Page 1 -
P. 1

i La Crònica de Valls
      Setmanari comarcal      Fundat en 19O5 per D. Indaleci Castells

iny XXXII PREUS DE SUBSCRIPCIÓ    Dissabte 15 de Febrer de 1936 REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:   ím. 1598
       2'50 pessetes trimestre                     Carrer den Bosch, 31

LES ELECCIONS DE DEMÀ

        Triumfarà la candidatura del "Front Català d'Ordre"!
     Les dretes obtindran la majoria arreu d'Espanya i Catalunya.

            ;Que tothom compleixi amb el seu deure!
                Gran animació i entusiasme.

          L'ordre públic estarà completament assegurat.
L'esperit revolucionari que des de fa uns anys dificulta i entorpeix la vida

              ciutadana, demà s'ha de desterrar.
El míting d'ahir vespre fou una penyora de la victòria: el Teatre Apolo i el

      Teatre Agrupació completament plens d'un públic entusiasta.

ELECCIONS PER A DIPUTATS ACORTS       Demà hi ha les eleccions méstrascendenials que s'hauran vist a la nostra
                    terra. Aquesta lluita electoral és per a resoldre un dilema: revolució o contra-
 CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA      revolució.

Candidatura del "Troni Català d'Ordre"    Això enclou unatrascendència extraordinària, i cal quelagent s*en faci ben
         •           bé càrrec. Estem enunsmoments culminants, gravíssims.

         •             Però sortosament et nostre poble es dóna compte d aquesta gravetat, dela
                    necessitat que hi ha d apartar per a sempre Pesperit i el fet revolucionarique
                    d uns quants anys malmet la nostra pàtria. La nostra gent reacciona visiblement
                    contra l'esperit revolucionari que encarnen els elements esquerrans, socialistes i
                    comunistes tots elsquals formen un front en la lluita electoral de demà. La nostra
                    gent veu el daltabaix, segurament irreparable per arai per temps, que es pro-
                    duiria siper una casualitat guanyessin elselements revolucionaris, méso menys
                    disfressats, que composen les candidatures dites del front popular o d'esquerra.

                       Tota persona que té consciència dels seus actes es veu enla necessitat inel-
                    ludible delluitar contra Cesquerrisme, que és el mateix que direlrevolucionisme,
                    i de donar la victòria als elements contrarrevolucionaris, als quals volen la paui
                    la prosperitat espiritual i material delnostre poble, i s'han unit per a formar el
                    Front Català d Ordre.

                       Endavant, doncs, que tothom, demà, s'apresti a votar la candidatura del
                    Front Català, que tothom treballi per a donar-li la victòria, victòria que a hores
                    d ara ja és segura si tothom cumpleix amb el seu deure.

                       La jornada de demà ha d ésser una diada defervor patriòtic: s'haderedimir,
                    amb les eleccions, a la nostra pàtria de l'esperit revolucionari que dificulta el
                    desenrotllament normal de la vida nacional i tots elsaspectes que ella enclou.

                       Tothom a collaborar al triomf de la candidatura del Front Català d Ordre,
                    amb entusiasme, ambvalentia, amb fe, costi el que costi.

                       Déu i lapàtria ho exigeixen.

                    Com gramola          trucció gramatical. Deia l'orador-gramo-
                                   la, com tants n'hi a l'esquerra, elnom

J li                                            del qual desconeixem: «es tracta que la
                     Dijous a la nit, en el precís moment terra sigui del quela treballa».
                    que passàvem per davant del Casinet, I li diem a aquest xerraire, que bé pc-
                    l'altaveu allí instal·lat per tal de retrans- dia ésser un de tant destacat com Mar-
                    metre els discursos que en aquells mo- cel·lí Domingo, (ho volem suposar per
                    ments es pronunciaven en el míting d'es- raó d'ésser ja més de milja nit quan l'al-
                    querres quees celebrava al Teatre Apo- taveu vomitava la frase a les acaballes
                    lo, reproduïa amb so potent una frasse de l'acte orador-gramola), perquè aquesta
                    vella, gastada, que llençava un delsora- frase feta fa mésde milvegades queen
                    dors. Frasse que, conservada i recor- els mitings d'esquerra atueix les oïdes

                    dada fidelment per nosaltres, la volem dels pobres i incautes pagesos esquer-

                    estampar aqui sens afegir ni traure,res- rans. Això no obstant, l'orador-disc a

                    pectant, fins i tot, la seva dolenta cons- què al·ludim seguirà donant impertèrrit
   1   2   3   4