Page 1 -
P. 1

Puigcei'dá 21 de Ma yo dc 1899.

                               rithi	 8 llOtii8 Y d g Illg 1' d lBS llitiSBS B 1 BE11llI1C,

Pieeio tie suscripción. 2 pesetas trimestre. RFDA.CCION Y ADMINISTRACION       La Redacción ndmitirA esci'itos do los
 Anuncios y cornunicados a precios con-                       colaboradores voluntarios, mediante pré
                       Imprenta de Pablo Mas         via censura. Nose devuelven originates.
ven cionates, Todo pago an ticipado.          F'UI-GCERDA.

                              -

                       incansuble constancia, viatjes y Eu aixô, pera colmo de dosgra-

                       mes viatJjes recullin plornissalla y cia, un. rata, on Jo deliri cle son

  Ab lo hon temps ha:ii tornat la-s     Iborrrms quo vo1ean per enlaire y furor, comensé a rater unia post. do

oienetas de s' anyal y vbluntaria       c1ue amatent trasporta al niu pera -Ia ernbareaciO, feritlii un ample fo-
emigraciO, repassant b Med iteia-
ni ciue liavian passat a Iatrdor,       sehi.i r de flonjo lilt als petitets. rat per lo qual comensa a entrarhi

 n busca d' un clirna mbeuefac_        -,Veritat quo t oreneta.es unau- 'i'aygua, y '1 hastirnent so anava
tor y calent que no es lo iiostre
 hirarit 1' hivern. I-Inn •tornat corn    coAl' -simpátich a tot serho? Y tan enfonsarit per moments.

    ric.ada anv,dscriv_pe.r        arradt corn. es dole iliverlat. Aga- Nod estava apuradissirn: cjuan la
.eiilayre, oh son rápit y QontJuuaL
vu1, elgants curvas y capritxosos       fetila, engabieula y Els pochs dies serp, liavoras, arrastrauts0 liasta
.arabescli, anadas y vingudas,
                       so vos. morira de a ors: si., Li n- - ::aIs .pou celp.atiEria,:Ldigud:
cossarit do i° mosquits y moscas       yore 11 ample .espa-y-, lainmensitat, (En aquell ,tefrps las bestias en-
y netejarit lii atrnosfera de •tota
a1tra clase do voladors insectes,       ler .extenclre son rapit sostingut rahonavan.)
ciue no ris deixar'ian v.inre si rio
-fossin las honcoyas y siwpáticas       vol, y exercitar las forsas de sos —,Qud 'rn donas y salvo Ia em-
-orenetas. Han .tornet, sr, fidels
corn ap riltre aucell, t. la casa pa-     potencias é incansables aletas; per barcaciO?
.raI, al mateix niu quo poebs me-
                       gabia necessita tot un mon, ahont —Lo que vulguis, contestá Nod.
 os avans tiavion deixat.Quindes-
fissfl jquin anar y venir mds no-       poguer volejar iliurarnent sense La serp se rocargolà sobre '1 fu-
.guitOs y plfiflyivo.i! iquin volejur
rnes desconsertot al entorn del        trabas ni dostorhs, descrivint cur- rat quo havia oiert la rata, y l'av-
iloch ahont deixá son niu do fancli      ves y mes curvas y extranyas figu- gua deixá d' entrar; essent treta tot
si riquest ha sigut profanat 6 des-
truhit durant la invernada! .Ah        ras geornétricas, perseguint insec- seguiL Ia quo hi havia dintre y Ia
•quina •solicitu.t, oh qu.i.n •efiny y
.activitat.reparaiamalifeta OF000nS-     tesvoladors,.dels quals no des- nau toina a surar.
trueix, en 10 matcix lioch so.ta la
finestra 6 so.t.a Ia barbacuna do l.a     trueix coda dia a milions, cjue re- Acabala pluja, baixaren las ay-
teu1acla, lo des.truhit niarO clue ha
de con tenir •y guardar la tencira fl-    produhits per milieus do milions, guas y '1 barco se detingud dolt d'
 lada, fent continuats y rápits viat-     farian impossible be vida do Ia una montanya..
jes en busca de materials quo trans-
porte ah son .hecli, ariantlos ecu-      h u ma nita t.             Liavoras Ia serpdigid a Nod:
rriulan:t, acumulant fin a deixar la
obrallesta, sOlicla y perfecte corn      Casi tots los poissos del mon te- —Ha arribat 1' hora do cjue 'm
nola deixaria la rn dcl home;
(Ies[)réS, tornu ltr.a volta a for, 01.)   non la -seva tradicié 6 llegeiida re- curnpleiXis la teva promoSa.

                       threat a itt oreneta. La Turquio, —Y qué os lo quo vols?
                       pais clássich. do las 1Iegendas, tarn- —Vull la inillor sanch cle la terra.

                       he te, no podia sor de monys la re- —,Y cOrn sabre jo, quina es Ia

                       ferent a dit aucell.          -millor?

                       Con t Ia liegendé turca quo ls —Envia Un mosquit a que Ins

                       animals tancats clintre de 1'Ai'ca xupI y 'ns 110 cliga despr-ds.

                       c'ue Nod construi quan Jo cliluvi Aixis ho fcu Noé: poro tomerOs

                       universal, anavan -desoontonts los do aiguna mala treta do la serp,

                       ens dels altres, .arrnaat continua- digud a Ia orenota'.:

                       mmd grans terrabastalls quo fins ......Vds y espia ci mosquit.

                       posavan en perdi a la ernbarcaciO L'.oroneta aixis ho feu; y quai'

                       do anarseni a foiis, y '.1 pobre Nod lo mosquLt tornava li surti al pas

                       so veya en apuros per iosar pau dihentli:

                       eite 'Is seus hostes, no sahen.t a        ,quina es Ja rnillor

                       qui donor lu ralid.          saneh dc be terra?
   1   2   3   4