Page 2 -
P. 2

JUA CftONiüA DE VALLS

 No és però ei meuintent insistir sobre       Central, BARCELONA: Ronda Universidad, 23                          bueix a donar una nota de vistositat i de
això. Altres, més assabentats i mésente-                                                     brillantor a les festes, a l'ensems que ca-
sos, podrien i deurien par!ar-ne, omplint      Ageoclas eo (Vlataró, Olesa de Rfloniserrat, Palma de                    racteritza llur importància i significació.
un buit, queavui es nota molí, en lanos-                   (Vlaiíorca y Tarrasa                        Creient-ho així i pertal d'esperonar l'ac-
tra premsa comarcal, i.si solament és el                                                     ció espontània dels veins, disposats com
meu objecte fer observar quea part de        : Qespaehos en Valls: Arraba! Capuchinos, 15, l.°                      sempre a no descurar un element tan im-
totes les raons de negoci, ia necessitat                                                     portan d'atracció, es destinen tres premis,
d'aquells embassaments està imposada                                (FRENTE TEATRO PRINCIPAL)           un de 1000 pessetes, unaltre de 500i
per una alíra raó, queés ladefensacon-                                                      altre de 250, que es lliuraran als veins
tra les inundacions, puix queamb ells ca-      BÜMC4: Cal)j?a y najfoeiael-da d e•Lsiz·as s o b r e todas l a s              dels carrers oplaces queapareguin orna-
tàstrofes, com la quelamentem, serien               p l a z a s d© E s p a ü a y Exti·astjaí?;», est l a s e©ïtdsi«        mentades amb més gust i sumptuositat,
evitades o, quan menys, disminuïdes en               cismes snüs módisas poslbles.                         qual apreciació anirà a criteri del Jurat
gran parí. Ambelsperjudicis de lesvores                                                     que per a tal objecte es designarà opor-
del Francolí d'ara, no n'hihauria pera fer                                                    tunament.
el gran estany de Vilavert?
                                                                          Valls 7 de Novembre de 1930—Per
                    ALBERT SANS                                                la subcomissió. — El President, Alfred
                                                                         Padró.

 flotes agtueoles                  P M E S T A M Í 1 S » Ï ©on ggara&iía d© v a i o r o s e o t i z a b l e s e n         El passat dissabte finí e| plac per a pre-
                                      H o l s a y esa prisraerias I i i p o í e e a s , e n Ilsseas    sentar els projectes de segells de propa-
 ües avingudes del                            . rsasMess y s i r t a n a s , a l 5 ' 5 0 , @y <B'g©°|o       ganda de les festes en elconcurs que en-
                                      aniaai. *                              tre fills i residents a Valls havia obert la
   podeo i deuen evitan-ss                                                           subcomissió de propaganda.
                          C o m p r a y v©nfa ü® w&lot®&.
 No és el meupropòsit lamentar els es-                                                      Foren en nombre de quinze els presen-
tralls de l'última riuada delFrancolí, ni      Administraelém d e FIsseas.                                 tats, lamajoria d'ells força ben fets i en-
plorar els morts: haja d'estar fet. Avuiés                                                    certats.
hora d'auxiliar i remeiar els danys; les co-       ©®I®ea©!ÓM d e e a p l t a l e s e o n g a r a n t i a faïpoteeas'fa e
missions d'auxili ho fan. Barcelona, sem-      isttes?és d e ï @ y 7 %» s M pas1albir estmï&ïén algpssia.                   EI jurat ha escollit per editar-losdos
pre generosa, sempre sentimental, sempre                                                     projectes deljove compatrici residenta
germana, ha acudit, sense prèvia deman-         C a e a t a s ©oyrieiites, CJsiemtas a plas©s SIfos a l o s sü-             Barcelona, EnJosep Queralt Grau.
da, a nostre auxili. La nostra Diputació.      guieníes interesess
els nostres Ajuntaments, l'Estat, les enti-                                                    Amb el fi d'incloure lesnostres festes
tats i els particulars, tots acudiran aauxi-    A essatro m e s e s . . . . e l 8*5® °/o                           en les publicacions turístiques que pel
li deis damnificats, però, econòmicament,      A seis m e s e s . . . . . e l 4*50 %                            proper any editarà el «Patronat Nacional
no podran ésser indemnitzats en la totali-     A ua aSo                  e l 5*0© °/0                   del Turismo» per conducte de la delega-
tat dels danys; les vides perdudes no hi                                                     ció provincial del mateix han estat sol·lici-
ha mitjà d'indemnitzar-les.             CUENTAS ©OliEIUMTES BE VALONES                                tades a l'Ajuntament dades i un avençde
                                                                         programa de les nostres festes.
                             El Banco admite en cuenta corriente toda clase de valores.
                          4 los titulares de estàs cuentas se les concederàn créditos, prèvia
                          consulta. En dichas cuentas abonaremos loscupones y amor-
                          tizaciones, sinpercepción de comísión aiguna.

Tot, tot això és molt d'agrair, en pri-                                                     A primers de setmana i a fi d'interes-

mer lloc per la solidaritat moral que de- i com aquests dos extrems és quasiim- blacions semi-incomunicades; elsponses- sar-se sobre diferents aspectes de les
mostra pel desig de compensar danysque possible posar-los d'acord, elpantan dei taran mesos oanys a tornar estar en ser- festes, estigué a nostra ciutat el anome-
pressuposa. Jo trobo molt bé aquestes Brugent no s'hacunstruït dintre eltermini vei. Quiéscapaç decalcular aquest dany? nat escenògraf Sr. Salvador Alarma.
Juntes d'Auxiii, però hi trobo a mancar la de la concessió, i mentrestant els pagesos Amb seguretat amb el que costarà a la

JUNTA DEPREVISIÓ. Que vagin a es queden sense regar i sobrevenen riua- comarca aquest aiguat en sobraria per a L'àlbum monumental.--Els que ens
Madrid les autoritats a cercar auxiiis,pe- des que, en part, podrien evitar-se.         construir un pantan, i els pantans són uua hem obligat a recollir noves perala

rò des de l'endemà quearribin, que procu- El del Francolí, perquè no es cons- riquesa adquirida i productiva, i els danys premsa sobre les festes desenals, hem
rin evitar quees repeteixi.             trueix? ^Perquè hi ha unferrocarril dintre deis aiguats són una riquesa perduda en tractat d'informar-nos sobre el queserà

iTenim a nostre abast l'evitar aquestes del que hauria d'ésser embassament? absolut.                               l'Album monumental, els treballs delqual

riades queomplen dedol el nosíte Camp? ^Perquè hi ha un poble? No poden ésser Acabaré demanant a qui pugui i degui, ja han començat. Lesimpressions que
Sí. aquestes ies causes, puix queen el pan- que prengui Ja iniciativa. El país paga n'hem tret son immillorables. Noes trac-
Hi ha quiproposa l'aconduïment del tan en construcció al riu Esla, provincià perquè se lipresti aquest servei. Espero ta de fer un programa més o menys ben
riu, però això és una solució parcial que de Samora s'inunden del tot tres pobles i ésser entès i atès. La col·laboració de la imprimit. Estracta de fer una publicació
no més evitaria els danys de Tarragona, hi queden afectats vuit més; quedensen- comarca tots sabem no ha de mancar. digne d'ésser posada a les mans del bi-
deixant lesaltres poblacions, com ara, a se babiíació 2.406 habitants; entre altres
                                                                   J. MESTRES bliòfil més exigent. Acuradíssitn de con-
l'atzar de les riuades. A més, és una so- coses quehan de desaparèixer hi ha una                                 fecció, dens de contingut, redactat pels
                                                Vilallonga, Octubre 1930             millors escriptors filis de Valls iestudiant
lució cara i improductiva.             joia arquitectònica, unaesglésia d'art vi-      (De La Guspira de Morell)       a fons tots els aspectes dela nostra ciutat.

En elcorrent delFrancolí hi ha projec- sigòtic del segle VIIi res d'això no ha es-

tat un panían a l'estret de la Riba. En el tat obstacle per a laconstrucció del pan-      de laCandela                    La subcomissió de propaganda que's
del Brugent n'hiha un altre de projectat tan, i es construeix amb subvenció de                                  mou amb unaactivitat extraordinària, ens
sola Farena. Tots havem vist queel cap l'Estat.                                                 asseguren quefaesforços inaudits perquè
                                                                         des del pumdemira econòmic, pugui arri-
Festesde riu queva causar els danys nodurà Un aitre motiu, potser eide més pes,
una hora. Després el devessall començà és el dubte de síelvasoconca seràpo-                                   bar a totes lesmans.

a disminuir, efecte de !a poca llargada del rós, sies fiitrarà una part de l'aigua em- La subcomissió d'ornamentació pública En aquest sentit són, precisament, els
riu, uns33 quilòmetres. Els pantans em- bassada. En úitim resultat, que pot pas- ha publicat una crida dirigida alsveins,
bassen aquestes avingudes; però, a més sar? Si es perdés un 25per cent de i!ai- inviiant-ios a queornamentin els carrers i            industrials i elscomerciants, els que deuen
                                                                         jugar-hi un gran paper. Els anuncis que's
a més, tenen un altre objecte els pantans, gua, només significaria que l'aiguaens places de laciutat durant els dies de ies recolliran aquestes setmanes quevindran
que és laregularització. Quan es calcula constaria un 25 per cent méscara. Si fos festes, pels quals s'estabieixen diferents seran imprimits d'una manera exquisida i
que lariuada nohad'encabir-se dintredel així, elpreu a què està calculat el cost premis en metàl·lic a fi d'astimular-los llur redacció serà en una forma discreta-
pantan, s'obren les comportes, i aquella del metre cúbic d'aigua i en les condicions més. Son ja varis alscarrers en els que ment literària. Seria absurd que existísun
riuada que en unaodues hores causa els de pagament acostumades, els futurs s'han reunit els veins pera tractar d'aquest sol establiment a Valls que refuses pres-
danys, repartida en sis o vuit hores, no usuaris encara lapodríem pagar, rpés, si assumpte, entre ells ei de Baidrich en el tar el seu apoi a aquesta obra que es va
surt del llit del riu i no causa danys, per- es tenien presents elsdanys de ies; riua- que es proposen realitzar un adornament a fer, unade lès quedemostraran la nos-
què laquantitat és molt més disminuïda. des i les vides perdudes. Encara hi ha de molt efecte.
El pantan deRiudecanyes no es va om- una altra causa, queés la quèem sap més Diu aixi:                              tra vigoria i la nostra vitalitat. Sabemque
                                                                         els preus dels anuncis estaran d'acord
plir. greu d'esmentar: l'existència de certes ri-
 Perquè noes construeixen .aquestspan- valitats entre els organitzadors, peròque        CRIDA                      amb la riquesa i amb laqualitat de l'Ai-
                                                                         bum i per tan, queno seran elevats; però
tans? Es l'hora de parlar i amb absoluta sumats elsesforços i voluntats, haurien
                                                La Subcomissió d'Ornamentació degu- encara quehofossin creiem quetenimun
claredat. E!dei Brugení, per haver donat pogut donar un impuls efectiu al pantan dament autoritzada per la Comissió Cen- deure de patriotisme queens obliga a fer
la concessió a una empresa que no té de la Riba. Ha passat, doncs, com en l'e- tral organitzadora de les Festes dela Ma- un esforç. Pensem queés unasola vega-
mitjans econòmics propis per construir lo, lectricitat: dues forces nose sumen, es re deDéu de la Candela, ha decidit obrir da i aquesta publicació, en canvi, restarà
í ha de cercar losal mercat en unes con- repel·leixen, es destorben.
                                                concurs per a premiar l'esforç dels veins com una de les coses més reeixidesque

dicions que forçosament han d'ésser in- L'última riuda ha causat a l'Estat, en que millor reixin en l'ornament col·lectiu han sortit de la nostra ciutat.
dustrialment remuneradores, i perquè ho carreteres i pons, uns danys superiorsa dels respectius carrers.
                                                                         En lesedicions següents posarem als
siguin encareix l'aigua fins a preu que als un milió de pessetes; alsparticulars de 6 Aquest aspecte de l'ornamentació pú- nostres lectors el que sabrem sobre el

agricultors noQ\$surt a çorrjpíe comprar, &7milions; restaran durant un temps po- blica és un dels més suggestius icontri- Valls-Documental,
   1   2   3   4   5   6   7