Page 1 -
P. 1

Any H .                                         Banv.olm:;- 30 cIe J¿ll1er de un;=¡

SETMANARI CA TOLIC DE BANYO LAS I COMARCA

Hf!dncció: Canal 1<1                    í'ta, l~ nrla I1:-;. A Bnn)'Oln~'U»~ )'?';50J~ '~ ;~ ')e~ ] ':!5 l'ts.      I     'f1F~ :qlleJes. anuncil'5 i eotnnUicnLq
                   l\dfllil1it~ ra('ió:          I                                           a prCtlS cotlvcnl'Íonals
                                                                        I
COITe"ponsal a (;ilfll1"'P'-¡I1,,;sro Geli.                    no~;'~ I:SOIt 10 ;éni~ ms • I?agos ild:;;t~ t~ s        NO'8 RETI)UXEN E/.8 ORIGINALS

 En BI Cír.col aB Catòlics                             Boshmonllr, :Mane~ lino Yani, 'J'O 111is FOllt,

     Grandiosa resulta la Vetllada que ce-                   Pere Ballostll>J, .Joan i JaulJle Butiny{t,
 lebl'Íl "I día 2-1: la • Congrega(~i6 de nois i jo-
 ves» pel' 11festejar al Nen .Jl'SilS.                       Pel'e CorolJlinas, .Joan Serra i Narcís Gin-

    Com quiseÚn any l' Ilmple i espaiós                    jau 11 1I.J, Noies: C, n.omans, Paqnita '1'111'1'6,
sal6 del .Círcol de CatÓlics. s'omplí de
gom a gom, retl'lltant-se en el rostre dels                    Con,;el'ció !3areeló, RO~'1 '~ odina, HelJlei
assistents, en sa majol'Ía jOI'es, l'alegl'Ía
fi ue proporcionen aq llestos actes d' esbm'-                    Palmada, Uont:"8rrat Ginja\llllt" María                EI Seminario Colegio de Nuestra Señoril
jo, en els qlle ¡weneu pal't nctil'a els nens,                   Pal Illada i Rosa Vila. Algunes representa-          del Collell abre el séptimo de sus certéÍmenes,
ja que elb sempre simpaties, s-hi torllen                     t'en illstl'uetius ditílecs eseoltnts ,lIlIb e~pe-       1!.!1 eïqu-e podnjn lomar parte lodos sus alumnos
més em:are al presentar-slJ ell pÚblic, re-                    eial atenciÓ.                          y ex-alumnos. a lenor de la presente convocato-
eitant les eomposicións assenyalades amb                                                      ria.
aqnel1 eanelol' qne encanta, amb aquella                          Com anlpl\rant li petits i gl'aTlS, deixA
ignoscencia que at.ran, perqne es mages-                      sentít, pel Inilj la seya \'ell de lJIis:;ioner i           Parte Catequistica: Sección de ex-alumnos,
tllO>\rt, sublim, gt'an, ¡La dolça illlatje de                   d'ail!Jl\nt,(le l'inf,lI1eia Mu. Antoni Figua-         -«Un villioso objeto de arle», regalo del M, 1.
I" Infant, de Pmga, qllH presidia i honora-                    ras, qnal tlis{;nrs resultà nna bdle,,.:a l:n          Sr. Vicaria Capitular, al mejor trabajo apologé-
ven, 11mb quina complasceucia se Lis de-                      fontlo i fOl'lnll,                       !ico, cuyo temiJ se deJa allibre arbitrío del iJulor.
via mirar!
                                              ::)i t'ica i at.ractil';' fou la r><lrt literaria       Sección de Apologética.-«UniJ artísticd
    A l' hol'll atJonl'iHlla, el sl'erbtari \\Iar-               no (lei:~ í de esser-bo la llIusieal: 1<:;1 jove i       escribanía», regalo del Excma. señor Marqués
t.il'¡Ú But.inytí, deelara oberta la Vetllada,                   célb~ re vi(,jinista, Hnmón Lluc, aeampa-            de Camps, iJl /Iu/or del triJbajo que mejor desar-
i "eus finísill1es dOIHtren eOlllençalll('nt                    nj'at. al Idallo pel' IC>J~enyoret\¡s .luamló i         l'olie el siguienre tema: Conformidad del mila-
amb el cant 11• Lns trfS lillllbors .• g\ pÚblic                  Geno\'e¡', (hi~ xa fl'uir al public esel1llidp:-¡        gro con la razon.
pren¡j¡Í la labor (\els joves artistes a III h so-                 pesses lle son repe!'lOl'i, nlPl'esquenl, elogis
rol1osos aplaudiments, com altres dos cho-                     (le part de tots; elogis que nosaltres 1.1'0-             Sección de Historia biblica.-«Un objelo
mIs.                                        vélll justos, ]J!'('ganl-li pel' aqueix motiu,         de arte", regalo de don José M.a Bonmatí, a la
                                          c¡ue ¡'ecU lli la lIost.ra niés eUl'al l'elieitaeió       mejor compocisión sobre el tema: Ocasiones en
    Seguí després la Vet llaela, ¡'eei tant-se                 junt amb les mel'itall,,;; piauistes,              que habló Jesús de la institución de la Sagrada
poesíes i altres lrcbal ls. 1!l~ s mms a la "en                                                  Eucaristia.
cil'I :;e.::retarÏ, compareixien, tremolo'Oos ds                      La ,Junta (Ie la COlIgTegació també ili
uns, animosos els al tl'es. No f:d t:1 tam pOl'                  eoopera ele ferm, lieei t.a el SI', ({,ieli' un            Sección de Perseverallcia,-«Una Imagen
la coopemci6 de les nenes, qne ajuntaren                      tl'!b~ all hunlol'Ístie; el ::)1'. 'l'1'IS~ el'l''lS, prosa   de la Vil'gen Inmaculada», regalo del Rda. don
els sens esforços pel' a fHr més l'ica la part                   llibi ica; i clogué l' aete el Sl'. Vidal ami,         Sebastiiin Puig, ex-proresor del eSlablecimiento,
litemria.                                     Ull IJen cserit di8eurs, donant les gl'lH:ies It        al mejor Irabajo cuyo lema es como sigue: Nece-
                                          t.Ot.hOIIl: als tirs. Professors i Pl'ofessores         sidad y eficacia de ¡a oraciòn.
    Pcr a dona!' ¡rlea de l' i m pOl'tancia de                 que ,lIlIb tant pmppnyo trebaJlm'en pel' a
la mateixa, pnsém a eontinuaeió els nOllls                     !Jl'(:para¡' els nens i les nenes, respeet.i l'a-           Sección de parvulos.-«Una preciosê1 es-
dels qu' hi prellgnerell part. Nois: Darnia                    ment.; als pures i nlal'!S~ que alllb la seva          cultura del Niño Jesús», regalo del Seminario
Capellera, Josep Corominas, Pere Casel-                      pl'eselleia enalt.ien l' aete; a la .Junta Di-         Colegio, al mejor trabajo sobre el tema: Dispo-
las, Josep VilJHl'dell, Benet Dilmcr, Al-                     n~e!il'n del Círcol pet' les facilitats que           siciones pariJ bien Comulgar.
fred GarcÍa, Joaquim ¡~ ata, Francisco Hi-                     presta al éxit de la yet.llada; i al pÚblic
gau, Gaspar Geli, Velleeslao Bonaventura,                     c¡ue (1L aql\Csta manel'a premial'" els esfor-            Parte /itemria: Todos los actual es alumnos
,Joau Bosc, Ham6n Badía, Fl'llncísco s~ -                     1;08 infantils alentant.-lm; pel' altre ,'egada,        podriin presentar IaI; composiciònes que crean
tarl.Ús, Janme Pm'ez, .F'ranciseo Geli, Joan                                                    dignas de premio, rderentes a las asignaturas
Plft ,Joan Bardí, Llnís SarquQlla, ,Josep                                                     que cursan en el presente año académico. A es-
?l1.&' Coromina, Lluís Costabella, Este\'e                                                     tos Ira bajas se adjudicarim los premios que el
                                                                          Es/ablecimiento a este objeto destina, Cada
                                                                          autor, no obstante, sólo podrà obtener en esta
                                                                          Parle ¡iteraria una de los mencionados premios,

                                                                             Notas y condiciones: I EI jurado otorgarii
                                                                          los accéssits que juzgue convenientes a los tra-
                                                                          bajos de la Parle Catequística, que los merez-
                                                                          can,

                                             Nosaltres "itm sortir-ne altament sa-            lI. Las composiciones han de ser origina-
                                                                          les, debiendo estar escritas en castellano o en
                                          tisfet::!; tenim esperal1(;es fundades; confiem         cafalàn los de la Parte catequística, y en cu1l1-
                                                                          quier de los idiomas que se cursan, los de la
                                          nIOJt'HI Ir;s petites generaeións, perqué,           Parte literaria.

                                          com digué un dels oradors:       • Les petitE's       IJI. EI piazo de admisión de los trabajos ter-
                                          generacións SOli II esperanga     tic la patria;      mina el dia 20 de Febrero. Los de la Parle ca-
                                          les petites generacións teneu     que salvar al       tequística deberiin dirigirse en la forma consa-

                                          món"
   1   2   3   4