrssrats, Caixa d'estalvis, a l a vista

      Secció Oficial            Imp. de E. Castells, Raval Caputxins VALLS.                  ! m. tezrralas! ÏSJKSS
                                                  1 totes lea alferes oparaeiosis prèples de l a l£anea -

    COOPERATIVA ELÈCTRICA                                    El Bans aplicarà totes i«s op^asioos i serveis la CO»
                                                  CUÏSSÏÚ CQÏ?Í!.£Q& ® imtarifa d® «tondïsians fixada pel
        DE VALLS. S. A.         —Un especialista li hareceptat
                                                                   @M:!%OMHL i% qa«í eoQdi«ió és obli-
         Convocatòria          uns cristalls perfer unes ulleres,                p«p a tota la Banra «s^ablepfea a Bspaaya.
Per acord del Consell d'Administració i en

cmnpliment del article 14dels Estatuts, es con- la casa E. RIBAS els hi farà.

voca Junta General ordinària d'accionistes per

el dia23deFebrer pròxim a les onze del malf,
   1   2   3   4   5   6