Page 1 -
P. 1

ANY XVIII  Diumenge, 9 d'Octubre de 1927 N Ú M . 918

L'Iltn. i Rvdm. P . J O A N PERELLÓ i POU, Bisbe de Vich, coiKígeix 5Ò dies d'induigèpcia''.^^:r:

• als quins devotatnent Uegeixin o sentin llegir la FULLA PARROQUIAL.-

      Í : ( A M B L L I C È N C I A E C L E S I À S T I C A )ií  •"•it·yiiinifHf'^'f

SANTORAL.—Dilluns, dia 10; Sant Francesc de Borja, \esu\Ú,-íM^Pj0f^.
Dimarts, 11; La Maternitat de la Mare de Déu, i Sant 6ermà. bisbe i màrtir.
Dimecres, 12; La Mare de Déu del Pilar, Sants Evagri, Pric'ia i comps, nnrs.
•Dijous, 13; Sant Eduard, rei i cfr., Sant Florenci, mr. i Sta. Celidònia, verge.
•Divendres, 14; Sant Calixte, I. papa i màrtir. Sant Gaudenci, bisbe i màrtir.
Dissabte, 15; Santa Teresa de Jesús, carmelita, fd., i Santa Aurèlia, verge.
•Diumenge, 16; ® XIX després de Pentecostes.—La Puresa de la Mare de

   Déu, Sant Gal, abat. Sant Galderic, pagès, i Sant Bercari, abat i màrtir.

      DOMINICA XVIII DESPRÈS DE PENTECOSTES

  Reflexió s o b r e l'Evangeli.—./e-s'M-s:, retornant d'una de les seves
excursions, va pujar, d'm l'Evangelista, a la barqueta que li servia
per a fer dites excursions, i s'en va anar a la ciutat, això és a Ca-
farnauni, per a descansar de les fatigues. Iot seguit va córrer per
Gafarnaum la noticia de que Jesús era estatjat en la casa de Simó
•fere, el Pescador. Hi afluí molta gent, talment que la casa quedà
plena de gom a gom, i no solament la casa, xinó també el portal.

  Al davant de tols, i arribant fins al bell indret on era .Jesús, hi ha
'*w« quants escribes i faritzeus maliciosos i hipòcrites, vinguts de per
*o< arreu, per veurer si podien cullir Jesús en algun acte o paraula.

Jesús aprofità l'ocasió per a predicar el regne de Déu, i heus

^quí que un incident inesperat li trencà la paraula. Quatre homes'

portant una llitera on jeia un paralític, no essent-los possible d'en-

^ar per la porta a causa de la gran gentada, han obert un portell

** la teulada, i per allí, amb grans precaucions i penes, introdueixen^

^l pobre malalt a La presència de Jesús. Com no s'havia de CQm-

^ourer davant de tanta fé, ell que sempre n'era colmtí Es ig,n

Qfjnn ,la seva admiració, que sense esperar que li demaijtin res,

mpança a concedir la salut al malalt. Però l'admirable del cas ^s.

^ué la salut'que concedeix no és la què ells segurament esperaven,^o

^^<i la del cos, sinó la de l'ànima, el bon Jesús donant-li èl tractd-

^f'M lie fill; li diu que tingui confiança que éU seus pecats li son

Perdonats. •' ' • •-                          '
   1   2   3   4