Page 1 -
P. 1

Arnv XXVI Binmenge, 29 (ie desembre de 1935 Núni. í'àOS

Parròquia               i

L'Ilm- i ÍÍ.vdm. P* Joan Perelló i P o u , Bisbe de Vic, concedeix SO dícis. H'índul-
éència als qwe devotaineiif Jíegeíxin o sentin llegir la "FuUa Parroc^mal"

                             LLlCÈtvJCtA e C L M S i A S T i C A ) -

                      ^ A M T O M A 1.

Avui dia 29; >í( dintre la vuitada de Nadal. El S à i r t ' R e i David, profeta-
Dilluns, 30; El Trasllat del Cos de Sant Jaume, apòstol, i Sta. Anísia mr.
Dimarts, 31; Sant Silvestre I, papa, i santa Coloma, .verge ,i . martiri,-
Dimecres, 1 gener 1936; gg La Circumcisió del Senyor, i St. Concordi, mif.
Dijous, 2; Sants Macari, abad, i Martirià, bisbe, i santa Emma, verge
Divendres, 3; primer divendres. Sants Daniel, màrtir, i FJorenci, b.t màrtir
Dissabte, 4; Sants Eugeni, màrtir, i Rigobert, bisbe, i santa Dafrosa, màrtir
Diu^Tisnga, 5: >J^ El Santíssim Nom de Jesús, i sant Simeó, L'Estilista;-

    PROFECIES SOBRE JESÚS     ;.:,

(DIUMENGE DINS LA VUITADA..DÉ NADAL)  . f;

EVANGELI DE L A MISSA. (St. Lluc, 2, i-3 - 40): En aquell temp^: Estaven
Josep i Maria, mare de Jesús, admirats sobre les coses que eren dites'
d'Ell. * I els beneí Simeón, i digué a Maria, sa mare: Veiaqüí que aquest
està posat per a l a ruïna i la resurrecció de molts a- Israel: i c o m UR>
senyal, a l q u a l es farà contradicció: i la teva mateixa ànima travessarà:
una espasa: per tal que de molts cors sien manifestats els intents. * I
també hi havia Anna. profetessa, filla de la tribu d'Asser; ella havia avan-,
çat molt de dies, i havia viscut set anys amb el seu nriarit des dels seus"
desposoris. I aquesta havia restat vídua fins als vuitanta quatre àriys: la
qual no s'apartava del temple, servint a Déu dé-dia i nit en dejunis i ora-»
cions. Doncs, ella, sobrevenint a Ja.mateixa hora, confessava el Senyor;:
i parlava d'Ell a tots els qui esperaven la redempció d'Israel * I,quan ha-i
gueren — Josep i Maria — acomplert totes les coses, segons la,llei del
Senyor, se n'entoi-naren a Galilea, a la líur ciutat de Nazaret. I el nen
creixia i es feia fort, ple de saviesa: l l a gràcia de Déu estava amb Ell.

POMELL (Del Gradual de la missa d'avui); El més bell de tots'

els fidels dels homes: la gràcia està escampada en els teus llavis.:

El meu cor ha pronunciat una paraula bona: jo consagro les me-"

ves obres al Rei.            i
   1   2   3   4