Page 1 -
P. 1

fSRAuaéa

cal         Ro^a                            "UNCIO, El dia 24 d'agost, va ser
                                     rr idat a c a s a del P a r e , En LI • ÌIS
                                     AuBA( H 1 COLS, a l'edat ie il
                                     anys. Als seus familiars el nostre
                                     condol. A la Missa Major de
                                     diumenge vinent, dia 1 p r e g a t em
                                     pi^r eli. Que A.C.S.

                                V Î (KÌES Diumenge vinent la nus.- -.era
                                ì. iu^ iO ( il Hoc de les 10.

HORARI Festins a les 8 i 11                  AMONESl ACIONS:Es      pi eparen pr.
        Vif^ilia a les 8 del vesp; •
        Feiners a le:- 9 del rriati'          conti aure matrimoni:

MISSES ENCOMANADES: 10, ! ; ^ , 1 i              ^ Xavier Safont 1 Mena de Berg nb M^
jols. 11, a St. Antoni. 12, a St. (TiNtofriL
13, a Sta. B a r b a r a , l^f. Hits, iamilia Tri-sca-     C Al n " Salvans i F à b r e g a s d ' Av iilla
ses. 15, 3osepa Casai:^ Can.ps (A.O ) If- a
les 8, Ramon Casas; a les 11,                 c) t n t 1 c. i de M^ Neus.
Casadesùs.
                                * Josep Bascompte i Soie d'Av/ià, fili
AMONESTACIONS. Es prepara c i irnf-nt
de CAMIL F E R A H N A n i RAN.:, h- • . o-          d'Angei i Hortència, a m b M^ Teresa Pons i
 al, antb ROSER ASP'\C11S i R . r - ' - f J
Ber- ..                            Gisperi de Puigreig.

                                AJUDA A L'ESGLESIA: Durant el mes

                                d'agost s'han recoilit:

                                AVIA.... iil.¿f2i GARUGES...20.733

                                l e s Juntes d'Economia us agraeixetì aquesta
                                V ol.laboracio.

f validan                           ROMIATGE A QIJERALT Sera, si Déu voi,
                                v/1 30 de s e t e m b r e . R e s e r v e n la d a t a . Ara,
BAPTISME el dia 4 Cj a^USt Va J - I . i            però, ens tocapensar com volem el
                                Romiatge, que potser necessita alguns re-
Sagrarnent del Bapiisme M^-                 T tocs. L'any passat érem molts al mati'c\ la
                                missa, però al dinar i a la tarda fórem un
GARCÍA i CAMPRUBÎ, filia d'Emilli-ne .ús            nombre insignificant. E s que s'ha de fer tot
                                al mati'? es que cal fer alguna altra rosa?
Garcia i Haro i de M^ Antonia Carnprubi' i           0\v mes hi sàpiga , que mes hi digui! El
                                dillans dia 17 de s e t e m b r e , a les 9 del
Puig; fou apadrinada per 3oan Carnprubi' i           vespre, sou convocats a la Rectoria totes
                                aquelles persones que vulgueu ajudar a
Bars, avi matern, i Milagros Haro i Tejedor,          reflexionar sobre aquest tema i a prendre
                                determinacions. Ja recordarem la
avia paterna.                         convocatoria.

El dia 5, el r e b é ANNA Vír.ASL-: ^ i

TORNER, filia de Jaurne Vilasera i             i

d<- M o n t s e r r a t Torner i C o m a , loti .ip.. :. ,   i.ATl-QlîESl :ia hi torni ni a ser! Aviat
                                iaretn les inscripcions. Ara nomes vuil
da per Ernill Torner i Guixé, avi niaterii, i         recordar (començar a tornar recordar) dues
                                coses: 1§ Que la P a r r ò q u i a o f e r e i x als pares
Dolors Marti' i Rodoreda, avia paterna.            una ajuda en l'educacio cristiana dels fills.
                                Però ells son els primers responsables. I
Moites felicitats!                       aquesta responsabilitat ningu no la pot
                                suplir.
OBRES RESTAURACIO ESGLESIA:     11.192          2§ Que la Parròquia ho som tots. D'entre
Capta dia 5 d'agost                      nosaltres n'han de sortir joves, homes i
Sobres altres diumenges        1.000          dones per fer aquest servei de la catequesi.
C a i x e t a dia 31 d ' a g o s t               Atenguem la crida de(^ Déu i siguem
                    L180          generosos en oferir-li una mica de temps de
Total nrìes d ' a g o s t      13.372          la nostra vida. 3a hi t o r n a r e m !
Romanent anterior
                  25^.336
Romanent
   1   2