Page 5 -
P. 5

(r.· .'. ',]._. :·..'···~ :>I- ..'··:'···<~ ·_~ _>r: .. ~··'~!       .." ..•",,"'r.I~·I.::,
            ,~ .     ¡- . 1 l·.      , .....
                                     =...1 ·· .•.r• ~ .
 •••• •••. _.;;""7r-~ ~ - .••    :,._~ "        '······~ ··T·
               _ ••••      , •• l.·           •-. -.... '..'....:•,._...

            . -, .., -.'

               lo. 1           ~

            .' '.' ...

 :,

                       Meditació d'hivern amb Nadal al fans

                              El desembre té una qualítat de, pressenti .... l'adaptabilitat del Nadal a tota mena d'esperits

                       ment i de vigíJia.                                                          ens h.a vingut al pensament aquesta nava dina~

                              Es una mena d'espera pausada que estova                                         mica que agafa l' Església davant dels nostres

 .,                                                                                         propis u/Is. L'Església, amb una tecnica de

 f                      la crosta de m al te s animes i remOl1 la boira

 ,                                                                                         . Nada] perenne, busca d'ésser incorporable a

'<                      espiritual dels nos/res pobles cofois i tranquils.                                          tota forma de cultura, a tata mena de mentali ....

,~                             Nada] s 'aCQsta 101 i pujant }tescala xifra-

,                       da del caJe1?dari. 1 tot queda marca! pero la                                             tat i ra~af él tota estructura social i humana de
                       ,se va futura presencia. El fred deJ$ carrers és                                           qualsevol11oc de la Terra. Per aixó es despulla
....                                                                                        de guarniments innecessaris .. / per aixó parla
                       .. diferent, la qujetud de les uíts té vn altre batec
"

~:.

(.                                                                                         del retar n'a la simplicitat. Perque les coses
,.

de.<""'.                   i.les coses del ri1ón, serioses i absents, assagen                                          simples, les coses essencÍades són més com .•      .: , ~ ~.-
                                                                                          prensibles, més adaptables. L'Esglésiat despu~
,~                      ~á somriure i". potser, una pregarja. Nada],                                             lIada de carregues accessóries, pDbre i senzilla,    . ·'1 . '..- !
                                                                                          guanya una immensa quantitat de humanítat i
~.                      solemnement, s'anuncia atrlb una l/el1gera im ...                                           es fa més ¿g11 i suggs~ tiva ..
':.                      pressió prima·ve.ra. De primavera hivernen-
i·                      ea, per e...ss,er mes,; exactes.                                                      L'Església que hem conegut ha es.tat sem:'"

,- ,                        Aquest p'rincipi dJ hivern han passat coses
                       que fan pe.nsarw 1 és possible que la gent hi me-o
(..

                       'di/ir' Pero, sempre,' rédressat j vi u, Naddl tr'~ u                                         pre una estructura massjssa de cap a peus.        ".1, ,n' :.

                       e~ nas a" la primera cantonada. Meditar ara,                                             Esser membre total i integre de l'Esglé$ia' vol     I

                                                                                                                       1

                       aques~ principi d' hivern, és fer ..h..o sempre Btpb                                         dir acceptar des del dogma de l'Encarn.ació·

                       Nadal al fons.~.                                                           fins al reconeixement de que la forma deIs

                                                                                          harrets de capel1a és ÍndiscutÍble i immil1ora-

                                   L'esperit de' Nadal                                              ble per cantar les glories ceJestials4 1 és aqui _

                                                                                         " on es plantegen els probJemes  més dificilment
                                                                                                                \,
                              Nada} no és una data ni una celebració.
                                                                                          soJucjonables. Perque pot ésser que gent .dispo-

                       Es un esta! d' anim, una difusa tel1sió espirjtual,                                          sada a acceptar plenament el 'dogma de J7En-

                       que: agafa per qUf:isi tol hom un caire sentinJr!.n-                                         carnació trabi totalment inadmÍsibles els ba-

                       ta14 Es un" típus de sentimentaljsme enfalagós i                                           rreIs de capella~ Dones bé, considera! f!n !er-

                       ¡¡¡ciJ. A vega des, melodramatic. Es' cIar que,                                            nJes tradicionals, aquesta persona no' era ple-

                       ben mirat, .el Nadal no fa aUra cosa que adap.-                                            nament or:.todoxa4 Ara, m alt probablement,

                       lar-se a la mentalitat deIs que 'l'han .de cele-                                           considerar que e/s barrets ec]esiastiqs són una

                       brar. 1 si hem dit que és una tel1sió espiritual,                                           cosa horrible, fa no implicara cap' r¡se d·heret-

                       és lógic que respongui a la me:ntalitat, a respe-                                           gia~ 1 és que la forma d'aquesta mena de ba-

                       rit de cadascú~ La gen! de bona estructura                                              rrets és temporal, accessor:.ia, discutible i, real-

                       espiritual, de forta' sensibilitat, el viura amb                                           ment, hen poc estelica.

                       una profunditai i vibració extraordinaries. 1 els                                              L 'exemple que hem citat és una exagera-
                       pobres .dfesperÍt, els de sensibilitat primaria, el                                          CID, sens dubte, pero. serveix per explicar el
                       t;opsaran 8mb !111a visió carrinclona de serial                                            que volierp dir. Agafant les coses fonamentals,
                                                                                          l'Església més que estructura es torna mi$sat-
                       radiofónic; aixó si, de final fe¡i~

                              1, segurament, aquesta és la grflcia i la                                        ge, més que societat reglamentada es fa camí

                       ,forf;.B fabulosa del Nada}. Que és per to/hom.                                            díesperana~ i anunci de ceJ. La simplicitat afua

                         Que és fel a mida de tots els esperits j iotes les                                         la veu deIs que valen portar arrell del món ·la

                         sensihilitats. Que és tris! o alegre', refina! o                                          bona nava del missatge cristid~

                         has!, sublim o ridicul, segons siguem nosaltres,                                             1 és aquí on tornero a entroncar el nostre
                         els pobres i orgullosos humans. Dtaltra forma'                                           pensament amb el Nadal que s'acosta~ La bona
                         no seria una fita tan .remarcable. Si tingués                                           nava, el crit de joia pel naixement de Déu
                         una personalitat massissa, poc adaptable, no                                            arrjba a tothom perque és senzill i parla a
                         aconseguiria, de cap manera, aquesta sorpre-                                            cadascú amb el llenguatge que-Ji demana la
                         nent i impossible benvinguda universal.                                              se va iT1tel~ligencia i admet la seva sensibilitat

                                     Nadal i l'Església                                            L'Església parlant aIs homes amb la seva
                                                                                          IJen.{]ua, fent~se hl1mÍI, pobre Í humana, esdev~

                            Es be,n possibJe que tol sÍgui una aprecia-                                         una forma de Nada] perpetl1, ,un inacabable
                                                                                          missatge de pau~ Si acceptem la tremenda tfi ...
                         ció sense gaire.·consistencia; pero un diria que
                         aquest Nada] vinent sigui Upél mica diferent                                            cacia de la fórmula nBdalenca i con si de re m
                         deIs' altres. I és que ara que parlavem de
                                                                                          que aquesta fórmula es po! fer habÍtl1aJ B. la

                                                                                                             Horizontes   S

            ",
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10