Page 3 -
P. 3

LA CRÒNICA DE VALLS

Continuen amb força èxit els treballs

per a fer unabella realitat, abans de les

festes de la Candela, l'aeròdrom deVails,

que serà l'obsequi què els valiencs resi-               PABA          Si una malaltia infecciosa
dents a fora faran a ia seva estimada ciu-                          segueix en període ascendent
tat nadiua.                       CGM8ATÏR KAPIDAMEXTE         o estacionari, significa que els
                                  ENfERMEMDES
  Creiem, avui, per demés fer conèixer                            medicaments suministrats
als nostres lectors !a importància de! pro-                             ho la defenen ni
jecte, puix quede tothom és coneguda i

reconeguda la necessitat de queia pobla-                           resolen.
ció que tingui fits els ulls al progrés i a ia
civilització tingui el seu camp d'aviació,    íTtSças. Palüàicas. de Malta B | 5 ;
que si bé avui el seu us serà quelcom li-    jpp.^ Bonaumonia
mitat, en canvi demà, pel cami que van      Pulmonia. Sarampión, Es
                         carlatina. Viruela ..etc.eíc.

les coses, el seu servei serà mésque ne-         o ! làpidam»ní« íoàa ela-Si».,   destrueix, amb tota seguretat,.
cessari.                     se da rnicrobios joouóganos uTVZU-WÍ^S    els microbis de caràcter pa?
                         tralica ias iopinas aue de slloa MP»     tògen i evita complicacions,
  Veiem que totes les nacions tenen po-                            normalitzant ràpidament
sada la seva atenció ai desentrrotllanient           procedim
de l'aviació, i aixi per a poder-ho consta-                  ai or

tar copiem la següent estadística que ens     fons/o: f'fraeh <y//cero •         l'organisme sense deixar
ha vingut a mà dels camps d'aviació, que                            conseqüències des*
sense els d'us particular, existeixen als    ' iXífT"</>lsnm!> <V«»& /»'             agradables.
Estats Units, que en proporció no ésde
                         firtparadpJ>tuQ /» Ojraeeiip dí D. Mg

les nacions queen tinguinmés:                                Demanin prospectes enles farmàcies

535 aeroports comercials.

521 aeroports municipals.                                De venda a Vallsa les Farmàcies d'específics

333 camps d'aterratje mixte.

 206 terrenys auxiliars de socors.       ciutat de Sabadell pot ja des d'ara sentir- sibilitats de cada lloc. Però fóra ja hora hagi tingut preponderància a la ciutat de
  60 centres d'aviació militar.                                                   Valls.
  14 bases aèries navals.           se legítimament orgullosa.          que els nostres músics, individualment i  Dotzè.— Premi de 200 pessetes   (premi

   7 aeròdroms divers.            1 és particularment interessant que un enconjunts més o menys reduïïs o més o     musical) a la millor sardana.
 Son en total uns 1700 aproximadament,
quan en nostra península no passen molt     esforç d'aquest ordre s'hagi produït fora més o menys extensos, deixessin d'una
de 50, xifra insignificant en comparació a
les altres nacions.               de Barcelona, en una ciutat com Sabadell vegada de conrear gairebé exclusivament             BASES

ASSOCIACIÓ DE lliSICA              industriosa i culta, i només ensplauria en- els diversos gèneres de música banal i Els treballs queconcorrin al present cer-

  Orquestra "DaCamera", deSabadell      cara de saber queen els medis obrers fós posessin punt a famíliaritzar-se pelseu tamen caldrà que se sotmetin a les bases
                        seguida i'actuació de.l'Orquestra amb in- compte amb l'execució i l'interpretació de següents:
                        terès i simpatia. A Barcelona tenim en tantes belies pàgines de bona literatura Primera.—Han d'ésser redactats en llen-
                                                                    gua catalana i correctament escrits.
                        aquest aspecte l'exemple falaguer de musical.                      Segona.—Han d'ésser anònims. Els au-
                        l'Associació Obrera de Concerts, i en al- Aquests són els comentaris que ens
                        tres capitals europees, Viena per exem- suggerí la vinguda de l'Orquestra «da     tors premiats hauran de trametre una
                                                                    quartilla igual a la primera deitreball, per
                        ple, on un Ajuntament socialista subven- Camera» de Sabadell a casa nostra i que tal d'identificar-los un cop publicat el ve-
                        ciona muníficament l'Opera i altres insti- hem creguí queíóra útil d'exposar.
                                                                    redicte.

La premura del temps ensprivà de res- tucions musicals, els exemples són fre- Pel demés ja hem dit que l'actuació de Tercera.—A la publicació d'aquest es

senyar aquest concert en el número pas- qüents.                       l'esmentada Orquestra a l'Associació ens farà conèixer elJurat qualificador.

sat, i no voldríem tanmateix desaprofitar Altrament l'exemple o, millor dit, la causà una impressió excel·lent. Afegirem Quarta.—Els treballs es poden trametre
l'ocasió què se'ns ofereix de dedicar enca- lliçó de l'Orquestra de Sabadell hauria encara queel públic en sortí molt compla- a nom de Pere Mialet, i al carrer de Ca-
ra que només sigui un breu comentari a d'ésser aprofUada pels músics de profes- guí després d'haver aplaudit de cap a cap putxes, núm. I, entresol ("Barcelona).
                                                                     Cinquena.—Ei termini d'admissió acaba-
l'actuació a casa nostra d'una institució    sió d'altres viles i ciutats de Catalunya,  del programa totes les obres que l'inte- rà eí dia 10degener de1931.
l'adveniment de ia qual té, a juí nostre,    dins la mesura, naturalment, de lespos-   graven i d'haver-ne fet repetir alguna.
una importància real dintre ia vida musi-                                                Sisena. — El Jurat qualificador podrà
                                                                    atorgar, els premis extraordinaris i elsac-
cal de Catalunya.
                                                                    cèssits que creurà convenients.
Hem anomenat la Orquestra «da Ca-
                                                                    Setena.—El poeta premiat àmb la Flor
mera*, de Sabadeii. Diguem tot seguit
                                                                    Natural podrà nomenar Reina de la festa,
Els Jocs Florals de Vallsque ei concert que aquesta novdlissima                                    la qual iiiurarà els respectius premis als

agrupació donà la veiiia del 7 dei corrent   Cartell dels Jocs Florals que se celebraran a Valls el dia 3 defebrer         autors premiats que tinguin la gentilesa
a ia nostra Associació, amb els honors                                                 d'assistir a ia festa.

d'inauguració de curs, ens causà una de 1931, amb motiu de les festes desenals a honor de N. D. dela Vuitena.—L'únic dret que la Comissió
                                                                    organitzadora es reserva referent al premi
agradable sorpresa i una impressió excel-    Candela, organitzats pels valiencs residents a Barcelona i sota eí           teatral és l'estrena de l'obra premiada, du-
lent.                             patronatge de l'Excm. Ajuntament de Valls.                rant lesfestes, sense menyscabar els drets

Si hom té en efecte en compte que una                                                 de representació.

orquestra no és pas cap cosa ques'irn-      La Comissió organitzadora dels Jocs     Segon.—Premi de 200 pessetes a la mi-   Aquests són els premis, temes i condi-
provitzi de cop i volta sinó, ben al contra-  Florals quehande tenir lloc a Valls el dia  llor poesia patriòtica,          cions que fa públics la present Comissió
ri, la resultant lògica d'un esforç intel·li-  3 de febrer vinent amb motiu de les festes                       organitzadora, la qual desitja per als poe-
                                                Tercer.—Premi de 200 pessetes a la mi-
gent, tenacíssim i pacient, i d'un conjunt desenals de la Candela, invita tots els poe- llor poesia de tema marià.
                                                                    tes i escriptors una bona inspiració, ibon
de circumstàncies favorables entre les tes i prosadors de parla catalana a contri- Quart.—Premi de 500 pessetes al millor encert alJurat queha de qualificar-los.
                        buir a l'esplendor de les festes amb llur
quals unatradició de mestratge i d'escola    concurs.                   treball d'història deValls.        Barcelona, IO denovembre de 1930.
constitueixen sovint, més que no pas el
fet de comptar entre els seus components     Àmb tal motiu, l'expressada Comissió    Cinquè.—Premi de 350 pessetes al mi- Carles Cardo, prev.—Vicents de Mora-
                        ha confeccionat una ilista de premisque   llor treball que reflecteixi les possibilitats gas.—Jaume Mercader.— Ramon Compte,
                                               agrícoles de la comarca vallenca.
elements individualment sobresoriinis, la seran concedits als poetes i prosadorsque                          Francesc Badia. — Joaquim Segú. — Rafel
                                               Sisè.—Premi de 250 pessetes al calendari Bigorra. —Josep Maria Montserrat i L·lo-
més iegíüma garantia de perfecció i depu- pels mèrits de llurs treballs presentatsse'n    folklòric vallenc més complet.
                                                                    pis.—Josep M. Selva.
ració, meravella de constatar com l'Or- facin mereixedors.
questra «daCamera» deSabadell, baix la À més, el propòsit de donar més exten- Setè.—Premi de 250 pessetes a la millor
direcció del intel·ligent Mestre Casià sió a l'anunciada gaia festa, fa quela nos- obra teatral, original o inèdita, en un o
                                               més actes.
Casademont, hagi poguí obtenir tan en tra invitació s'estengui als músics de la        Vuitè.—Premi de 150pessetes al millor  Festes de la Candeíera

tan breu espai de lemps.            nostra terra, el concurs dels quals és tam- treball deprosa literària.        Una ampliació de la Fotogra-
                                                Novè.—Premi de 100 pessetes al millor
 Compta, efectivament, a penes amb       bé sol·licitat.
dos anys de vida i té ja al seu haver tot     Els premis i elstemes a descabdellar són  conte.

                        com segueix:
de bells assoliments. Ei seu conjunt és Primer.—Flor Natural (premi d'honor i Desè.—Premi de 150 pessetes al treball fia Català amb artístic marc
excel·lent, l'execució ajustada i ferma i    cortesia) a la millor poesia de tema lliure més complet sobre l'Excursionisme a l'Alt
i l'interpretació acurada i intel·ligent. Re-  que es presenti a concurs. Al guanyador Camp de Tarragona.               donarà a casa seva una nota
presenta, en un mot,un assaig reeixit i     d'aquest premi li seran lliurades, a més, Onzè.—Premi de 150 pessetes al vocabu-    de bon gust.

un esforç seriós i conscient, delqual ja 2QQ pessetes-                    lari més complet d'un ofici que tingui 0 Encarregui-la avui mateix.
   1   2   3   4   5   6   7   8