Page 1 -
P. 1

17 de febrer de 2008
Número 1153

      DIUMENGE SEGON
      DE QUARESMA - A

 Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els
    dugué dalt una muntanya, i es
      transfígurá davant dwells."

  Aquest és el meu Fill, el meu estimât,
           escolteu-lo"

              (de Tevangeli)

El cami de la quaresma, passant avui per la
muntanya de la transfiguració, ens encamina

     la trobada amb el Ressuscitât, el Fil!
estimât. Sera la Pasqua.
Jesús vol que, corn els deixebles, nosaltres
descobrim també on porta el seu cami: cap a
la transfigurado. Cap el triomf del bé sobre el
mal, de la vida sobre la mort, de Tamor sobre
regoisme.
Necessitem, com els deixebles, descobrir que
El qui fa cami amb nosaltres, és el Fill estimât
del Pare, aquell a qui hem d'escoltar.
   1   2   3   4