Page 1 -
P. 1

A^Y xviil Diumenge, 12 de Juny de 1927    NÚM 901

t'Excl-lno. i Rvdm. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D. Francesc Munpz, es tït^nà coucedir 50 die»
«'indulgència als qui devotameat llegeixin la FULLA PARROQUIAL acabixnt amb un Glòria,Patri...

•SANTORAL—Dilluns, dia 13; St. Antoni de Pàdua, cf., i St. Pelegrí, b. i mr.
uimarts, 14; St, Basili el 6ran, b. i dr.. Sant Eliseu, prof,, i Sta. Digna, vg.
Dimecres, 15; Sants Vit, Modest i Crescència, mrs., i Santa Benilde, mr.
oijous, 16; gg — Corpus Christi. — Sant Ouirse i Santa Julita, màrtirs.
^ivendres, 17; Sants Manel, Sabeí i Ismael, mrs., i Sant Nicandre, màrtir.
Dissabte, 18; Sants Efrem, diaca, doctor, i Sts. Marc i Marcelià, gs. i mrs.
Diumenge, 19; fig II després de Pentecostes. Sants Gervasi i Protasi, gs.
^rs., Sants Urcisi i Bonifaci, màrtirs, i Santa Juliana de Falconeri, verge.

      DOMINICA I DESPRÉS DE PENTECOSTES

Reflexió s o b r e I' Evangeli.— Jesucrist Resucitat, aparegut als

^nze deixebles /ieus.en una muntanya de Galilea, eh hi va ptedi-

^nr el nién gran i tra.icendental Sermó. Sermó que fou un b^ll com<r

P^ndi df la moral evangèlicu que el diví Mentre venia a ensenyar al

^on. La part meu fonamental la posava Jesús en l'exercici de la

^í^fitat fraterna, en la pràctica de l'amor sincer, desinterensat, en,'-

**»•« el pròxim. Parlant de l'amor es cabalment on Jesús es mani-

f**ía com el gran Legislador de VHumanitat, el Jerarca sup^éin

»'*e dicta les seves ordres amb autoritat absoluta. Volguenf, Èll,

V'"jectar els cors amb els vincles de l'amor, es quan amb més cla-

.^(at imposa la fé i'la obediència. «Sigueu misericordi.osos com ea»

''•'sericordiós el nostre Pare celestial», deia Jesús en els seus deiaie-ri

f«« en el Sermó de la muntanya. La paraula misericòrdia, sign'i-

'•Ca cor, que sent les misèries del pròxim, cor que sufreix amb ei.

*^^ pateix, cor que per la caritat fraterna fa seus els mals délà al·'

'*• Es un sznt\imnt gne ennobleix la nostra naturalesa, queia»*''

^ el caràcter de les ànimes més grans, dels cors generosos .itMé»'

j "Cats. La misericòrdia es un dels-atributs més, hermostfS d-e BSéu,

\^lempenya per donar-nos, a remeiar les nostres misèries:,, m^tri'j

fi.f^· De semblant manera hem d'ésser nosaltres i.ptírltuf·nosi

"""Vé aixís amb els nostres germans.     . V ' I ' • ^'-i
   1   2   3   4