Page 1 -
P. 1

interparroquial

                    L^ESGLÉSIA A CASA NOSTRA

                    AVIÀ - BERGA - CAL ROSAL - CERCS - FÍGOLS - LA VALLDAN

                    N.1096 - 17 de desembre del 2006

AVUI, TERCER DIUMENGE D'ADVENT /C              ARXIPRESTAT

  «Qué hem de fer?. No exigiu     RECES PER A PREVERES: Demà dilluns a les
 més del que està establert».     11 h. del mati, preparació al Nadal.
                    XERRADA ARXIPRESTAL DE CARTTAS : Avui
Aquesta transcendental pregunta     dissabte a les 5 h. de la tarda i al local social de
només la podem fer a Aquell qui és el  Vilada. Tema «EI compromis del voluntari de
carni, la veritat I la vida, Ningú més Caritas», a càrrec de Pilar Malagarriga. No hi
que Eli es mereix que posem la nostra  faltem!.
vida en Íes seves mans. Aquest és el
camí per on han passat tots els sants. L'ESGLÉSIA DE CASA NOSTRA A LA RÀDIO:
Si hi perseveres hauràs trobat el camí Cada diumenge a 2/4 de 10 h. del mati a Ràdio
de la veritable alegría.        Berga.

            PREGÀRIADIFUNT. Dissabte i diumenge, pregarem A V I À - G R A U G É S
            per Enríe Salvans.

          I CELEBRACIÓ PENITENCIAL. Será dissabte, a les 8 del vespre, dintre la missa vespertina.
          I Procureu assistir-hl tots els qui pugueu. Serà una bona preparació per rebre Jesús Infant.

            COL-LECTA OBRES. S'han recollit 552,50 euros. El deute queda reduït a 2.106 euros. La
            parroquia us agraeix el vostre esforç.

IL-LUMINA EL NADAL. Com cada any podeu ajudar Càritas parroquial a través de la compra de Hantions que
trobareu a totes les botigues d'Avià. És una forma d'ajudar els desafavorits, al mateix temps que il'luminem la
casa amb la llum de Críst.

III DIUMENGE D'ADVENT: C E R C S - F I G O L S - L A                    NOU

Eis nens i nenes de catequesi

participaran a la Missa de les 11 de St. Jordi. Us hi esperem. També eis pares

              CELEBRACIONS PENITENCIALS COMUNITÀRIES: Lesfarem aquest cap de setmana,
16-17, a totes les parroquies, abans o després de les misses, menys a St. Corneli. Consulteu Horarís.

COL-LECTA: Nadal solidari = pels damnifìcats de líndia. aquest cap de setmana, 16-17, a totes les
Parroquies. Recordeu: la Costa occidental de l'india va patir fa dos anys eis efectes desastrosos del Sunami.
Aquest estiu van tornar a patir unes greus inundacions. Centenars de milers de families están en la més
absoluta miséría. Nadal ens exigeix un gest de generositat i de Solidarität vers ells. Jesús es fa pobre amb eis
pobres.

CÀRITAS INTER-PARROQUIAL: Venda de Hantions: per encendre a la nit de Nadal i posar-la a les
finestres de casa. Una manera de recollir fondos per ajudar ais necessitats.

RECORDEU: Avul, 17, Missa a Figols; Dmge., 24: a St Corneli; Nadal, 25, a Figols.
A La Nou: Parroquia: Dbtes.i Vigílies: a les 5, tarda; Santuarí: Dmges: a 2/4 d'l.
Misses de! Gall= Dmae.. 24: a La Nou (a la Parroquia): a ¡es 8, A Cercs: a ¡es 11 nit

Divendres vinent, dia 22, festivitat del Sant Nom de Jesús, missa a la capella de les Eres VZLADA
de Guardiolans.
   1   2