Page 1 -
P. 1

ANV XVI Diumenge 27 de Setembre de 1925

  t-xcl-lm. i Rvdm. Sr, Bisbe de Vich, Dr. D. Francesc Munoz, s'ha dignat concedir 50 dic»
• *naulgè-icia als qui devotametit Uet^eixin la FULLA PARROQUIAL acabant amb un Glòria Patri. -

í S A N T O R A L . = Dilluns, dia 28; Sts. Weiiceslau, rei i màrtir; 5ilví i
Salomó, màríir.—Dimarls, 29 (Abans f). La dedicació de Sant
rliquel Arcàngel. St. Fratern, h. i mr.—B- P- enlea Aiinimes- -Dimer
f e s , 30; Sts. Geroni, dr., Gregori, b. i Sia. Sofia, vídua. —Dijous,
pia 1, d'octubre; El St. Angcl Cusiodi d'Espanya St. Sever, pvr.
r-Divendres, 2; El Sant Angcl de la Guarda. St. Llugai b,—Dissabte,
p; Sis. Càndid i Dioníssi. i Sta. Florència, màrtirs, i^g Diumenge, 4;
píVlIL Sts Francesc d'Assís, fdr. i Marian, mr. Sta. Aurea,—Jubi-
hu del Santíssim Rosari.

        DOMINICA XVII DESPRÉS DE PENTECOSTES

   Reflexió s o b r e l'Evangeli.—Z, 'Eoangeli és la perfecció, el
complement de tot quant està escrit en la Llei i els po'ofetes. Nasal'
****** esíewí sota una llei iota d'amor, amor de Déu i amor del pró-
f^^m; tota d'amor és la llei que ens governa, il el Senyor ens podrin
;*"*'*'' una llei mès dolça i més conforme al nostre cor? Uafecte de

 amor és el més dolç i el més conforme al nostre cor, puix el nostre
•^ ^•'^ format precisament per amar. Aquesta llei atany al verita-

  e, al noble, al sant amor, que és l'únic mereixedor d'aquest nom.
   • Teresa no podia sofrir que certes passions i afeccions carnals i
   naanes s'anomenessin amb el nom d'amor; li semblava que
   6SÍ i)gii nom n'era profanat; volia que aquesta graciosa paraula
    .es reservés solament per significar els afectes de la caritat-
    * noble i sant és l'amor de Déu, i l'amor del pròxim, quan és

  •i?^^^'^^ Déu!. Amant a Déu i al pròxim, cap virtut serà impo-
    *• ^ aqui aquella gran veritat, ço és, que allà on es troba la

cau at, es troben totes les altres virtuts, sense que en pugui mancar
nna; perquè, com diu Sant Gregori el Gran, totes les virtiits sóit
   1   2   3   4