Page 1 -
P. 1

T                     -TV      NUM.
           ^ u a r t diumenge de ^ i g ^ 1S20
        ÀNYll

                     Amb Ilicència eclesiástica
   L'Bicm. I Bvdm..Sr. Btsbe de Olrona concedí 80 dlea dMndulgèncI»; 4 tolB el» qni dcvofaminl Ueglfi»
0 »*ntlr«n tleglr nqucsfa fulla

       Dominica de la Peniccosta

Evangcli (Joan, XIV, 23-31)
   El que m'csiimi, digué Jesús ais seus deixebles, servará la meva pa-

raula, i el meu Pare l'eatimarà, i nosaltrcs vindrem a ell i en ell farem man-
sió. Qui no m'estima, no ser?a les meves paraules. La paraula que oïu no
es meva. sino del Pare, qui m'ha enviât. Aqüestes coses vos les lie paria-
des estant amb vosaltres, mes l'Eiperit Consolador que el Pare enviará en
nom Meu, Ell vos ensenyarà totes les coses i us recordara tôt lo que
us he dit.

   Jo ufe deixo la pau, la meva pau vos dono, i no us la dono Jo tal corn
la dóna'l mon. No sia dones torbar el vostre cor, ni tingui temor. Heu
sentit que us digui: Me'n vaig i tornaré anib vosaltres. Si m'estimàveu
certament vos alegrarieu de que me'n vagi al meu Pare, perqué el meu
Parc es major que Jo.

    1 us lie dit aqüestes coses, ara, avans de complir-se perqué en venir,
cregiieu, Jo no parlaré molt amb vosaltres. car ve el Princep del mon, i no
 és que Ell tingui poder sobre mi, sinó perqué conegui el món que jo amo el
 Pare î que segons el Pare m'ha manat, aixf faig.
   1   2   3   4   5   6