Page 1 -
P. 1

ANY XIII   Q u i n t d i u m e n g e d e n o v e m b r e d e 1931 N U M . 48

boó'>
mis.

i dos

torell
Joan
, ofi.

Joan

 düS

liver-
e D,

reu-

irto-

|uials
d e la
! Eu-

)orca   índulgéncía: En concedeix 50 dies a tots els qui amb devoció lle-

. dos          getxm o escolUn llegir aquesta fulla, l' Excm. Sr.
            Dr. Josep Vila Martines, Bisbe d' aquesta diòcesi.
e lo;

oansi   SIstxsL-ts d e 1st íS
s)A
e.p.r)  29, DIDMENGK — * I d' Advent. Sants: Sadurni, b. i mr.; Blai i Demetri. mrs. IMuminada, v.
milia,           —Missa del Diumehge, color morat.
ó del
.C.s.)  3.0, DILLDNS.—Sants: Andreu, ap.; Constanci, cr.; Maura i Justina, vs. i mrs.—Missn de

jtura,         . S. Andreu, color vermeil.
     ideDesembre. uiMlRTS.—Sants: Elei, b. i cr.; Llucl i Cassià, mrs.; Cándida i Natàlia, mrs.
icia i
              —Missa de la fèria, color morat.
•ituals   DQBCRES —Sants: Eusebi i Marcel, mrs.; Bibiana, v. i mr.; Aurèiia i comps. mrs.; Elisa, v.

obri-            —Missa de Sta. Bibiana, color vermeil.
     3,D1J0US.—Sants: Francisco Xavier, cr,; Claudi i comps. mrs.; Hilària i Magina, mrs.—
¡Urem
lt.             Missa de S. Francisco X, color blanc. —Lluna, quart minvant.
     4 DIYENDRSS.—Sants: Pere Crisòleg, b. cr. i dr.; Climent d Alexandria, b. i cr.; Bàrbara, v.
-Angel
              i mr.—Afíssa de S. Pere C., color blanc.
       DKSABTE.—Sants; Sabas, ab.; Dalmau, b, i mr.; Félix i comps. mrs.; Crispina, mr.—M/ssa

              del dissabte, color morat
     íj DIBMENGE.—® II d'Advent. Sants: Nicoiau de Bari, b. i cr; Emilià, mr.; Dionísia i Lleóncia

              mrs.—Missa del Diumenge, color morat.

Extra-    —Mentre estás sa, pots }er moli M, que un cop maiali, no sé qué podrás fer.
Sagra-    —No et refiís d'amics ni de parents: fes el teu bé ara que hi ets a temps; que
     més prompte del que puguis pensar ¡a de tu ningú es recordará.
I. Re-
latBÍléi
   1   2   3   4