Page 1 -
P. 1

S E C O N D D I U M E N G E OE ABRIL D E 1928   ANY XÍ.  Núm. 15.—(512).

FUüLiA PfíRROQUIfíü

          DE BERGfi

   El lita. Sr. biabe à i SoUona, D r . I>. Valenti Cornelias S a n t a m a r i a 8* h a d i g n a t eoaoedir cinon^nta dies de
ìndnìgenoia. en la iorma acostumada. a tots els llegìdors d'aquesta Fulla Parroquial.

   P eu de stiscripció: A Berga 3 pts, fora4,—Número solt deii céntims

    La Fulla Parroquial^ porta-veu de la parroquia, dona les     bo-
nes festes a tots els parroquians, desitjant-los una Jelis Pascua     de
Resurrecció, curulla de gaubanges de iota mena, missatjera de      ria-
llera primavera i agradivol istiu: Ressuciti Jesús en tots els coro   per
la gracia, regnant en les families per la avinenga i benestar;      que
permolts anys la pugam veure.

      SANTORAL                Trinitat per qui, empró no baja cumplert
                         encare, urgeix la obligació f m s que s ' b a j a
   Avt:i^ diumenge^ dia 8 abril de       satisíeta, confessant i combregant.

1928: Dominica de P A S C U A DE RESU-         III-Demá se reobren les velacións o'ls
RRECCIÓ. S. Albert, b.              casaments solemnes, amb missa de bene-
                         dtcció sens el exprés permis del Preiat com
   DtlliUis, 9: Sta. Casilda, v. (Avans    eu el temps de quaresma.

era festa de doble precepte, avui es supri-      IV-Diumenge, comensa a regir el

mida).                      Ho^ari Oficial fins el 6 octubre.

   Dimarts, 10: S. Ezaquiel profeta,

(Aváns era dia d'oir missa, pero es podia

trevailar).

   Dtmecres, 11: S. Lieo '1 Gran, pp.     Funcións Parroquials

i c.                          To:s els dies de la setmana, misses de
                         punt cada mitja hora; els dies de festa
   DtjoHs, 12: s . Juli, pp. ì C. i Sta.    desde les 5 i 'Is de feina desde 2 quarts de
                         6, per rao del próxim horari oficial.
Susagna.
                            A v m , a les missa de C.*^ general,
   Dtvendres, 13: S. Hsrmeue^ild, ; rei    mensual-reglamentaria del Apostolat, a-
                         n int els fevorins a cárreg de M. Ventura
im                        Ribera; (s'anticipa 8 dies per rao d'estar
                         impçdit diumenge vinent, amb iMOtiu del
   Dtssabte, 14: S. Justi el Filosop, m,    combregar general).

   Dinmenge,   Dominica in albis,

vuìgarment dita de Sta. Anas-

tasia, m.

   No:i's be: I-Tots els dies de la setmana,

fent la estació de la Butlla, a m b la c.° i e.®    A les 10, la Conventual, molt solem-
                         ne amb assistencia de les Autoritats,
se pot lucrar I.» P.*, apiicable als difunts.   anatit el panegíric de la festa à carreg del
                         Rnt. P. Lluís Borras (O. F. M.)
   W Diumenge conclou el temps hábil

pera el^cumpliment pascual; pera 'Is nens

-de la L" c.° s-allarga fins ei diumenge de    A les 4 de la tarda funció del Apos-
   1   2   3   4