Page 1 -
P. 1

. Dia 17: a St   AVUL col lecta              , dia 17, a
                                      matí a Graugés, pre-
Antoni; a la Mare de              rEucaristia de       i Peramau, amb motiu
        1                garem per Lluís       mort. A C S.

                          'aniversari

si Déu voi, a 3/4 d'una, farem a Pasglésia una               . La
reunió per parlar de diferents temes que ens
                        setmana vinent la dedicarem a ta Gent Gran,
tat eclesial. Tothom hi és convidat.
                        tan importants a la

                        El diumenge, día 17, que vulguin rebre la

                        Unció deis Malalts     -ho. La Unció deis

                        Malalts celebra la     resssus-

                        citât en les nostres    i de-

                        manem la seva       per superar-Ies. Cal tele-

                        fonar a ta Rectoría    Així es pot

del Baptisme SARA MORENO Î FERNANDEZ,

Gutiérrez. Per molts anys!                       *  la 15, si Déu voi,
                                      nenes i nois i noies
                        s'entregarà a tots els
                        del col.legi, des de    se a la Rectoría des
                        ma del nou             i
                        partici par-hi
                        del dia 18 al 28,

                            Hores: de 5

              .25.331       Els de 7é i 8é poden apuntar-se ells, i els al-
                        tres els poden apuntar
Total mes rfagost..
Romanent anterior.                                 es reprenen les tro-

                        bades tfalguns grups de joves; els altres co-
                                       etmana, si déu voi.
                                       tenen setze anys com-
                                          si els interessa pen-

                        sar la seva
   1   2