Page 1 -
P. 1

il!'

   ANY XII Quint diumenge de novembre de 1930 NUM. i f

^t

  t

   y ,, ^ . concedei^ 50 dies a tots els qui amb devoeió ¿legeixin.

   i n a u l g e n c i a : O escolUn Uegir aquesta fulla, I'll-lm. Dr. D. Josep Vila

J   .     i Martinez, Bisbe d'aquesta    Diòcesi.

                      MARTK110X.OOI                        uh

 s 30 DIUMENGE - ® I d'Advent.-Sants: Andreu, ap.; CoHstanci, cr.; Maura i Justina, vs. i        I
^ 1 mrs. Missa del Diumenge, color moral.—I. P. B.—Es tanquen les velacions.
                                                    'i
    1 de Desembre, DILLUNS —Sants: Eloi, b. i cr.; Lluci i Cassià, mrs.; Natàlia, vda.—Mssa de
             S. Andreu, ap., color vermeil.

    2, DIMARTS.—Sants: Eusebi, mr., Bibiana i Aurèlia, vs. i mrs.; Elisa, w.—Missa de Sta. Bi-
             biana, color vermeil.

    3, DIMECRES.—Sants: Francisco Xavier, cr.; Claudi, i comps. mrs.; Lluci, rei; Magina, mr.—
 I Missa de S. Francisco X., color blanc.

    4, DIJOUS.-Sants: Pere Crisòleg, b , cr. i dr.; Bàrbara, v. i mr.-Missa de S. Pere C., color
             blanc.

    5, DIYENDRES.—Sants: Sabas, ab.; Nicet, b. i cr.; Dalmau, b. i mr.; Crispina, mr.-Missa de
             la Fèria, color morat.

    6, WSSARTE.—Sants: Nicolau de Bari, b. i cr.; Emilià, mr.; Dionisia, v. i m r . - M s s a de S.
             Nicolau, color blanc.—lAnna plena.

    7, DIUMENGE.— ® II d'Advent.-Sants: Ambròs, b , cr. i dr.; Urbà, b. i cr.; Fara, w.—Missa
             del Diumenge, color morat.

   —La gran utopia moderna de la felicitai sabre la terra, que s'ha apoderat

   de tot el món, fins d'una gran part de creients, és la principal causa de les seves

   angùnies i de la seva desesperació.—ijoxxas ì Bages).
   1   2   3   4