Page 1 -
P. 1

T E R C E R D I U M E N G E D E A B R I L D E 1928   ANY XL Núm. 16.—(513).

FUüüfí PfíRROQUIAü

            DE BERGñ

   E l llm. S r . bisbe de Solsona, D r . J>. V a l e n t i Cornelias S a n t a m a r i a h a d i g n a t concedir c i n c u e n t a dies de
indulgencia, en la lorma acostumada, a tots els llegidor» d'aqnestn Fulla Parroquial.

   P/eu de SHScripció: A Berga 3 pts, for a Número solt den céntzms

SANTORAL                        explicació del Evangeli i Catecisme per el

   Aviii, dhimenge^ dia 15 abril 1928:        Sr. Rector.
D o m i n i c a in albts, v u l g a r m e n t í^ita de
Pascuetes. Sta. An^stassia, m.                A la tarda, a dos quarts de 3, C a -

   Dillúns, 16: S. T o r i b i , b.         tecisme pera les seccións de petits i a les
   Dimarts, 17: S . Anicet, pp- i m .
   Dimecres, 18: S. A p o l o n i , m.        3, pera la de Perseverancia, explicant-se
   ütjous. 19- S . L l e ó I X , pp.
   Dtvendres, 20: S . S u l p i c i i c m p s ,   la estampa.

ms.                              A- les 4, f u n c i ó , a N t r a . S r a . de

   Díssabte, 21: S A n s e l m de C a n t o r -    Queralt, amb plática de Catecisme per

beri, b. c. i dr.                    M. Joán Gatriga, Vicari: A l ünal profe-

   Díttmei7ge^ 22: D o m i n i c a l i després    ssò del Carme per l'interior del temple,

de Pascua. Snts. Soter i Caius» ms.           amb cant dels goigs.

   N o t i ' s be: Avíií fent ¡a estació de la       Dies Ftiners, A dos quarts de 6,

B . amb la C . " i se pot lucrar I." P / ,       exercici del Cristiá i oració mental.
                                A les 9. la Conventual o Aniversari
aplicable ais difunts.
                            per la Rnt. Comunitat.
     Funcións Parroquials                  A les II, Catecisme i'l dijous expli-

        (H0F<AR1 OFICIAL),           cació amb la estampa.
                                A les 8 vespri, rosari i oració mental,
    Tüts els dies de la setmana, misses de
punt cada muja hora; els días de festa         a la capella del Ssm.
desde les 5 i 'Ì3 de feina desde 2 quarts de
6, i aixó íins al primer de novembre.             Dijotis, a 2 quarts de 7, Exercici
                            del día dinoii de cada mes a S. Josep.
   Avtii, a les 7. C o m b r e g a r G e n e r a l a
                                A 2 quarts ds g, missa aí^ Dolors pe-
la Presó, Hospital i demés malalts que no        ra Is nois del C o l l e g i R o s a l .
bajan complert encare.
                               Díssabie, a les 7, missa a m b orga a
    De regrés a Ja Iglesia, missa p e r a ' l s   N t r a . Sra. de Queralt i c a s t de la salve,
que hdjan concorregut a la professò,
                                A íes 8 vespre, felicitació sabatina i
    A les g i m H J a la Conventual, amb       salutació a Ntra. Sra. de Queralt i cant
cant del Poblé, ahernaut amb el chor de         dels goigs.
la Rnt. Comuniíat; exposició de S. D. M.
per rao de la Minerva.                    Díumenge^ a íes 7, c o m u n i ó gene-

    A les misses d ' i i i tres quarts de 12,    ral, mensual-reglamentaria de les Filies
                            de Maria, arrb plática preparatoria p^r
                            el sea Rnt. Director, M. Marc Costa,

                               L a f u n c i ó de la tarda dedicada a la

                            Inmaculada a carreg de Ies Filies de Ma-

/

                     /n
   1   2   3   4