Page 1 -
P. 1

N. 905 -29 de desembre del 2002

                    LA FESTA OE LA SAGRADA FAMÍLIA

                    "EL NOI CREIXIA I
                   ERA ENTENIMENTAT'

fJît^f-^*.'-";.-

CAP D'ANY: Les misses, tant la del dia de | B O N A N Y N O U : Que el 2003 sigui pròsper

Cap d'Any, com la vespertina del dia abans, a |per a tots en salut, pau i il lusió per a anar

les mateixes hores de seitii^re.          laconseguint aquelles realitats que estìmem.
BON ANY A TOTHOM !
                          ?

                          I

                          ¡AVUj, FESTA DE LA SAGRADA
                          [FAMÌLIA: Enhorabona a totes aquelles

                          iparelles que us heu casat enguany, aixi com

PREGÀRIA DE DIFUNTS: El dia 24 i 25 ?els qui celebreu els vostres 25 i 50 anys de
                          ^matrimoni.
es va celebrar per en Miquel Costa .
                          ÌVisqueu semi^re fidels al vostre compromis!.

DEFUNCIÓ: Jaime Casals i Llumà, vidu de      ^COL-LECTES: S'ha rebut un donatiu de 50

Carme Cosp i Cabanes, de 96 anys, día 18-     1e, a benefici de Tennita.

12-02. Al cel sigili. El nostre més sentit condol

a familiars i amies.

OBRES: Remanent anterior: 7.24178 E.        FREGARIA DE DIFUNTS: Dia 5 de gener,

Recollit mes de novembre: 126'50 E. Total:
7.368'28 E. Lotería: - 8. Total: 7.360'28 E. |a les 11, per Mn. Joan Noves Prat i difunts
                          Ide la fajnília, en el seu primer aniversari.
D e s p e s e s : Caldera calefacció: 6.600 E. l
                          v
Constructor: 1.000 E. Total: 7.600 E.
Nota : En els comptes parroquials es donará    AMONESTACIÓ:
relació d'altres conceptes pendents, en un full
apart                                         Volen contraure
                          |matrimoni: Jordi Camps Boixadera, de Berga,
                          li Montserrat Perarnau Ribera, de La Validan,
   1   2