Page 1 -
P. 1

mi mim
j®f                    COMARCAL

   J G r a n o l l e r s - Setmanari Independent d'Informació General - Any 5 - N.° 156 - 11 Abril 8 6 - 7 5 R e s .

El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,                Granollers
Xavier Bigatà vindrà a Granollers
                                            Augmenten els
Dimarts s'inaugurarà la                                preus dels
terminal d'autobusos                                  parquímetres

                                                (Pàg. 5)

                                            Elecciones

                                            El Gremio de
                                            Hostelería y
                                            sus cuitas

                                            (Pàg. 7 y Editorial)

Amb mig any de retard finalment serà    arribar a la ciutat de Granollers a dos   Treball
inaugurada la nova estació-terminal    quarts de dotze del matí. La primera
d'autobusos el proper dimarts dia 15    visita que efectuarà el Conseller serà a  Al Vallès hi ha
del mes que som.              l'Ajuntament tot seguit, al voltant de les més de 20.000
L'acte serà presidit per l'Honorable    dotze, inaugurarà l'estació i a continua-  aturats
Conseller de Política Territorial i Obres ció visitarà les obres del pas elevat del
Públiques de la Generalitat de Cata-    tren de la linia de Puigcerdà.           (Pàg. 9)
lunya, Xavier Bigatà, el qual té previst

Guanyi 50.000 ptes.            MOLLET                   Sucesos
amb L'ACTUALITAT              Presentació pública
participant en el Joc                                 Los
                       d'una òpera de              farmacéuticos
   La bitlla                Salvador Dalí              protestan por
                                            la inseguridad
          (Pàg. 14)                (Pàg. 6)
                                               (Pàg. 22)
   1   2   3   4   5   6