Page 3 -
P. 3

$~!~.r.':-I: i· ,

'...<M~ }J[~;tYf'- -
~, r~ f'i~ D:~ -::', U N e.U' R SE-,.T M· ,..;.';:.··f.·.~ {:.·~ ~:.;:. ~ •.•••.••••.•••••••••_••••••••••
.. __),,"._~ ..J. ".1' ".'

 .~ ." '.'.',

ES~,'/i1-.( '.'..'c;, :' ·~··'.i~ ;""
             , .•.•..             ---    ,"           ' - '.::~                ••:-: ••:..:..:~: ••:'":--:""

                                  •••-•••••••••••••••••••••
" ,'-',,"~, ',_-·ró.qo···".·••• .'••••••••••••••••.••:•••••••••••••••••• • • • • ...'.. .'",;, /,_.'-_:'-"-;".-",",,,,:"_,'",'.'':-':,'';'e<;;_," '
                    ~                           .1.~:~::~ •• ::~ _.~ • ••••••••••••• •~ •••••••••••••••••••••••••••• _._ ••••••••••~.:~ ••:_: ••:~ ' ••-:••:~::~ ••:N:••••••••··~ ••••' ••••••••~ •••••••-•-O.I~ .

" _,_,' __,,_ ,                                                  ,          ••••••••••••                                                                                              N•

, -4;.,,''--"'> -                                       .'                                      '
" ~{,:,.:,::-,' _ - La P1Bf-a d~ Toros de Giron;i acolli, la nit del'
; t~ -;:_;':>,~-~s rfllnirtn per celebrar la clausura d 1                               ~1~ 6e~  .. ,'                                                                                                     que
                                               e curse! de Crlst1BnItat                                                                                                             fft
, ')-:: ,:,:-~ _i~_         _,             '                                /uny, a mes de cme mIl persones
                                                                n.o 100 de Girona
;; f~tk':".<:';:;;:'--'.l~ 1         Una      reunió d'aque$ta envergadura              ,-   ,'
                    éJnom       del Senyor ha df ten ir el maxi:quere/,x                    .',.,.,
                                                           a~ s.ev~ ore.amtzaelO I un aete eomul!itr~ i_

; ',~ ~<:_:-com una P1a¡;:ade braus s'alcés Itlf                                 ~e ¡~ gn1tat: d q~ 1~ ve qe~ en un marc tant smgular

; {r~ </"mfnt              el lloc uels assi~tents P '. , ala~ r de ~obrla l~ eganC1a ,1 grandlOsitat i es preparés deguda-
                                        s" era              de m 1g a mlg.. ,aque 11 ,qu~ es ptl1sésqllt! com a cIau-
lti',;':':':: ,-~                 currset
.,..,.... sura ' d~l                      n.o .1:J0. 0 e        equlvOCilTJB

'\ ,-:',N"t~':o'-t'            d .. d 1        s m~ntava u~ acte espectacu}ar, 1 errarJa Igualmel1t el que lIinculés la

: ~;J'-)!';-' ranscen enCI8 e s cursels a 1 esc1at mes ,o menys sorollós d'aquella clausur",

:i~;':Ú;-' ~ ,:S -:Tots el s que assistiren a- aquell acte es donaren perfecte compte de que a1l8 no hi havia es~
)~: ,_y,:'".,"0 :.".'/;  pectad_o'T's; " totham          era :actor '_'El so"ntir comunitar' !,d e l' E'sg 1e~ SI.a es Vl:Vz.a a/jte~nticament.
       •••••• ,.'                                                                  Aquel1a

";,;, ~"¡i'_-'_,"__.'•:i'- mu_ltIt,ud s ha VIa reu., mt per eo'n vlUre l'a 1e-gr/a C"TlSl1- ana del prim- er ce-ntl"nar de passos d 'aqu'eJ1.

;_~:~/:::, -_M.0vlmn~ t-que un dI,~ mes o m:nys l/un ya, va despertar en cBda un la il·lusió d'ul! cristianisme

:~U'''::' VISeut 1T1tegralment I que va a¡udant cada diil a ser millor.                              '
,~r::'',',.i-- ,',
                      C2aUenir en compte que prilcUcament toiS els assístents ha vien viseut 1111 Curset de CrÚtia-
i!:, ,,nitat
                    í, pr~ tant, no e1s cog~ regaa~            la curíositat sinó la il·lusió, i aixó explica la permal1encia, 'no

_;~,:_: ",_' massa comoda, durant JIles de CInC hores ,en les graderies de la Plaa~ , fins al moment en que el

a_,;~;~\ Senyor Bísbe celebra la Santa Miss,a i, ajudat per selze sacf!rdots, distribui el Cos del Crist liJ

,11,';,--, ,quasi totalitat deis congregats.'                                 ,                   ' , '- '
                                                                   En aqiJest espai de temp!
.:~ \" ' .. ,'_"              Fa set an ys s 'iniciaren en la Diócesis. e/s Cursets de Cristíanitat.

         ,_, ,han atravessat fl10ments de-soroJ/. i de relativa qllietud. 'Han desvl'tllat controversies mé$o menyS

¡~ ,': _- a~as~i(jnades.                  Tenen els .seu,s pa~egírs~ te~   í e_lsseus detraetors. Peró pt!:1dar:'unt de tota fa ciu~ n~
m." _ -_ -tanGla -que e1s envoIta hl ha 11m; fets znquestlOnables. Els el1fsets, que no son cap orgal11tzaelO, son
't:- ' .-,' ,un Moviment iJ les ordres de la Jerarquia, i no pretenen aUra cosa que la renovado cristiana de la

, .' .1Iostra societat a tra vés de la reno vació cristiana deIs individus, i aixó sense espectacularitat ni

                  presses, peró amh constlmcia, trabalIant amb U·lusió, entrega i esperít de caritat i visql1ent un

                    áislianisme de signe ne-tament comunítari a l'entorn de la Jerarquía parroquial i diocesana.

                           Lo importan! ne;¡¿s que al Bisba! s' han celebrat cent cursets, sinó que uns milers d' bomes

                    i dones viuen el cristianisme amb esperit de superadó i qUf! uns milers de families s 'esforeen en

             ... ser autn~ tjcament famíJies cristianes.
                    Lo interessant de la clausura del curset número 100 a Girona no és que aquf!l1 vesprees

                    reunissín cinc milers de persones amb un mateix esperit (i aixó ja és m-oIt important), sinó que

                    aquella mi'ltinada sorUren d'aque1Ja reunió per totes les rutes dd Bisbat cinc m~lers de ~e~soe~ s

                    dispos-ades a traduir aquell esperit en la se va vida ordinltria í a ser fermenl VIU de crIstlanItat

                    enmig de la 'sacie tal en que es dese n ro tIlen , 1 aíxó sí que és veritablement transcendent.

                                                                                                                                                                          -

                                                      ~,        JOVE~

                                               HOME!

                      A vui que caminem tant de pressa. ...                   At~rem-noS a pensar en po~ blemes vitals.

                                                                                       ,'

                    -R~ ECES ESPIRITUAL VESP_RAL

                    . "':::':::.-;:',::;;;i).'-::~c::i:';::ic:-::;:::::::;:ii':_"_:C::L:',:::-;'::::i:C:::::::::-::-~;::;::;:-;~ :;':-:::::;'-_::_::::C'-':':;":,::;:'::,,:::--;.-;;:.-:;:::r:::'::::;;;:.-:;:;:::i::;;':--::':':--:-~ -;':":-~ ::--:":;¿':;;'-::"';;:';:;;;::'''7';;'::'-:'-:::::;r::::::-:;:~ ;:-':;::

                                        l' d 1 Monestir.              A les 10 del vespre del dia 4 de julioL

                                        Esg esia e            e 1'1 Tema: Jovel1tut obrera. - Missa
                                                         o odqui.     . Dirigeix: Mn. Uuís Fluvia. .
                                        Meditació. _.

.~'": .. .~                                   dominical ·a' dos quarts e. una .
~ ~. ." ..                                                                                                                                                                          ... ~ 1
~' .." . :  :.
                                                                                                                                                                               ... ~'. ~
       .
                                                                                                                                                                               .,
                                                                              florl.%ontC:iI                                                                                       !
                                                                                                                                                                                     ~.~

                                                                                                                                                                             ".
   1   2   3   4   5   6   7   8