Page 5 -
P. 5

-LA CRÒNICA DEVALLS

 SECCIÓ                               Sección 2a -Indústria.        EUSEBTMATEU
                             Grupo 1.°—Seis miembros.— Once y media
Diumenge, dia 16.—Sís. Rufí, Marcel, Valeri i     de la mariana.                   Carrer de Sant Sebastià, ÏO = Valls
  Eustoqui, mrs.                    Grupo 2.8—Dos miembros.—Doce y media
                           de la tarde.                    ïïs íeayeix tota meas, depreades de seda, llana, cotó mescles, amb
Dilluns, dia 17.—Sts. Gregori Taumaturg. b. i       Las eiecciones se ajustaran a lo prevenido en   tota perfecció i exactament igual a la mostra que s'sseolleixi
  Sta. Victòria, verge.               los aríículos 41 al52 del Reglamento general ci-
                           tado.                            Especialitat en els negres
Dimarts, dia 18.—Sís. Màxim, b.; Bàruias, nen       Tarragona, 10 de Noviembre de 1930.—El
  i Sta. Salomea, verge.               Gobernador civil, Juan j . Alonso Giménez.           Els dots són eniregats a Ses 12 hores

Dimecres, dia 19.—St. Felicià, màrtir i Santa     ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE VALLS          Es renta ensec trajos, abric», vestits, corti&atgess, portíera, maa-
  Isabel, reina d'Hungria.                                                   tous i tota classe de pren des.
                             Confeccionados !os padrones A. B. C. y D.
Dijous, dia 20.— Sí. Fèlix de Valois, confessor    para la percepción de la Patente Nacional de    Promptitud i perfecció en e- treball       Preus reduis
  i Sta. Majència,rar.               Circulación de Automóviies, correspondientes
                           al aiío 1931, quedan expuestos al publico en ia  OFICINA INTERNACIONAL DE PATENTES - MARCAS
Divendres, dia 21.-La Presentació de Nostra      Secretaria de este Ayuntamiento, por termino
  Sra. St. Mauro, bisbe i cfr.           de quince dias, a fiu de que quedan ser exami-   MODELOS DIBÜJOS T M0IBRE8 60MESCÍILES
                           naüos y producir lasreclamaciones que se crean
Dissabte, dia 22.—Sts. Filemó, mr. i Stes. Ce-    oportunas.
  cília, vrg. i Appia, màrtirs.
                             Valls 5 de Noviembre de 1930.—El Alcalde,
  Parròquia deSt. loan Bta.             Isidoro Murtra.

  Avui, dissabte, a les sis, Salve a l'altar de la ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE VALLS
Candela, cant de Vespres de difunts, rosari,
novena d'ànimes i sermó pel Rnd.P. Mas, C.        Cohfeccionados los repartimientos de la
M. F.                         coníribución territorial, riqueza rústica y pe-
                           cuària, asicomo lasiisias cobratoria sustitutíva
  Demà, diumenge, misses a les hores de cos-    del padión de edificios y soiares, formaaos para
tum; a la deset, punt doctrinal, a dos quarts de   ei proximo aflo de 1931, quedan expuestos al pú-
nou, missa de Comunió general amb piàíica i      bíico en la Seaetaria de este Ayuntamiento por
homilia a l'ofici.                  espacio deocho dias, durante cuyo plazo podran
                           presentarse en contra de los mismos lasrecla-
  Tarda, a les tres, catecisme per a nois i     maciones que se estimen pertinentes.
noies. A les sis, rosari, Via Crueis, conclusió
de novena d'ànimes amb sermó p?r l'esmentat        Valls 5 deNoviembre de 1930.—El Alcalde,
P. Predicador.                    Isidoro Murtra.

  Dimecres, a ia missa de vuit, exercicis del
dia 19demesa llaor de St.Josep.

  Nota: La missa que's dirà a dosquarts de
vuit, dimecres i divendres a l'altar delesànimes
serà aplicada respectivament en sufrugi del
Rnd. Poiicarpo Montserrat i D.a Felipa Coll de
Romero, difunts, de ta Congraria delesAnimes.

í'arròquia de la Mare de Déu delCarme.

Avui, dissabte, a dos quarts de sis de la           REGISTRE CIVIL

tarda, rosari i cant de la Salve.               inscripcions durant la setmana       OFICINAS:
  Demà, diumenge, les misses a les hores acos-                             Consejo de C i e n t o , 304, Pral., l.a
                                              i»      (entre Passo de Gracia y Rambla de Cataluna)

tumades; i durant ia de vuit, punt doctrinal.A         NAIXEMENTS                        Telefono 13925
                                                     (ORRESPONSALES ENTODOS LOSPAISES)
dos quarts de deu, ofici i explicació de l'Evan-   Pere Roselló Cendra.

geli. A les tres de la tarda, doctrina i a les    Alfons Montalà López.

quatre, rosari i la funció del mesde les ànimes.   Maria delCarme Sauch Mateu.

  Dimecres, durant la missa de set, els exer-                   DEFUNCIONS
cicis propis del dia dinou de mes dedicats a
Sant Josep.                      Maria Montserrat Palau, 75anys.
                           Emili Ollé Massoni, 33 id.
  Dissabte vinent es començarà el novenari de    Filomena-Salyadora Ortiga Moretó, 76 id.
les ànimes i predicarà unPare del Cor de Maria.    Joan Solé Gual, 75 id.
                           Àngela Ferrer Crusells, 45 id.
  Església dels Caputxins.
                                           MATRIMONIS
  El dimecres vinent, dia dinou, es celebraran
les Quaranta Hores de la Sra. Tecla Roig ví-

dua de Massó, que duraran fins al dia vintitres    Pere Ollé Ollé amb Franciscà Bové Rosanes,

inciussiu. 1es faran amb la forma següent: Al     Franciaco Bofarull Madureu amb Nativitat

matí a les set, exposició. Tarda, a les sis, ro- Giné Escolà.

sari, trisagi cantat, lletanies i reserva.      Antoni Vives Domingo amb Teresa Camins

Congregació Mariana.                 Navès,

Demà, diumenge, a dos quarts de nou del

matí, missa de Congregació a la Capella dels          BANCO DE VALLS

Dolors.                        Sección de cuentas comentes de la              METGE - DENTISTA
  A les tres de la tarda, ensenyança del cate-       clase obrera y a plazo           Consulta: Dimecres de 9 a I i efe 3 a 5

cisme i visita a l'Hospital i Presó per les res-

pectives seccions.                  Han ingresado en esta fecha por 105 imposi-

                           ciones siunüo 17nuevas 145.82845 ptas.

                           Se han devuelto a petición de 95 interesado*

                           155.898'40 pesetas.                Plaça de Prim, 30                VALLS

                           Valls 8-14 de Novembre de 1930.—El Secre-

Secció Oficial                    tario, Tomàs Selva.                C. Sans, Ï3S pral. 2.°"- - Barcelona
                           imp. de E. Castells Raval Caputxins, 3-VALL8

• CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
     E INDÚSTRIA DE VALLS

  En cumplimiento de lo dispuesto por el arti-        Çcmds Navarro
culo 41 y siguientes del Reglamento otgànico de
26 de Julio de 1929 y Real orden de31 de Octu-          Abogado
bre pasado, se convocan elecciones ordinarias
para la renovación total de los miembros de la                   VALLS
Camara Oficial de Comercio e Indústria de Valls
para el próximo domlngo dia 30 del corriente y    MATERIAL ELECTRIG                 Empastes - Orificacioces - Xncrustaciozj.es -Extraecioness §in dolor
a las horas que a continuación se detailan, se-                                     Dentaduras artificiales de todos sistema®
flalà'ndpse como Colegio electoral único el do-        JOSEP C. SAIGI
micilio de la Camara (calle Baidrich, 83, 1.°); y                                            ESPECIALIDAD
se advierte que el dia 25 del mismo mes,a las
dieciocho, quedarà Constituïda la Mesa para la    San Antoni, 36      Telèfon 106        en dientes con Espigas, Coronas y Fuentes d® oro y porcelaaa
proclamación de candidatos, y que el Censo
electoral vigente queda expuesto en la Secreta-
ria dela Camara a disposición de loselectores

  Los miembros que deben serelegidos por ca-
da grupo son los siguientes, con indicación de
las horas de eleccion.

Sección 1.*.—Comercio.                                          Consulta de 9 a 12 j de 3 a 6

LI NCOLNflana.
Grupo 1.°—Seis miembros.—Diez de la ma-                                 PLAZA DE PRIM, 2, prai.            • Telèfon© 302

          •>•

  Grupo 2.°—Un miembro,—Once de la ma-                                                    USÍ-

liana. Ei millor XAMPANY de cava
   1   2   3   4   5   6   7   8