Page 3 -
P. 3

servir-lo; sino que deis mateixos beneficis se 'n serveixen per ofendre-1 i apar-
tar-se d'EU. Tinguen nosaltres fé viva i creiem que tot ho hem rebut de Deu
i no volguem cometre el crim d'ingratitut; i aixís ens farem dignes de nous
beneficis, que no 'ns perderán, com perden als qui no volen reconeixer-los
sino que ens conduiràn a l'eterna vida.

                   TOTSSANTS

   Joiosa ha d'esser per a tots eis fidels la solemnitat de la Commemora-
ció de tots eis Sants, que, triomiants regnen amb Jesús pels segles dels se-
gles; el cel eis reb en sa gloria, la terra s'alegra amb llur patrocini, l'Esglèsia
santa se'n joia amb ses victories; sa gloria que avui recordem ens diu a tots
nosaltres lo que deia S. Pau als fidels d'Efeso: ja no sou levites i extrangers
sino que sou conciutadants dels sants i familiars de Déu; hereiis de Déu, diu
S. Beda, cohereus de Jesucrist. La fortalesa ens obrirà la porta de aquella
ciutat santa os habiten nostres germans, eis sants, i la confiança ens hi dona-
rá pacifica entrada.

   Considerem la félicitât d'aquella ciutat única; d'ella se diu "No hi haü-
rà alli ni dolor, ni tristesa, ni gemec:" tot és alli beatitut sense temença dé
pobresa ni defalliment de malaltía: ningú sufreix dany, ningú s'enfada, nin-
gú enveja, no hi há el mes Ileu desordre de passio: es la vida perfeccta, es
la vida d'inmortalitat i la inmortalitat de la vida.

   Pujem-hi pels graons per quins hi pujaren eis sants, per la fe, la espe-
rança i la caritat, per l'acompliment de tots eis nostres deures; per l'amor sin
 cer a Déu i al pròxim.

                   Preguéu

especialment durant el roes de novembre per a les ánimes del Purgatori; es
una Verität de nostra fé que les ánimes eixides d'aquesta vida, en gracia de
Déu, pero sens haver satisfet plenament per sos pecats, son detingudes en
 el Hoc d'expiació i purificació fins a tant que no'ls queda ja mácula Heu ni
 deute a la divinal justicia; i també es veritat que nosaltres podém auxiliar,
 amb nostres oracions i bones obres, a n'aquelles ánimes.

    Santa i saludable es la pregaría per a'ls diíunts, ens diu la Esglèsia
 transcribint una frase bíblica, per a que se'ls hi perdonin eis deutes que fe-
 tén mentres vivíen en aquesta terra; preguém, oferím Comunions, Misses l
 tota mena d'obres per a les ánimes desvalgudes; ço es sant i saludable.

    R e f l e x i ó n s . — E n aquest temps en que domina eis cors l'afany de ri-
 queses i plaers no es pas cas estrany trobar qui fassi mofa i escarni dels que
 volen servir religiosament a Déu Ntre. Senyor; ppró no cal sentir d'aixó an-
 gunia; dia vindrá en que eis mofetes s'exclamaràn en veure la gloria dels
 justos que ells no podrán gosar: «Nosaltres insensats pensavem que finí-
 rien sens honor, pero vetaquí com ells son contats entfé'lá filis dö Déu, i sá
 sort és de joia eterna amb eis Sants».
   1   2   3   4