Page 1 -
P. 1

Any fI.                                                                            ;;t./,

                                                                               -N,"

                                                                                             ::

SETMANARI CA TOLIC DE BANYO LAS I COMARCA

        ,\<1111"';>-1110";'\' ~I" 1~ ""¡,, :~ ;     1I 1\ 1\""'\'III,,R~ U~'~"\'~;','JOSI,~ ~}i;',~'e J':Jf¡ l'I"       IiI
                                                                      III
Corn"I",,,,,,,1 " I ;;r<"H,-F,',,,,,.i,,,, Gel.         I1 fi;"~ :SOIl10 ;él;~ims • IPaClOSad~;I~ I~ S

  Quaresma                           ,lelccl, pd camí ,lel bé fent pl'onH~;;a fer-                  dor es dels qui fan autorit'lt a certa gent, i com
                                ma de no 10r11l1r'llIés elll'~rf\ i de 110 vllgllr,               no estèm disposal:s ÍJ'quc amo la capiJ de rel 'Ii-
    Pel' 1\ t'xpía¡' l'Is pe(a~ ls del;; homes        faltats ,Ie 11\1\1\ potCllla, pels sol" oml)l'í-                gió se vulguin tiJpiJr certs abusos reprooaoles:
l' I~It'sia hil posat ¡,] 111<:11111; de tothom me-       vols del plaer il'lici I, pcr les eSCaI'ieles ser-               anèm avui ,iJ conlestar êI n'aquest oon home, _
dis (,xtl'òl-onlillaris, Inolls del;; Ijnllls, IIll1b      res (l,·ls mllll!lallS errors.
majur abnn(la\ll~ia, S' obtellell dUrallt l,I                                                     A vosté, senyor X., el Ireu de lino el fet de
(¿ua r"SlIla,                             Ajudclll-h i t.alll bé uosal I l'l'S, COlli CiR             que nosaltres ,1liJquém els balls de "La Lliga»'
                                IlI'iluilins cri"titulS acu,lilll al t.l'lI1pl" SlInl;
    Q/IIIJ'I'NIIUI.' \'ells-aquí ClIl'lIl1ln díes de     aeatélll Il1};divilleR i sublims eOllsidl!\'a'                 i no diguem res als altres, Doncs això es molt
pellitcllei<t observats pel' tols els cl'¡sti,íllS       cióus i mist,r~ is ¡dentant aixís als \Ildife-                 scnzill: declarin-se vostes sectélris o hi declarin
pel' a cclebl'al' digllalllellt la Pasqllil; \'CllS-      rents, III,; qni cnllllUl\ts ppr les tI'PIH.'S de                a «Ld Lliga» i veurà corn variara li) cosa, Ho'
aqui tt'll1pS de IlIol'tificao.:i6, ob:'i\'!'\'allcies     les sirenes terrellll!:.;, plorell III se\'a d\·s-
clÏstinlles, díes pn'cio:'ios, inst i IIIits pels        '"eut.lI\'a espcrllnt dio's d\~ pel'dó, díes ,le                entèn ara? Nosaltres combatém el ball de «La
Apóstols, diguill lo qllc ,'¡ligi 11els protes-         gt'lu.:ies com son els quI.' cel,"br\'n cls eris-                Lliga» perque aquesfiJ enlitat fou fundada i con-
t'llits, que ,'aleu atribllil' lo seu eOIIll'nç al       tiiins com 11 preparaei6 du III I-'lIsqllll,                  tinua siguent dirigidiJ i protegida per vosté i de-
Papa 'J\·lésfol'o, pili¡,\' la certesa de sel' ius-                                               més companys, que volen esser tingUIs per ca-
titl:ida pels A pó"tols l' adlll!'t!'1I ~,Agus-            Si; clltÓli,~s, ploréll1 uust.rc1' Illllliretcs             tólics, i aixís com de cap família calólica anira
ti, ,~ L,ltjÓ, S, Gerulli i la IlIajor pa!'t. {Iels       i les dds altres amh una QlIlIl'eSma beu                    cap jove iJ entitllts no catòliques, per la sombra
escriptons (!l·ls segles IV i V; \'l.'lIs-nquí         fen'enta, pietosa, Cl'istiIlUH ... , s"nla.                   i per ci prosselítisme de vostès, van joves cató-
jorlls IlIl.'nlol'lult's (¡lw'ls eristiallS de 1l'I\'s
Il's espeeil's hali celelmll, Halltiticnllt la se-                                      C;UlI.].EM,    lics i íamilíes bones al oall de "La Lliga", i a
va Úuillla.                                                                   nosallres s'ens enrogeixen les galtes de veurer
                                                                        a senyors ceJló/ics que no troven millor manera
    t ¡es l'l'és de Ips dislHlllxes del clll'na"nl.
jorlladeH tri¡.;tp;; i IIpg!'\'8, f!1I h'~ qnaLs el                                               de empleiar temps, diners, cnergies, inf1uencia,
hOllle (!l'gom:!'at, ohlidallt la digui tat de
rncioll1d, SP !'clmixa Iills ai lIi\'ell del sel'                                                etc. que sostinguent diversions corruptores de
faltat d' 1'lItellilllcllt i raÓ, els católics re-
bent pidOsalllJlit leH ellsenyallse;; d'j la                                                  joventut calòlicil, i ens ompla de pena i d' indig-
Ig1esia que 'ls reco!'da que -SOli pols i een-
dl'll> i qlll' COlli pols i (;('11111'1sIoslllogndes                                              rnacià a hori), el cOlllempli)r joves que s' han
pel "ent., s'es\'airÚu nostres despnlles,
(¡UHII 110saltres farólll entmda en l' etel'lIi-                                                apart<:Jt de la freqüencia de silgri)ments i han
tat; Sl: recullell i dilll,re la deliciosa eslada
de la solitut, IIun)' del l'l1jclo ¡l,,1 mou, ajn·                                               deix,ll liJ pietal d' enç~ que, per la propiJganda i
,lats pel' les eOlnIIlO\"edol'e;; sllblimitats Ili-
tÚrgiqnt's, despll'a~ ll i tOl'lIell a desplegar' la                                              presió de vostés, varen comensar a concorre als
cUllsei\;lIcia pel' Il e:sbl'illar SOli origell i di-
 l'ii~ l' n'clall1ellt, les SPY\JS pel jades pet' les                                              balls de «La Lliga», I no piJrlém de les filles de
víe,'; de la \'il'tut i perfecció,
                                Creien! cumplir el nostre devcr, hem puoli-                   María,
    J 110 sols els ¡'011,';cl'istiÚns I espectcu
 les sublimitats d' ('ix('s diiUks: laIllbé els         CJt alguns solts censurant diferents abusos que,                Vostè diu que ha IIcgit a ,sl. Francisco de
 IIIUlHlalls 110 saturat.s de sedal'is:lle SOl<1''''-
 lIell I1lI1's di\·, ••"iólI:S i ill?1I1•1.ixl'lI al tell1pl,~ en malcria tan delicada com la moral puolica                  ,sales i que ell defenslI o lIproha el ball. ¿,s'alre-
 1It'I'a plorar 1'1l1¡H's passa,les, i IlIolte!'J \'1'-                                             . ,.     "I
 w:ades veiellt l' 1~r¡uh'opaej(J ilp i'a \'ida,                                                vIra voste a esldmpar aquesta aflrmdció en al-.
 aValh;el1, aYlln0cl1, ajuflats de la gracia          venen introduinl-se en liJ nostra católica vila,
                                                                        gun periódic, citilnt les', p¡J~aules de dit ,siJnt? ,
                                no solsilTncnt amo la lo/ereJl1cia, sinÓ també, i
                                                                        O hi ha en vostè r ignorilncia de no Si'lpiguer
                                u'cs lo més greu, amb Iii cooperació        elemcnls
                                                                        lo que llegeix, o el mal ,gust de volguer defen-
                                que tenen cmpcnyo cn :ser regoneguts com a
                                                                        sar una im-moralitat amb falses auloritats de
                                catòlics.
                                    Per tractar de coses publiqucs, i repetida-               ,sants, I•

                                menI rcprobades dcsde llocs sagrats, pels qui                     Respecte al teatr:e bi-sexual, devém dir-li

                                tenen iJuloritat per a fer-ho, créiem que no hi                 que, vingui d' iJonl vinguÍ, el censurem i de1'10-

                                hauria cap católic que s'atrevís a defensilr-Ies, i               rèm s' haigi introduit en alguna enlilal católica

                                en cas conlrari, espcravem hi hauria prou no-                  contra la opinió, d,e molls i respectabilfssims

                                blesa per a fcr-ho publicamcnt.                         autors, pro censu,réill cncara mes, se vulgui in-
                                    No ha pas sigut aixis: publicaTllenl ninglÍ
                                                                        troduir e,l societats,:; en quines hi hiJn elcments

                                s' ha illrevit iJ dcfensar lo CiHÓliclImenl indcfen-              no calólics que hail dOIliH les notes de mcs crua

                                SiJble, pro, en cambi, se l'retè fcr-ho priviJda-                im-moralitat que s' han presenciat a Banyolas.

                                menI, i aixis, ja fa algunes set mancs que unll                    Finalment, cns permeterd mdjorment dcs-
                                                                        prés de lo anotal, quc no contestém a l' acusa-
                                personalitat quc 'n époques elcctorals acostu-                 cio de que sols atiJquél11per passiò, doncs creicm

                                ma a fcr acte de prescncia en una entilal calò-

                                IiciJ, s' entrel': sovinl cn dir, als qui lenen Iii pa-             que la nostre digniliH dc periodistes catolics està
                                                                        moll per sobrc dcls qui repetidcs vegades han
                                cícncia d' escoltiJr-lo, pesles de «LA CREU»,                  demostrar com sabien venjar-sc dels :oeus enc-

                                valguent-sc de capciosos arguments per a dcs-

                                virtuar les nostres censures.                          mics politics, i dels qui actualment, per a defen-
                                    Nosaltres estavem dccidits a no dir res,                 sar interessos piJrticuliJrs, SiJoen acudir a calum-
                                                                        nies vilíssimcs, per iJ enderr'ocar una obra dig-
                                més com son tanles les persones que ja s' han
                                                                        na dc tot elogi, intentant esmicolar, amb escàn-
                                rtingui d'escoltar sembliJnts discursos i ora-
   1   2   3   4