Page 8 -
P. 8

LA CRÒNICA DE VALLS

premi en Barcelona eo elconcurso deHami-                              L·i de Ea
     y presefiíacióe deescaparates orgaíiizado
      ixposlclóii Internacional deBarcelona                        / L I T í , o . r t ' t f. u . c . í » t s f A1HACFNISTA1 FABRÍCANTE
                                                . í . i v *i c IfeVLiML'S CF OTONO e <\VíE8K0 '1930*31
    S í f-'            «'                          rjl
                                 A PRECK             U h , IV,*" r*n 1 C R i Z O N A B U E S
              íí i
                                      Lo-3 ÍIOÍU"3 i\}C                     tU

                                                             ,* í. L

          Fernando, 42, Barcelona

LLÏ I0DA"                             Pa"iasaes« tallai*d e          4S T i e n d a »* T. i2883 >• Barte-ctia
                                 4, Honda Urslver-rJ
                                                      S-RI/4 O Li T O D O S

oir

       Aíi

{f l è       .? . i                                        '

 li   *? «v

              i!í                I

    fi? ¥ *»Í3                        Pl afl lJ ll lIiCr ' iSfPI i fl | ïS»isintezamainsdpivriàdcutaiclose yintburïetivveas.. CElnassees-

                                                J Í«
                                 %»sf j i B i a H w s w para mayores de edad, jóvenes y se-

                                 .norilas Aulas separadas feforsüa d©L@tri, Oft&p'afíl,

                                 CàtesSo Mercantil, Teugdyrí® deüferos, iesiifi@§rafia,

    PÀÇHO: - Crisi Cubierta,                        " i, eíc.

       Tefèfono 991 H                                  5' Proíssores naíiïos ypràGticos, ÜSétodos

       Is                          m&n e Itiüafio. EspaioS a los @xtran|eros. üafaiàn.

                                               Bachiileraío elemental y trniversïtàrto.
                                               Peritaje, Profesorado e IntcndenteMer

                                  O F I f ifii T'K canti 1. Oposiciones. Textos y progra-

                                 ^ üiugni.t»v jpas 0fiCjaie.s. Ensefianza litoe y oficial
                                    colegiacia.

          Au                       PRIMERA VMIU ACADÈMIA incorporada oficiaimente a la

isígs Ofta!mòícc Municipal • Gcuí'isia de fa Policlínica de                   de 2.a    y al
la Creu Raja - Ex-ísSetge-&lumne da t'Instituí Oftàlmic Ma-
oianai de Madrid, i dels Hospitals H6te! Ciea, Lari-boiaíére

            i Sí. Antoine de Paris

                                Plaza de Teiuan, 17, T«if.
    ^

                          c K»0 i t   Pidan nuestro catalogo ynota de preciós GEAN ECONOMIA

Casa especmiiízada en CAMISES, CORBATES i GENERES DEPUNT     ^$WS®(!««»I»»«i?M«!>^^
            Sempre e!més noua preus limitats
   3   4   5   6   7   8