Page 1 -
P. 1

'& •CM La Crònica de Valls

ca-
ca

     Setmanari comarcal                                  Fundat en 19O5 per D. Indaleci Castells

Aoy XXXH PREUS DE SUBSCRIPCIÓ         Dissabte 22 de Febrer de 1936              REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:      Nim. 1599
       2'50 pessetes trimestre                                       Carrer den Bosch, 31

Passades les eleccions                     Aniversari de la mort de                           cimiento que por su índole ha de ser uno
                                                                       de los primeros elementos para fomentar
  Ja estant passades les eleccions a di-   MERCÈ MIQUEL IGARRIGA                                     la riqueza de nuestra ciudad en sus va-
                                                                       rias manifestacions.
putats a Corts.                    que morí el dia 28 de Febrer de 1935
 La candidatura de dretes o del Front                                                     Durante el periodo mencionado el
                           Conïortada amb els Sants Sagraments                           Banco de Valls ha tornado 5 364 efectos
Català d'Ordre, que comptava amb totes                                                    por negociar importando 4.324,488'83
les nostres simpaties i amb el nostre en-           (A. 0. S.)                                   pesetas; cobro en esta plaza 5.661 efec-
tusiasme, no ha triomfat ;,en aquesta cir-                                                  tos que ascienden a 1.910,439*39 pese-
cumscripció. Ha tirgut, la referida can-      Els seus apenats: vidu Tomàs Sabaté Llop; filla,                     tas; y descontado 614 por valor de
didatura, més vots—prop de set mil—      Teresa; fill polític, Rafael Chirivella Vallès; germans                    2.001,766:78. El movimiento de cuentas
que en les eleccions a Corts passades,     Franciscà i Emili, cunyats, oncles, nebots, cosins i                     corrientes senala la suma de 2.189,28572
però aquest augment no ha estat suficient   demés família, al recordar a llurs amistats tan irrepa-                    pesetas de ingresos y la de 2.164,70r56
per a lograr la victòria. No hi ha dubte    rable pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu i l'assis-                    de pagos. Las cuentas corrientes de la
que en altre ocasió l'assolirà, ja que la   tència a les misses que, en sufragi de la seva ànima,                     clase obrera senalan una existència de
tònica de les passades eleccions, encara    es celebraran el proper divendres dia 28, altar de la                     114.31941 pesetas.
que no hagin donat una majoria de dipu-    Candela de l'església de Sant Joan Baptista, de vuit
tats de dreta, ha estat un augment de     a nou del matí.                                         Como se deduce de los datos aptmta-
vots a favor de les candidatures del ma-                                                   dos y de la clara y concienzuda exposi-
teix color, amb referència a les eleccions                  Ciutat, Febrer del 1936.                    ción que del estado actual del Banco ha
del Novembre del 1933.                                                            hecho en su Memòria D. Luis de Vecia-
                        Banc de Valls Sucursals de Montblanch i Borges Blan-                     na, el crédito e importància de este esta-
  Pel que pertoca la nostra ciutat hem                               ques.                  blecimiento aumenta de dia en dia a la
de confessar que el resultat de l'elecció                                                  par que su movimiento mercantil y la
ens ha produït, més que sorpresa, estu-     Divendres de la setmana passada va       Per unanimitat foren reelegits per a    confianza que a el dispensan los accio-
por. No es pot concebre que les forces     celebrar aquesta important entitat bancà-    formar part del Consell d'Administració    nistas, nuestra ciudad y las plazas iiga-
de dreta hagin perdut terreny a Valls.     ria Junta General ordinària d'Accionistes,;   els prestigiosos senyors: Ignasi Esteve i   das con nosotros por relaciones comer-
Però el resultat així ens ho posat de re-   l'objecte de la qual fou donar compte dels   Grau, Miquel Jové i Arnavat, Prudenci     ciales.
lleu. Amb tot tenim motius sobretot per    resultats aconseguits en l'exercici 54 de    Roden i Bofarull, Daniel Sagú i Sanromà
a creure que aquesta reculada no és real.   la fundació de la Companyia.          i Baltasar Segú i Homs.             Nos complacemos pues por ello en fe-
 ,,A Valls el que Jja.passat és que molta                                                  licitar a la Junta de Gobierno por la acer-
gent que solia donar el seu vot a la can-     En la memòria aprovada es fa constar      Felicitem al Banc de Valls i els seus di- tada gestión de los intereses a ella con-
 didatura dretana, impressionada per la    que persisteix la crisi agrícola motivada    rigents pels bons resultats assolits en l'e- fiados, y a nuestra querida ciudad por
 qüestió dels presos, per no sospesar bé    per l'enviliment del preu del vi, que ha    xercici de 1935.               haber llegado a poseer un establecimien-
 la trascendència de les eleccions, per co-                                                 to de crédito cuya importància y respeta-
 vardia o per temor, per manca de con-     afectat l'economia de les comarques en                            bilidad han alcando la altura a que se
 viccions, per desconèixer el que una i                                                   encuentra hoy nuestro Banco.
 altra candidatura representava, en resum,   que opera el Banc.—També hi ha contri-     50 ANYS ENRERA
 per insconsciència, va donar el seu vot a   buït la manca d'exportació de l'oli.—En                             Luego despues de aprobado e! balance
 la candidatura esquerrana.                                                         se procedió a la elección de tres accio-
                        l'exercici de 1935 ha estat normal el de-                           nistas para cubrir las vacantes de la Jun-
  A més, la conducta que alguns propie-                                                   ta de gobierno, resultando nombrados los
 taris han seguit darrerament amb refe-    senvolupament del Banc, el qual ha conti-    De "E< Eco de Valls"             senores don Francisco Torner Miquel,
 rència als problemes del camp, conducta    nuat la seva política tradicional de facilitar                        D. Laureano Figuerola Domingo y don
 que en més d'una ocasió hem lamentat                                                    Ramon Cosidó Martí.
 des d'aquestes mateixes pàgines, ha res-   mitjans a les classes productores del      Del dies 11 i 18de Febrer de 1886
 tat vots a la candidatura dretana.      país.—Es registra un bon augment en els                             —Desde algun tiempo a esta parte se
                                                                       nota en nuestra ciudad cierto buen gusto
  tQuè hi farem si la cosa ha anat així?   comptes de creditors fins el termini d'un El sàbado ultimo, como previamente         creciente en el decorado de habitaciones
 Paciència, i a treballar de valent, amb                                                   y sobre todo de los establecimientos. Al-
 constància, amb senyi serenitat, i aprofi-  mes i en el de creditors a majors termi- estaba anunciado, tuvo lugar, bajo la        gunos de ellos que se han abierto última-
 tant les experiències i ensenyances que                                                   mente, como la peluqueria del Sr. Martí
 el desenrotllament de la passada lluita    nis, els quals presenten uns saldos ascen- presidència del ex-diputado por este dis-     y la farmàcia del Sr. Sarró, justifican por
 electoral ens ha ^proporcionat, perquè                                                   completo nuestra aserción. Parece que
 un altre dia el resultat no sigui el mateix  dents en relació amb els de Pany 1934.— trito D. José Castellet Sampsó la junta        por fin se introduce en v'alls el espíritu
 i tot vagi millor.                                                             artístico que alienta en las grandes ciu-
                        El Compte de Guanys i Pèrdues ofe- general ordinària de senores accionistas          dades modernas.
  El que és de lamentar veritablement és
 que el resultat de la lluita electoral i les reix un resultat molt semblant al de l'e- del Banco de Valls. En ella fueron pre-         Recientemente ha venido a confirmar
 incidències i l'ambient que entorn d'ella                                                  lo apuntado la restauración de que acaba
 es produïren reflexin que la nostra so-    xercici anterior.—L'Assemblea acordà sentados por la Junta de Gobierno las           de ser objeto el acreditado «Cafè Ibéri-
 cietat i particularment la nostra joventut                                                  co>. La dirección de estàs otras ha sido
 està infestada de principis dissolvents,   destinar el màximum reglamentari del 10 cuentas y balance del ejercicio fínido en       confiada al aventajado artista D. Buena-
 no és el cristianisme el que informa la                                                   ventura Casas, quien ha cumplido su co-
 seva vida. Això obliga a totes les per-    per 100 ai Fons de Reserva, aplicar la 31 de Diciembre próximo pasado que           metido con el acierto que era de esperar
 sones, a tots els vallencs conscients, a                                                   de su reconocido talento y buen gusto.
 preocupar-se seriosament de la recristia-   quantitat de vint mil pessetes a augmen- fueron aprobados por unanimidad. De
 nització del nostre poble, si no volem                                                     El decorado del salon de este cafè
 que aquest es perdi, i de pas de la seva   tar el Pons voluntari de Reserva i retri- los mismos se deduce que el menciona-        rompé por completo con el amanerado
 educació.                                                                  gusto que dominaba en Valls en estos
                        buir el capital de les Accions amb un di- do establecimiento ha alcanzado un nota-       establecimientos. En el techo se han co-
  Els pobles són grans i progressius                                                    locado hermosas pinturas al temple de
 quan els principis del cristianisme i els  vidend actiu del 6 per 100, net d'impos- ble desarrollo en las operaciones a que        la Acadèmia que de ese ïgénero existe
 sentiments religiosos, els donen vida.                                                   en Milan, limitadas por marços de estilo
 Tinguem-hò present, vallencs.        tos.—Amb l'acord de la Junta General dedica sus capitales como lo prueban los         neo-greco. En las paredes, tapizadas de
                                                                       papel cuyo dibujo sobre ser de excelente
                        d'Accionistes, les reserves del Banc ate- datos que sacados de la Memòria que         gusto presenta grandisima novedad, se
                                                                       han colocado plafones de corte suma-
                        nyen la xifra respectable de 1.887.250'00 íeyó el Sr. Administrador D. Luis de Ve-

                        pessetes.—Es consigna també en la Me- ciana publicamos a continuación para co-

                        mòria els bons resultats obtinguts pel nocimiento de nuestros lectores iníere-

                        Banc Mercantil de Tarragona i per les sados en la buena marcha de un estable-
   1   2   3   4   5   6