Page 1 -
P. 1

¡nterparroquial

                             L'ÊSGLÉSIA A CASA NOSTRA

                             AVIÀ - BERGA - CAL ROSAL - CERCS - FÌGOLS - LA VALLDAN

N. 944 - 26 d'octubre de 2003                        GRAUGE#• S

 "SENYOR, QUE HI VEGI"                 APLEC A ST. SERNI: -,

                             Es avui, dia 26, a les 1 2 del migdiá. Cantará la Coral Santa

                             María d'Avià.

                             CÀRITAS:

                             Dilluns, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre, reunió de la Junta.

                             TOTS SANTS:

                             Dia 31, missa vespertina a les 8 del vespre.
                             Dia 1, les misses com els diumenges.
                             A la tarda, a les 5, a l'església parroquial, rés del Rosari. No hi
                             ha missa vespertina.

                             CERCS- FÍGOLS

                           k: DEMOGRAFIA PARROQUIAL:
                             B a p t i s m e : El dia 19 ha estât batejat a Sant Jordi, el nen
      SIGNIFICACIO DEL EVANGELI:          Daniel Molina Fiérrez, fili d'Anastasio i Dolors.
      MIRACLE DEL CEC DE JERICÓ,          Enhorabona i fem que es senti sempre joiós de ser cristià!
                             M a t r i m o n i : El dia 5 celebraren els seus 25 anys de matrimoni
    Tota vivència terrenal ens pot portar       Antonio Lozano i Roser Frelxa, de Cercs.
a la transcendència espiritual; si creiem        El dia 11 celebraren els seus 25 anys de matrimoni Joan M u ñ o z
amb l'existència de Déu^ el seu Amor i la        i M.Teresa Terradellas, de Sant Cornell.
seva Misericòrdia. És cert, però, que tot        Enhorabona i grades pel vostre testimoniatge d'estimació i
benefici espiritual ha de portar-nos pel carni      respecte !
de la generositat personal, en convenci-
ment de la veritable fe, que duu a la piena       DIA 1, TOTS S A N T S . D I A 2, F I D E L S DIFUNTS:
confianza de Jesucrist.                 Visquem en la comunió deis sants de l'Església i de casa
                             vers la plenitud de tot i tots en Déu.
    Quants i quants miracles queden pen-       Les misses com en diumenge !
dents en la conversió de la vista. Quants i
quants pateixen de ceguesa, tot i que pu-        AVUI, MISSA A FÍGOLS.
guin veure. La vista, el mirali de la visió,       DIA 1, M I S S A A S A N T C O R N E L I (en el Cementiri).
que podría conduir-nos a la contemplació
del paisatge més meraveliós que mai ha-              LA VALLDAN
guem pogut admirar. La postal que podrí-
em dur-la al cor, si tinguéssim la fe viva        PRECÀRIA DIFUNTS:
del cec de Jericó.                    Dia 2, per Josep Vilà Ribera i per Ramon Cardona Cuni

    Qui creu en Mi, Jesús diu^ trobarà el      F E S T A D E T O T S S A N T S : Missa a les 11 h.
Regne etern. Tant de bo! que aquest evan-
geli ens porti, encara que només sigui un        DIA DELS DIFUNTS:
pas més, vora la Mirada i la Llum de           Dia 2 de n o v e m b r e , missa a les 11 h. i seguidament
Jesucrist.                        PRECÀRIA AL CEMENTIRI.
   1   2