Page 1 -
P. 1

Any XXÍI Diumenge, 11 de Gener de 1931     NÚM. 109É

f i l m . i Rvdm. P. JOAN PERELLÓ i POU, Bisbe do Vich; concedeix 5Ú dies d' indulgèncift

'     »U quins devotàment llegeixin o sentin Itegrir ía FULLA PARROQUIAL.~- '•^^•^,—

     (AMB l,LICàNeiA ECLKSIÀSTICA)-^-^ ——'                 —-*

Avui diumenge, 11; ^ La Sagrada Família, Sts. Higini, papa i Alexandre, b>
Ollluns, 12; Sant Arcadi i Sant Modest, màrtirs i Santa Taciana, màrtir.
Dimarts, 13; Sant Leonci i Sant Agrici, bisbes, i Santa Verònica, verge^
Dimecres, 14; Sant Hilari, bisbe; iSants,Fèlix màrtir i Malaquias, profeta»
Oijous, 15; Sant Pau, pritxier ermità, i Santas Mida i Secundina, verge»
Divendres, 16; Sant l^ulgènci i Sant Ticià, bisbes; i Santa Priscila, verge»
Dissabte, 17; Sant Anton. abat,. Sant Marian, diàc, i Santa. Rosàliha mj^,
Diumenge, 18; >5< La Càtedra de Sant Pere a Roma i Santa Prisca, vergei.

     Dominica infra-octava dè ta epifania

  Reflexió sobre l'Evangeli: AROIMES DE NATZARET
 Quin amor més bell hi floria en l'humil caseta de Natzaret... Quina obe^
•diència i sumissió més perfecta en el Bon Jesús... Quina diligència í, ab-
negació en l.a Verge Maria í Sant Josep... Quin amor al treball,.. Que san-
tes eren les tres persones d'aquella venturosa'Família... com cu m pi i en i
totes plegades Kurs obligacions religioses... Per ço, quina pau tan dolça,,;
quin goig tan pur i quina claror tan encisera planaven sempre en aquella
Llar Santíssima... Jesús, que venia a purificar, santificar i embellir divinaT
ment totes les coses, primer que tot volgué dignificar i santificar la pri-
mitiva institució fonamental i natural de la societat, que és ta família...
Avui els pobles i nacions trontollen perquè es desfà la, família cristiana
^n altre temps tan ferma...i les famílies es desfan per què no les tliguerí-
els forts i dolços lligams de la Família de Natzaret... Els pares nó fenea
cura de copiar les virtuts i exemples de Josep I Marià i els fillstampoc nO-
segueixen les passes de Jesús... Tots els membres de la família d'avui
van perdent laretirança amb aquelles Pecsones celestials; i per ço la fa-
mília, que és el recé més deliciós dels cors bons i selectes; es torna Un
ésbarzerar i un lloc d'ènuig i neguit per als cors malaltissos llatzerats pèí
pecat i pel món enverinador... El vici, la deshonestedat i la vanitat, què
marceixen en flor la fresca joventut de joves, i noies, fan que'ls tal? arribitis
a formar família, a ésser pares i mares, amb un cor, malmès i ^ixerréit i:,
vet/aquí que no podem donar bons fruits de :salut, bociesa i,,y.igoria d e
virtut a la fanaília;, car, com diu Jesús, «l'arbre dolent no pot^ cfònar bons

fruits.» , . '" , " '^ [.•'''•                         .:'

 Si, com a la Santa Casa de N'a'tzai-et.'els pares son'bons i incontami-
nats, amen de veres llü.rs fills, els'énSènyen l'amor a Déu,* a Jes.ús i Mà-"
rja, eís tenen a prop seu, élè vigileri,i réstemén tant cóm el queesperdlní
preguen per a ells i àm-b ells a^casà í al tewplè.·eteàllúhyértidertot.péril·^^
   1   2   3   4