Page 1 -
P. 1

T E R C E R D I U M E N G E D E N O V E M B R E D E 1 9 2 8 — A n y XI N.* 47 (544)

FUübA PARROQUIAü

         DE BERGñ

   El llm, Sr bisbe de Solsona, Dr. D. V a l e n t i Cornei aa S a n t a m a r i a s* h a d i g n a t conoedir cinouanta dies de
iudnlgencia, en la lorma acostumada, a tots els llegidor» d^aquestn Fnil» Parroqnial.

   Preu de siiscripciói A Berga 3 pts. fora4.'-Número solt deu céniims

SANTORAL                    nerva, amb cant del Poblé, alternant amb

Avui t Dìumenge^ dia 18 de novem-       el chor de la R n t . Comunitat; al final pro-
                        fessò del Ssm. per l'interior de la Parro-
bre de 1928: Dominica XXV després de quial,
Pentecostés. Dedicació de les Babiliques
                        A les misses d*ii i 3 quarts de 12,
de Snts. Pere i Pau a Roma.
                        explicació del Evangeli i Catecisme per el
Dtllúns, 19: St. Isabel, Reina d' Sr. Rector,
Hungría. S. Ponciá, pp. i m.
                          A la tarda, després de la doctrina, (a
   Dimarts^ 20: S. Feiis de Valois, c.
   Dimecres, 21: La Presentació de      les 3, en que s'explicará l'^estampa). Fun-

Ntra. Sra.                   d ó del Apostolat, amb exposició de S. D,

Dtjous, 22: Sta. Cecilia v. i m.        M. i sermó per el mateix orador sagrat del

                        matí; al final professò "del Carme per l*
l îvendres, 23: S. Climents, pp. i na. interior del temple, amb cant dels goigs.
Sta. Félicitât, m.
          S- Joan de la Crea, c. '    A les 7 vespre actes de recés espiritu-
   Dissabte, 24:               al dels exercitants. a la capella dels Dolors

i S. CrisogoHus, m.              amb exposició menor.

   Diumenge^ 25: Dominica X X V I i        Dies feinerSy a les misses de 2

última després de Pentecostés, bta. Cata- quarts de 6 i de 2 quarts de 7, mes de les
rina. V. i m.
                        ámntes.

Fiincións Parroquials                A les 9, la Conventual o Aniversafi
                        per la Rnt. Comunitat.

   Tots els dies de la setmana, misses de     A les II, Catecisme i'I dijoas expli-
punt cada mitja hora, desde 2 quarts de 6,   -caccio amb la estampa.

cada dia, festius i feiners.             A dos quarts de 7, dels vespres, rosa-
   Avui, a la missa de 2 quarts de 7, nies
                        ri i mes de novembre a la capella dsl Ssm.

de les Animes.                 Dtllúns, a la missa de 2 quarts de 7,

A les 7, missa de comunió general, exercici del dia dinou de cada mes al altar

mensual-reglamentaria de 1' Apostolat, de S. Josep, amb missa a les intencións

amb plática per el Rnt. Caries Costa, P . del Fundador.

President de la Residencia de Pps. Fran-    Dtjous, a 2 quarts de 9, missa als

cescáns de la present ciutat.         Dolors pera els nois del Collegi Rosal.

A les 8, la Congregació M . ' cantará     Dîssabte, a les 7^ missa amb orga a

l'ofici par                  Ntra. Sra. de Queralt 1 cant de la salve,

A 2 quarts de 10, la Conventual amb      A 2 quarts de 7 del vespre, felicitació

exposició de Nostre-Amo per raó de la Mi- sabatina a la Inmaculada i salutació a
   1   2   3   4