Page 1 -
P. 1

ANY XVIll Dimecres, 11 de Maig de 1927 NÚM. 896

Darroqiüi :aríQ(íeKí0i

A Sant Eudald, màrtir

         v ó s , saceixloí precirir, màrtir excels, iidsciit
        eii lerrd fèrtil i dolçd; <i Vós rosa vcrmelid per
        jd porpra de \'ostrd sdiií^'. i^cnerosanienl i amb
        valentia vessadd per Jesiicrisl; a Vos, quina tes-
ta IoLi ferida pels claus i a qui 1' cspasd partí el cor: a Vós
gloriós màrtir S A N T líLJDAL-D, qui c^ou protector incan-
sable tie la Vila de Ripoll que per tants anys ha guardat i
honrat vostres relíquies i us lia proclamat PATIK) i t^uia
dels seus habitants; a Vós oferim en la solemnitat de x'os-
Ira festa titular, el testimoni de la nostra veneració secular
i de\'oció fervorosa, al dedicar-vos Id Í-'ULLA PAÜROQUIAL,
com garlanda de lliris i roses, símbol de vostra puresa sd-
cerdoial i fortalesa de màilir. >> * * -^ * x- •>• « « ^ •>: •• *

..^ Accepteu ia florida de fervors i entusiasmes de tols els
ripollesos, que portem al peu del vostre allai-, per a enrot-
llar r uiiia sagrada estoig de vostres relíquies prodigioses,
en aquesta diada del mes de les flors, de tanta glòria pel
nostie poble. Guariu, Patró celestial, els mals que'ns angu-
nieixen; defenseu-nos dels mals que'ns amenacen; guieu nos
en mig de la desorientació general dels nostres dies. I, aixis
com iieu fet caure tantes vegades la pluja per a regar la
nostra terra eixuta, feu devallar del cel ara que molts cors
son eixuts i aixerreïts, l'aigua de la caritat que tot ho dol-
ciíica, sobre totes les llars qu" estan posades baix la vostra

p r o t e c c i ó . * » * * * * * * •:•: * * * * * •>:• * * * * * *
   1   2   3   4