Page 6 -
P. 6

,.                                                               .. ~ ..

CJrlés enlla de L inquietud                                                    -.,"-., ~:" ..'.
                             Som fjJ1s d'una Tnentahtat burgesa que evita
   DlJrreramf!nt.~s vénen produ;nt a· Banyoles                                        ,' .. l··
uns fets qu~ són massa ip~ ortants per no atu-      les responsabiJitats que té por d'encarars~ e
rar-srbi i fer ..ne una ·petita reflexió. Ens mov€m~                                     7     :~ ..
.Som inquiets. DifícÍlment trobariem gaires po-
                             amb tlls probJemes que el p'aÍs té,plantejats. Bus.

                             t<lT1qum~ a casa i diem: «no l 'hi emboliquis •.....

                             Tenim un somni, la caseta i r harte! i al garatge ..
                             un cotxe. Aquesta és la fina/itat i la il"lusió de .. ' '...0:,.
bJe,s de les nostres característfques sociológi-
ques amb un número més elevat d1activitats de      molts joves d'a vui, maliluradament. Tenim en- - : [;( ...
tota menB .. 4m b tanta gent que, B més a més
d~J seu treball professional, dedica unes hores     cara deixalles d 'una mentaJitat    fenicia i comer- ,'?/: .., .......
                                                                      I ,o: ~ ..
-a la- setmana al que nosaltres en diem «fer
                             daJ que ens porta a defensar els interessos·              :". :,~::;i¡:..
aoses;¡t.                        particuJars. [ d'aquesta manera els imperia~
                             listes ~ns ho han anat prenf'nt tot, lins i tot el           di· ... _::'~
   Sí; la g~nt de Banyoles dividida en grups      coml!r¡: de] qual ens en creiem els amos i
                             mr!stre:s.                                :ir,'::
trh~ a-lla sobr~ díferents camps. Tenim clubs i
centres esportius, organitz'aéions cuIturals i         Tat aixo em sembla greu· p~rquer corri he             !:~".:~ ':?:r" t.;.~ -.'
artístiques, grups d'accjp parroquia} especia lit-                                         " /.,:t·.f~.":'.--.~-. -

                                                                 .: ~t;< '.'.

                             dit abans, és sen yal clara de la desintegraci6.                  ,..¡: ..'

zada, grup$ d1es.tudiantst movÍments internacio~     tlru·n Poble. Aleshores ens agafem als drets de
nals, etc. 1 tol aÍxó en gran númeroi fillS arri-    ]a llengu¡j~ que malgrat ser moJ~ jmportants,
'bar a donar al poble uns fruits molt visibles j
                             són completament insuf(cients. A vui, per a refer
il1sospitats, únics ---diria jo- per una comu""
                             la. Patria, no n thi ha proa de parlar de Maragall. '
nitat c.om la nostra.
   La crista,/'Jjtzació de tots aquests treballs   - Frr Patria vol dir solucionar e/s problemes, '

varem trobar-la concretada en la gran -m~ presa     d~ tots. El nostre Poble (nf.!Jtius i immigrats) no·

vade .1a setmana de jo ventut .. -           té salamrnt ,necessitats culturals .. El nostr·e· .

La setmana de joventut ens evidenciar          Pohle té fa m i sed de m oItes coses ~ i d.avant ' '. " < . '.f.>:~ :: :',

un fet: Cal treballar jUllts,~ cal que construfm     d'aÍxó no podem restar indiferen·ts.                  1 ,- .'.~ .' ,~ ,~,~            -

junts. Pero; construir que? Aquesta és la pre-      Cal que Banyoles senti la nec~ssitat de' . ,':\';:..'.,

gunta que se1m va plantejar lot pensant ~T1 les     formar pllrt d'un PohIe. No volem ser orfes,                    ..- }~ {: :..

nostres activitats i .que sota· el inel! pUtlt de    sinó contju~ ador.s d'una tradició dintre de la ".':'-'.~ .

vÍsta intentaré donar resposta.             qua} tenim tots el drel d'intervenir, aprofitar .. · . ''t .,-.

          •• •                 nos deis seus treballs í transformar el que liO             ".. '

               *              ens agra di. _    .

Tots nosaltres som he·r~l1s_d'un Poble que        .. Cal llu~tar contra el desarrelament Í contra·

~ns ha fel dtu~a determinada man{!!ra ·d:Jésser.     i,f····J'amorfism~
Soin here:us ,deIs seus defectes j de les seves       , Cal qu~ els adl1/ts deixin fer als joves per-"":·

qUZJlitlJts.                       que som portlldors d'uns valors· que comple~ .....:.-:..j~,»_ ..

   A vui esta en les noslrrs, riJétTJS la contínua~  menten la societat. Una sacieta! sense ¡aves ·es ' .:. .-:.~.j..<' :.,

aió j Fengrandiment dfaquest Poble, i en farem      refreda queda congelada, carca, ridícula i ana             " ..... :.
                                     1
f!1, que nosaltres voldrem, si és que de verital                                          -
                             crónica

 volem fer-ne alguna cosa, si és que conscients     .. Cal que e/s adults saplguen despertl!Jr iJIs _ ' ._,.~ ,
 del valor que representa -tenir una família i      .:.J.r.. ¡aves eu la r!sponsabílitat que portem a sobre.· ".'
 una r~ adi.ció no hi renunciem i €ns aprofite m     '-"~}l'pe./ sC?l.fe! de ser homes.
. de les seves lluites, de le$ se ves- victóries i deIs                      ' ... -..:'.~

 $U~ S frac.assos .                   j~ ve;,~ ~a:d:::t:sa   e~':~t~ud~:d:n d;es~tí~ ' ..,.:..j.i}!j· '.

  . La s(!nYl!Jl . més e¡ara de la' desirucció d'un  l1tats 1 en 1 aborregament ....        .. ~ ~ ,-".':.·;":·,.-..·'.·':.::~~ :r·.
 ,Pais és un vírus Bnomenat el ( tant-se-m 'en~
 fotisme». Es la pr~ dua de la voluntat d 'és.ser    Cal cridar contra e/s adults que proporeio· '.; .'.:.:,/:::':,;~ f·~·t· ..-.;.

 Es rindiferencia ..                   nen aquest estjJ de v.ida de cotó f!uix .. '              - ·.·.~:_._·~;:::rl~ .{~ r·~ ·~···

Els cata] 11S,··8 ·vegades, hem esta! indife-      It mentrestant, anem Jent POBLE ....                  ; .;":.:..•{~ ~ '.,~ .-

r:etJt~ i ha hm~ · ryregonat com a vÍrtut nacional.                SALVADOR OLIVA LLINAS -': ....:..~-:-~/,.;'-.·:::.>):<::~:y~ !~i~:;··~ :··:I'~

     AVEniDA         'MAGATZEMS                  T AXI5                      .:',:·}:~:;tJ;~ ;!.

PLRZt:l QR. ROUIRR. 2 - TEL, 284  ".les- "oltes"               BARTROLI                     ··,>~;.::-)~:I}i), ¡: :-

.' _BAÑOLAS                                            TELEFONO 143 '.

                                                 Hor z .,• 6

                                                                .. _•...:.-.,.,.~ J~.\" ...•:1

                                                           _,~.'-,,."'·.~::·,#:..~.j::I-.~.:~;i-'"J~.#~tlPtV~ ~ -

                                                          . _.'... -::.; ;.:~ -;;1:.:,-:,. ":#t<¡
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11