Page 1 -
P. 1

•• - •••••• - •• ~ ••• - ••••••••• .00 •••••••••• -_

                                                                                                                      Foto BUTlNY A

   Aquest any, per Sant Martirio, s'ha repres el
   costum de programar el concert extraordinari

j. de música per a cobla, singular manifestació

 J.

   musical que prestigia la Festa i la Ciutat.
   En el marc escaient del Teatre Me,rcantil, les
   cobles Montgrins, Selvatana i Pral. de La Bis-

.~ .

   bol, dirigides pel Mestre Conrad Saló, durant
   la interpretació del poema sinfonic d'Eduard

   Toldra «La maledicció del Comte Arnau».

 1

                                                          NúlfU. 397 Y 39B •. Hovie •.•b.•••e 1972
   1   2   3   4   5   6