Page 4 -
P. 4

FUNCIONS RELIGIÖSES

A v u i , d i u m e i l g e . — A dos quarts de 3 de la tarda: E n s e n y a n ç a d e la Doc-

trina. A dos quarts de 5: C o m e n ç a r à la solemnial N o v e n a a la I m m a c u l a d a ,

q u e a n u a i m e n t dedica a la seva P a t r o n a , la b e n e m è r i t a A s s o c i a c i ó de Filles

de M a r i a . P r e d i c a r á el P. A n t o n i M . ^ de B a r c e l o n a O M . C .

Dies f e i n e r s . — M i s s e s a un quart de 7 , a dos quarts de 8, a les 8 i a dos.

quarts de 9.                                                   ¡

   Actes d e la n o v e n a - — A les 9 del m a t i : Missa. A dos q u a r t s de 7 de la
v e t l l a : R e s del S a n R o s a r i , e x e r c i c i p i a d o s de a N o v e n a i s e r m ò p e r 1 es-
mentat predicador.

   Dilluns, d i a I — A les 7: Missa exequial, en bé de D . E n r i c C a s ^ b ò (e.p r.)            I
   D i m a r t s , d i a 2 . — A u n q u a r t de 7 : Missa en sufragi de D . M a r i a n Vi-           j
cens (a. C . s.) A les 8, a dos quarts de 9 i a les 9 misses del c i n q u è anni-
versari de D. Juli Garreta i Arboix (a. C s.)                                    i
                                                           '
D i m e c r e s , d i a 3 — A d o s q u a r t s de 9 : E x è q u i e s d e c a t , 5.® en b é d e D . ^ .

Victòria V a l l m a ñ a (e p . r . )                                       .

   Dijous, dia 4 . — A dos quarts de 9: Exèquies de cat. 5." per l'etern des-
cans de D. R a m o n Xiqués (a. C s )

   Oivendres, dia 5 —Primer divendres de mes. A un quart de 7, a dos

quarts de 8 i a dos quarts de 9 misses d'anniversari en bé de D.® Júlia R u -
bio V d a . de Sala, A les 8: Missa de C o m u n i ó ' Generai a l'aitar del Sagrat
C o r . A dos quarts de 9: Missa en bé de D . Josep P u i g g e r m a n a l . A les 3 de
la iarda: R e u n i ó mensual ordinària del Robert de Sant Vicents.

   O i s s a b t e , d i a 6 — A les 8: Ofici de cat. x en bé de D , Genis E o u (e pr.)
A dos quarts de 1 0 de la nit: Recès espiritual per la Lliga de Perseverància. ,

   Diumenge, dia 7.—Misses, a un quart de 7, a m b predicació de l'homi-
lia, a les 7 , a les 8, a d o s q u a r i s de g i à d o s q u a r t s d e 12 a m b e x p l i c a c i ó
del p u n t doctrinal. A les l o : Ofici d o m i n i c a l .

Nota: L a c o m u n i ó de la L Ü g a d e P e r s e v e r à n c i a d ' a q u e s t m e s q u e d a traslla-

d a d a , ai dilluns, diada de la P u r i s s i m a .

N o v e n a a ia i m m a c u l a d a . D e v o i s de la Verge! N o falteu a h o n o r a r en

aqu€sts dies a la M a r e del Cel. Ella ens distribueix totes les gràcies. V o l

q u e la h o n r e m en aquest g r a n misteri. V e n i u a sentir la p a r a u l a de D é u q u e
p r e d i c a r á el m o l t c o n e g u t P. A n t o n i M.® de B a r c e l o n a . N o hi falteu!

N o v a i m a t g e de la I m m a c u l a d a . A m b desti al nou aliar, ha sigut adqui-

quirida per l'Associació de Filles de Maria uua nova imatge que podrä

èsser v i s i t a d a a la R e c t o r i a , d i u m e n g e , de 12 a i del m a t i i de 3 a 4 de la

t a r d a i d i l l u n s i d i m a r t s a les h o r e s d e d e s p a t x , 11 a t del m a t i i de 6 a 7

de la vetlla.

   V e n d a d e l S o l a r d e St- J o a n . F i n s al d i j o u s v i n e n t i n c l u s i u dia 4 ,

s ' a d m e i e r a n ofertes per la v e n d a de l ' e s m e n t a t solar. E i s q u e desitgin fer-

les poden passar per la Rectoria.
   BATEIGS —Julia Creus i Fabreiias.
   A M Ü N E S T A C 1 0 N S . —rercere5, de Narcis Quintana i Bonet, amb Filomena Vergés

i Bosch, solters Francisco Sancliiz 1 Ibaflez, amb Isabel Salamó i Casas, solters. Josep
Cruaflas i March, amb Rosa Nicolau i Poch, solters Primeres, de Josep Qispert i Ay-
meric, amb Montserrat Dalmau i Colomer, solters.

   C A S A M E N r s —Narcis Viñclas i Roig, amb Rosa Donatiu i Ferrer, solters.
   D E F U N C I O N S . —Dolors Colomer i Carreras, de 64 anys Rebé tots els Sants Sagra-
ments. Aiiicet Serrat i Freixas, de 2¿ anys. Rebé ia Ext -Unció Pere Montiner i Ferrer,
de 95 anys. Rebé la Ext. Unció. Catarina Callol i Costal, de 86 anys. Rebé tots els Sants
Sagraments. Teresa Draper i Cruaflas, de 41.
   1   2   3   4