Page 1 -
P. 1

'"3235 La Crònica de Valls
ca                                            Fundat en 19O5 per D. Indaleci Castells

«3 Setmanari comarcal

tnmf— MMMKBHB'BH»

Any XXXII PREUS DE SUBSCRIPCIÓ        Dissabte IIdeGener de 1956         REDACQÓ I ADMINISTRACIÓ:           Nnm. 1593
        2'50 pessetes trimestre                               Carrer den Bosch, 31

Moments culminants              Teatre Agrupació                                    sepulcre, naturalment que buid, de Jc-
                                                                   sucrist.
Dintre breus setmanes hiha d'haver
                                                                    En elssegles primerencs de! cristianis-
                                                                   me es veneraven litúrgicament coma re-

al nostre país unes eleccions, d'una                                                 líquies els objectes quehav'en estat en

trascendència tal que no té precedents    ELENC ARTÍSTIC D'ALTA COMÈDIA                              contacte amb els sepulcres dels màrtirs.

a Espanya ni a Catalunya.           Diumenge, a tres quarts de cinc de la tarda                       Doncs, si lafe dels cristians primitiusja
 De fet dues forces entraran en joc:     ULTIMA RERRESEMTACIO                                  s'abrandava enel culte dels objectes san-
                                                                   tificats, només, pelcontacte derelíquies
els revolucionaris i llurs còmplices me's                                               santes, molt mésens pertoca anosaltres

o menys encoberts o més o menys                                                    el tributar culte al sepulcre que estojà

conscients, i els elements contraris a                                                les cendres, encara calentes dels nostres

aquests. Elsprimers, encara que potser                                                màrtirs gloriosos! Durant l'època medie-
wlguent-ho disfrassar unxic,porten la                                                 val hi hagueren veritables guerres per a
bandera de l'odi, de la destrucció, de                                                disputar-se la possessió d'algún cos Sant,
                                                                   i pocs se'n trobarien al món, que tingues-

la negació de totelque és la base de                                                 sin, especialment per a la nostra Provín-

la cioilització nostrada, delsistema que                                               cia eclesiàstica, la importància ila trans-

regeix la societat. Els segons constitui-                                               cendència deSant Fructuós i els seus
ran, diguis o no diguis, unfront anti-                                                ministres.

revolucionari, el qual condensaràels                                                  L'Església Tarragonesa, per aquests
desitjós i (afirmació espiritual cristia-                                               grans màrtirs, adquirí una gloriosa fama
na, iafirmació dtlafamília, dela pro-                                                 i ungran prestigi en tota la catolicitat.
                                                                   Les actes d'aquell martiri són deles mi-
pietat, de l'ordre social, d'una pàtria
                                                                   llor autenticades de totes les d'aquella

digna i gran. Calfer que aquest front                                                 època tanprimitiva. Sant Agustí ens en

sigui eficaç per a donar la batalla defi-                                               ha deixat escrit unbellíssim panegírici

nitiva alarevolució.             L'espectacle nadalenc dividit entres ac-                        el primer poeta cristià, el nostre granlla-
 I en això nohicap terme mig, O amb                                                 tinista Prudenci, elsdedicà el millor dels
                                                                   seus himnes. El seu culte s'estengué rà-
la revolució o contra la revolució. Es                                                pidament per tota l'església catòlica i

un dilema tancat. I parlar de posicions    tes i vuit quadres i un apoteosi final                         principalment en lesdiòcesis sufragànies

de centre és volguer la lluna.              RETS                                     de la metròpoli deSant Fructuós, en les
 Es precís, doncs, que tothom es faci                                                quals són moltes lesparròquies que en-
                          Gran presentació. - ESTRENO DE VESTUARI                      cara avui dia elstenen per patrons titu-
càrrec perfectament del que seran les       APROPIAT. - Terrible drac. - Ball de dimonis. -                  lars ien veneren relíquies.
properes eleccions, ipensi elquerepor-       Calderes dePere Botero. - Portal de Betlem.
taria donar eltriomf als elementses-                                                              Et que ens cal fer
querrans i revolucionaris.          ORAN MASSA CHORAL - ESPECTACLE FAMILIAR
                                                                    Davant d'aquests fets detanta impor-
 A treballar, doncs, perquè les elec-                                                tància històrica, arqueològica i religiosa,
cions properes constitueixin unèxit es-                                                s'imposa unacurat estudi delquè cal que

clatant—cosa que avui ja escomença      Peça còmica                                       es faci. Al'Institut d'Arqueologia de Ro-
a dibuixar a l'horitzó—pelfront contra-                                                ma diuen que s'hauria de reconstruir la

revolucionari,i quepassades les elec-     NOTES: Les localitats seran numerades i poden encarregar-se amb             Basílica dela necròpolis de Tarragona,
cionspugui venir per a la nostra pàtria          anticipació.                                restaurar el sepulcre amb el seu altar,
una era de pau i de prosperitat, de la                                                aprofitant elsmaterials que resten de tot
                                                                   i retornar-hi lesrelíquies dels nostres fa-
qualtannecessitada està.
                                                                   mosos màrtirs. Aquell bell projecte,pe-

HOMENATGE                   des pels restes arqueològics de l'altar i  de què disfrutava, demostra que ja lla-   rò, no és pas realitzable, pertalcom el
                       de la basílica que elsguardaven ique es   vors era antiga, entroncant-se així fàcil- recinte dela basílica està inclòs engran
de la província eclesiàstica tarragonesa als poden veure allí mateix, objecte d'una   ment amb l'Apòstol Sant Pau.Es tracta,   part per lesconstruccions  dela grossa i
sens grans màrtirs elBisbe Sant Fructuós, i
els seus ministres Sant Auguri i Sant Eulogi extensa monografia que prepara l'emi-    doncs, d'unmonument arqueològic d'una    costosa fàbrica detabacs iaquell lloc no
                       nent arqueòlec Mn.Joan Serra iVilaró,    valor deprimer ordre per a il·lustrar i   és adient niperadeixar-hi el venerable
                       satisfan les exigències dels crítics més  documentar elsorígens històrics del cris-  sepulcre.

                       prim-mirats al davant dels quals hem de tianisme en la nostra província eclesiàs- Si elsnostres avant-passats construïen
                       posar-hi el President del Pontifici Insti- tica tarragonesa; car, si Sant Pau l'hi una Basílica damunt del sepulcre dels
                                             plantà, com la història hodóna per ben màrtirs, aranosaltres nopodem feraltra
        Descobriment sensacional    tut d'Arqueologia de Roma, Monsenyor    fonamentat, Sant Fructuós,—o bé Sant cosa que portar el sepulcre dels màrtirs
                       Kirsch, qui,junt amb els altres profes-   Fruitós, comse li diu enmolts indretsde a la Basílica de la Seu dels successors de
 En les excavacions dela famosane-      sors d'aquell alt i prestigiós Centred'es- Catalunya—la hi vafer fructificar amb la Sant Fructuós.
cròpolis romano-cristiana de Tarragona    tudis, s'ha interessat ientusiasmat viva-
s'ha fet una troballa veritablement sen-
sacional; es tracta, nores menys, que     ment per la importància ila trascendèn- saba dela sang delseu martiri.             Empresa gloriosa i patriòtica
del descobriment del sepulcre del Bisbe    cia d'aquestes descobertes que no afec-                         I aquesta empresa, relativament senzi-
Sant Fructuós idels seus Ministres, Sant   ten solament ala nostra Pàtria, sinó fins L'exemple dels nostres avant-passats
Auguri i Sant Eulogi; és a dir,del llur
sepulcre primitiu en el qual foren estoja-  i tot, ala història universal de l'Església. En uns altres temps de més fe i de lla i altrament tangloriosa correspon,
des llurs relíquies immediatament d'ha-
ver estat cremats deviu en viua l'anfi-                    més cultura ique el poble no estès tan principalment, als fidels detota la Pro-
teatre dela mateixa Ciutat.          Ascendència apostòlica malejat pel laïcisme, la descoberta d'a- víncia eclesiàstica Tarragonesa per tal
                       del nostre cristianisme quest gloriós sepulcre produiria unabran- com es tracta del sepulcre del seuPastcr
       Autenticitat de la troballa
                       Fixem-nos en quèes tracta d'unsmàr- dament d'entusiasme religiós en tota la protomàrtir.
                       tirs de mitjan segle III, i el trobar a Tar- nostra Pàtria. Recordem la gran commo- Tots els sacerdots queavui diaestan
                       ragona en aquella època tanprimitiva ció secular detotEuropa per l'empresa sota el guiatge metropolità del bàcul del
Les proves documentals de l'autentici- una cristianitat tan ben constituïda, com formidable deles croades, amb la finali- successor de Sant Fructuós, volen con-
tat d'aquest sant sepulcre iles constituí- ho palesen les institucions i la jerarquia tat derescatar del domini dels infidels el tribuir de manera especial i col·lectiva
   1   2   3   4   5   6