Page 6 -
P. 6

vida de l'Església, pararem compte de que
               s'obren davant d' Ella unes immenses possibi-
               litats. Franca'ment, si}o los anticlericaJ, estaria
               for~a esverat.

, 1-'.: _-                   Nadal i els homes

 {".:. - ~.            E/s -homes s'ho miren toi amb una dosi

,, ,~ ....          d'esceptícisme prudent i amb una espurna
               rie benei:da esperan~a. E/s homes l/Juren ¡"eter ...
 ~,~ . '.. .         na batalla entre el pastor decidit i el rabad¿
               que porten dintre seu. Som fe/s d{una materia'
               argilosa i egoista que pensa en tots e/s can vis   Nada. i I'hivern
               i e~ totes les transformacions des del punt de
               yjsta deIs béneficÍs possibles, que to! aíxo ens             JAUME FARRIOL
               poi reportar; EIs homes pensem en la rifa en
               el.s turrons i el pessebre. 19uardem per aduell
               dla solemne- la nostra esqujfida capacitat de

               vibració.

                  Una tira lleugera de bones intenciol1s i
               un brjl1 illdecís de projecció j d'~mistat, omple
               ,el nostre cel de pessebre anímic, el nostre Na-
               dal repetit i esperat any darrera any.

               Nadal i I)éu

               Qui sap que pensa Déu del nostre Nada} i

               del noslre e~ ntimentaljsme esponjós j facil.

               Potser no s ha agafi del to! ma/ament. Pot-

               ser ~Ol1Sidera que e/s hbmes, la seva obra

               predIlecta, la va fer ajxí, imperfecta Í 'rol1di ...

i,--- '           FONDA
~r... ,:
               COMERC
r'                       •

I ....~,L'''':, . ,

L' '

iI -
1, •

~ IJ' ••••        I-

!"';- ,

~"

¡' ,~ ...
,!.-.
    - ~ -'
       l.

1"- ~ --

0:" •

1",:·'4     . o ••
1''':

I.

.~ - I      .•..

! -.

¡ - .--:

.;," :

: . ••

I

1¡, ,

i
i- -

                                          CAR.NICERIA

                                            BANAL

                                                                HotU:o:D.te.,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11