Page 1 -
P. 1

•ANY X V i DiLiiiieïig·e 4 d'ócliibre de 1925 NiiM 812

L. Excl-lm. i Rvdiii. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D. Francesc Munoz, s'ha dignat concedir 50 dies
 J indulgè icia als qui devotanient llegeixin la FULLA PARROQUIAL acabant amb un Glòria Patri. .

  S A N r O R À L . = Dilluns, dia 5; Sts. Plàcid i Donat, nus. I Sfa.
Flàvia, verge i nir.—Diniarls, 6; Sts. Bruno, fundador; Marcel i
Casf, llirs, i Sta. Fe. - Dimecres, 7; Níra. Sra. del Roser, Sts.
Marc, p i August, cfr. —Dijous, 8; Sts. Denietri i Nestor, iiirs, i Sta.
ï'elagia, pchii.—Divendres, 9; Sis. Dionís, b. Euleteri, iiir. i Sta.
•Públia, vidui.—Dissabie, 10; Sis. Francisco de Borja, c f r ; Florcnci,
mr. i Sabí, c f r . — ^ Diumenge, 11; A7A'. N i r a . Sra. del Remei, La
Malernital de Nostra Senyora.

        DOMINICA XVIII DESPRÉS DE PENTECOSTES

   Reflexió sobre l'Evangeli —Snní ]\l<irc conta qtie Jerncrist
era entrat a una casa de la ciutat de Cafarnauni on s'era apJegada
Oi'an inultiiud de geni per escoltar- !o, i. que no solament la casa
''^ era plena, sinó que no es podia acostar a la porta mateixa.
 Ho-atre Jioines caritatius qui tenien gran confiança en la potència i
 oondad de Jesús, prengueren un pobre paralític, i entre toti quatre
V'ooaren de presenlar-lo perquè el curé^, veient, però, que era im-
 VOxsible acoòtar-s'hi per la gran multitud, pujaren dalt la caga
J^utamenl amb el malalt, i després destapant el terrat, que era
 1' ^'I com és usa nça en les cases de l'Orienti, com .s'ha de soposar,
 I <^il d ésser obert, amb cordes davallaren el malalt fins als peus de
 Jesús.

   Observen primerament com és activa i enginyosa la caritat quan
  ^^ou i forta. SemhJa que el.s amics d'aquell malalt haurien fet
   '•^portant el malalt fins davant la porta; i veient que no era
 f s-!í;í(í entrar, esperant que el Salvador neixis, i presentar-l'hi
  fíi'ors. Purò pel gran desig de veure'l sà, i tal volta per interessar
  ^•'· Vivament a Jesús perquè usés envers ell de pietat, no refusaren
 Ci^^<^^t medi certament extraordiíiari, i íis diria que atrevit i tot.
   1   2   3   4   5   6