Page 1 -
P. 1

Num. 50
       27 de gener 1985

       Com tots els anys
       es farà a primers
       de fejrer

MaitsUnkles

    CAMPANYA MUNDÎAL              CURSET PREMATRIMONIAL
    CONTRA LA FAM
                        E1 proper Curset de preparació al
                        matrimoni sera a Berga els dies :
                        16, 17,23 i 2^ del proper mes de
                        febrer. Anirem donant més details.

HORARI F e s t j u s a les 9 i 12       APOSTOLAT DE L'ORACIO: Els zeladors i
    Vigilia a les 8 del vespre       zeladores de PA.O. repartirán aquests dies
     Feiners a les 8 del matf       les estampes-intencions. Els donatius que ca-
                        da familia vulgui fer que el posi a les caixes
MISSES ENCOMANADES: 28, a St. Antoni.      de l'Ajuda a l'Església.
29,30, 31, 1, animes. 2, Ramon Picas Angla-
da. 3, a les 9, Ramon Picas Anglada (A.O.); a  L*A.de r o . es un instrument i un mitjà que
les 12, Ferran Casteiis             ens ajuda i recorda, entre altres coses, la né-
                        c e s s i t â t que tenim de pregar. El f e d*indi-
ENTERRAMENT, el dia 17, de'Marina Roma     car-nos unes INTENCIONS DE PREGARIA és
Marginet, de 82 anys. Al eel sigui!       per a fer-nos conscients de les grans necessi-
                        t a t s de l'Església i del Mon que el S. Pare
LLARSTA> MARIA DE QUERALT, hem rebut      vol que tinguem presents en ia nostra prega-
el següent comunicai:              rla.
"Benvolguts amies de C. Rosal: En nom propi   Pertanya a TA.O. no és sois perqué ens di-
i de la junta de l'Associacio Protectora de   guin alguna missa sino per associar-nos a la
 Subnormals de Berga i Comarca que pre-     pregaría de molts que diariament s*adrecen a
sideixo US dono les mes sinceres gracies pel  Déu per demanar pels altres.
vostre donatiu de 100.000 pts., el qual es de-
vingué de la celebració de la Diada en la    FESTA DE LA CANDALERA: Dissabte^ vi-
que, any darrera any, aneu donant la vostra   ñ e n t , dia 2 de f e b r e r , a les 11 del m a t f f a -
col.laborado en la nostra obra.         rem la missa de la festa de la Candalera
 Eis gestos de Solidarität son sempre molt a-  amb benedicció i distribució de cándeles per
gral'ts. Ben cordialment. Ramon Sala."     a tots els assistents.

SANT BLAI; el dia 3, en acabar la missa de   A Graugés les r e p a r t i r e m el diumenge, dia 3,
les 9 farem la benedicció deis fruits en honor a la missa de les 10.
de St. Blai i demanarem la seva intercessió i
fermesa de voluntat per a seguir el seu     SANT BLAI: el dia 3, en acabar la missa
exemple de seguiment a Jesús.          m a t i n a l de les 8 a Avia i la de les 10 a
                        Graugés beneirem els fruits en homenatge a
                        St. Blai.
   1   2   3   4   5   6