Page 1 -
P. 1

Iv!es duna vega.d¿i. nl~he pregun-

                                             tat quina és ia fc)!'c;a d'atTéicció de

                                             ja sardana í per que tot un pOb1e

.Jllfl dI ,·1112 • NOmBroS 390 y 391                           Ih~ a fete representatrva de ¡es se-

                                             ves essenc¡es. Avui que tant es

                                             parla arr'eu del n'1ón de cr~ísi d;!den-

titat els catalans han creat i mantenen un signe di~ dentifica~
      f

ció com a pobte dfuna evidencia ¡nnega.b~e: a~ sardana. CoroTl

totes les formes de cultura genu'(nes la sardana té un gran
poder d'evocació. Una sardana escoltada a !.~ Argentina o a

.Xile a Nova York o a París, et porta a les piaces de1s nostres
       J

pobles, a les vaHs i a les m untanyes, a i a mar q ue e n s dóna

vid a.
    Nascuda tluny de tata promoció oficial, com una neces-

sitat de la vida real ¡ quotidíana1 que és com neixen les coses

més caracterfstiques                                   deIs homes j les més auténtiques. es

mantenint-se fide1 a les seves arrels populars com la sardana

viu i viura entre els catalans de tot arreu del món. La sardana

és la gent d'aquest· pais. Fins i tot eis enemics quan valen

parlar de nosattres posen sardanes com a música de fans.

 Voldría aprofitar                                                        ,"¡
questa avinentesa
)er a fer arribar, pú-                                                       ~. :

)Hcament, Ja meya                                                          i

idmiració a tots els                                                        '.:..1-
'omes ¡ dones-ano-
\ims o amb nom-,                                                           ,
ue han fet possible
ue aquesta dansa                                                            ,'
Ligui, avu it part irre-
,unciabJe de la nostra                                                       :. ¡:
nanera de viure com                                                        t..
l pobJe entre els ai-
res pobles der món.                                                         "

       RAI MON

  Barcelona
                                           j

  abril 1972.
   1   2   3   4   5   6