Page 1 -
P. 1

/y                               3 Ôe ^

                                          APLEC DIOCESA AL MIRACLE
                                   La Comissio ha posât a l a venda una
                               Insignia-Record pels pelegrins per ajudar a
                               l e s d e s p e s e s de l a Trobada. A mes s e r v i r a
                               també per a j u d a r a 1 ' E s c o l a de S u b n o r m a l s de
                               Solsona que son e l s autor s del RECORD. E l
                               preu és de 150 p t s . Qui en v u l g u i pot
                               demanar-ne a la Parroquia.

HORARI. F e s t i u s   a les 8 i a l e s 11       ANIVERSARI: En la m i s s a major
         Vigilia a les 8 del vespre        de diumenge v i n e n t , d i a 10 de
         Feiners a les 8 del matí         juny, pregarem especialment per
                               a ROSA SABATA VILADOMAT, en l ^ a n i -
                               v e r s a r i de l a s e v a d e f u n c i ó . A . C . 5 .

                               AJUDA A L ' E S G L E S I A : D u r a n t e l mes

MISSES ENCOMANADES. 4 , a n i m e s . 5 , a          de maig s ' h a n r e c o l l i t :
Santa Llúcia,6, al Sagrat Cor.
7, a n i m e s . 8 , a l a Mare de Déu de           AVIA       66.250
Queralt.9 Dolors Cardona. 10, a les
8, a l a Mare de Déu de L u r d e s ;             GRAUGES      18.295
Lluis Oriola
                               Les Juntes Parroquials d'economia

                               agraeixen la vostra col.laboració.

                               Gracies.

AMONESTACIONS es p r e p a r e n e l s            TROBADA DE J O V E N T ; U n s q u a n t s j o v e s
c a s a m e n t s de
                               ens trobem per parlar i r e f l e x i o n a r
* P e r e T o r V/icent amb M o n t s e r r a t
  G u i t a r t C l o t e t , ambdós de C. R o -      sobre l a fe. Creiem que aixb és
  sal
                               prou intéressant perqué hi     hagi
* J o s e p - A n t o n i R o d r í g u e z G a l e r a , de
  C . R o s a l , amb M^ L l u ï s a M o r i l l a     c o n t i n u i t a t . Esperem que l e s ganes
  R o d r í g u e z , de La R o d o n e l l a .
                               no manquin i que c r e i x i l ' i n t e r e s

                               per poguer fer unes trobades cada

                               vegada mes p r o f u n d e s i d e s c o b r i m

                               véritablement el Crist.

AVIS ; d i s s a b t e v i n e n t , d i a 9, f i n a l    APLEC MIRACLE: E l p l a ç d ' i n s c r i p c i ó
de c u r s de l a C a t e q u e s i ,             per l ' a u t o c a r s'acaba d i l l u n s , dia
                               4. E l s qui tingueu i n t e r é s per a-
                               nar-hi digueu-ho rapidament.
   1   2