Page 7 -
P. 7

De-la 111Etapa del Concili,                       -Té. raó .. Segueixi, segueixi per favor.~ ~

ElCL/l,le7n =t)'l,e ••••••                           -. Altr~s normes practiques a punt d'inicinr;
                                     canvis en la Missa i en a 19uns sagraments,
         amb el D'r. Pare                    refe.rents a la traducció a ]es llengiie.s vernacles
         Madrenys, M.D.,                     deIs textes Ila tins .. ~·
         que la va viure.
                                        -1 sobre els laics~ sobre els que circulem
    la el COneiX€l1 ... En el número passat el            sense sotana ....
 vam presentar -en la foto de la portada-
 acompanyant al nostre Sr .. Bjsbe, en una                   - No. és pas una defínició ben concr~ta                                                              ". i
 audiencia que' el San! Pare va concedrr a varis             aquesta, tantrn a teix .. Per'o sobre' els Jaics, sobre
 Prelats.
                                     vosaltres, e:ls homes det carrer , . el.s dos mil i
    El Dr. Madrenys, que ha és en Dret Canó-
 nie, dirigeix «(HORIZONTES» des de primers                t.ant~ Pares ConciJiars van dedicar un esquema
 d'octubre .. Llógjcament, és periodista i, com a             sence r....
, informador, ha assistit integrament a la /11-
 Etapa .Conciliar ..'Resulta sobrer acJarir que no               -Esquematitzi resqu~ma ...
 1/ va m enviar nosa/tres; va ser la «Europa-
 .PressJ>, de la que és ,corresponsal.                     -Prou<o Objectiu: 1( Estudi de la pO.stura                                                         , '.. :
                                     deIs seglars en l'Esglésta d'avuí~ ..
    'Les seves c,rónigl1es es van publicar simul-                                                                                            , .- .. ~
 taniament en vujt diaris .·. ((El Alcázar» de Ma-               -Tema no ben senzULu
 dríd, ( Te/e-Express)), «El Faro» d~ Vigo, un                                                                                             ,     ":.t:1..~
 a¡tre de Canarias, ele.
                                                                                                                  .
   ,Aprofito la primera reunió per parlar-ne,
 j en parJem:                                  N~ o, per cert Pero es van dir coses ben                                                             . l'

    -Un.a preg unta .vu1gar1 per comenc;ar:              encoratjadores per tots ..                                                                       , !~ .1-

 ¿quina impressió slha emportat d'aquesta d(Jrre ....              -¿Ensotanats o no?                                                                        ,
 ra 'eta'pa del ConciH?
                                        -Per tothom. Jutgeu: Reconeixement de la
    -.-:U....n. a im pr e s s ió d 7 a 1e g r ia 'i o pti rn is {TIe. vostra majaria d'edat (de la deIs Iaies, s.tentén) ••..
    -Expliqui aixo de l'alegria ....
    -Perque -com va dir e1 Papa en la sessió               ", ¿~ En quin sentit?

 de clausura -es va arribar al terme d '1] na eta-            -Concretament en el.de que rEsglésia ha
 pa molt dura en quant al treball realítzat.
                                     de reconeixer a1s seglars, als laics, els sens
    I~ l'optimisme ...
                                     drets de ffl]s responsables, lliures p.er actuar en
    -, Perque els resuHats han sigut autentica-
                                     les diverses formes d'a postolat..
 ment positius ..
    -Parlem-ne de1s resuHats .. ¿Vol senyalar             ----.--..Eusna prova de _conf.ian~a ..• •

 a1guns fruits madurs del Concíli?                    -AiXQ mfl teix es va manifestar en el debat
    -Ja ha crec ... Fixem-nos en e1s tres esque---
                                     de l'esquema. La Jerarquía confia en vosa.1tres ..~.
 mes a proba ts en aquesta eta pa conciBa r: "« Ec-
 clesía. - Ect1menisme" - Esgh~sies Orientals ".                -No es va votar aquest e.squemat veritat?                                                         ,'
 De.ixant de banda e1 seu contingut doctrinal,                                                                                          ,
 amb tat el que representa d'avanc; en el conei ...                                                                                         . '..
 xeme.nt de 1a naturale.sa de la mateixa Església,               -Es fara en la propera etapa .. ¿Que déieu,
 es traben en e]s esql1emes normes practiques                                                                           ,.
 que en1r8ran rapidament en.,vigor .."
                                     suara, referent a un suposat ·(as d'un budistau~?
    -Per exem pIe ...
                                        -¿Veura. Potser quedara rnés c1ar genera ....
    -Les que. es refereixen a ,una convi vencia
 més cordial amb els protestants, els ortodoxes              Jitzant...<o VOSH,~ ha par1at -com d 'un fruit madu r
 orientals, e1s jueust etc.
                                     del Concili- «d'una convivencia més cordial
    -Per cert, voste ha podra aclarir. Pasem
 per cas el d'un budista de. bona fe ....                 deIs catblics amb persone.s d'altres creences .•.

    -De tot par1arem si a Déu p1au. Deixeu-                 -Certament
                                        - Dones bé, ¿és que e.1 Concili recomana
 ID e 0<''' '                               una actitu,d passiva davant deIs possibles errors
                                     reHgiosos de1s nostres germans?

                                        --De cap manera. Lrhome que es sap pos-                                                                ,.
                                     seldor de la única reHgió veritable, no es pot                                                               ,,
                                     creu rar de bra<;os entran t d'u n món que viu en
                                     l'errOTt encara que sigui de hana fe ..                                                               ... :"-: .

                                        - A rgu m ents .. ,

                                        -Evange1ics~ El manament de Críst va ser
                                     claríssim: ~Aneu i ens€nyeu ti totes les gents»_
                                     11a sn~ g vessada r~ ecordem el Congo~ solsa-
                                     ment- en e.l compliment d'aquest precepte
                                     evangelict és un crU molt fort en contra de
                                     qualsevol actitud passiva o de desentesa envers
                                     el bé suprem deIs demés. Que -recordem-ho-
                                     és coneixer i estÍlJ1 a r a Déu tal com Ell vol ser
                                     conegut i es ti m a t.

                                        D~ ·acord, Doctor Madrenys. Llavors, ¿que
                                     és e1 que desilja i recomana el Concllí, en aquest
                                     aspecte?

                                                          H otizon tI!!s  7

                                                          . .•, .• 1": ..
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12