Page 1 -
P. 1

-ANYXIU Diumengre, 28 de maig de 1922 NÚM. 656

L'Excl.-lm. i Rvdm. Sr. Bisbe do Vich, Dr. D. Francesc Munoz, s'ha dignat concedir 50 di,es
d'indulgència als qui devolament llegeixin la FULLA PAJÍEOQUIAL acabant amb un Glòria Patri...

   SANTORAL. = DillLins, dia 29 de maig; Sts. Màxim i Maximí.—
Dimarfs, 30; Sis. Ferran II!, rei d'Espanya, i Bassiii, mr. i Sfa. Joana
«de Arc, vi^í. -Dimecres, 31; Ntra. S r a . d e l'Amor Hermós. Sta. Au-
rèlia, mr.—Dijous, dia 1 de juny; Sts. Fortunat, pv. i Simeó,mj.—
Divendres, 2; Sts. i3rasme i Marcelí, mrs. i Sia. Albina, mr.—Dis-
sabte,'3; Sts. Isaac, mi. i Cecili, pv. Dejuni. Ais. de carn.—D\u-
mengc, 4; ^ PA5QU.\ ÜB PENTECOSTA. S Í . Francisco Caracciolo, fdr.
i Areci, mr. i Sta. Saím-nina, vg.

       DOMINICA DINTRE UOCTAVA DE LA ASCENSIÓ

   BEFLEXÍO. — <ílvoaalfreH també donareu testimoni^. Aquestes
paraules de Jeaúa fon encar avui una, refulgent veritat de que la
 nostra sacroaanta religió es obra de Deu. Vint sigles de persecució
 sagnanta en tots els ordres, han fet inesborrable la veritat evan-
 gèlica, la religió d,el Crucificat. Ni les do.ctrines dels heretges ni el
 ceptre dels potentats', ni l'espasa i torments dels perseguidors, ni la
 defecció dels apòstates, ni la propaganda, ni la calumnia, ni el so-
 fisme que han esgrimit totes les sectes, pertorbadores de la pau de
 la Iglesia, han con^eguit la, realització dels propòsits d'aniquilar
 a la mateixa. Avui com en els primers sigles, els seguidors de Jesús
 tenen en EU la seva fe, esperança i amor. Fer Ell viuen mortificats,
 humils i resignats als treballs i penalitats anexes al desterro del
 mon; estimen als seus pròxims, condonant-lo^ injuries i aidanl·los

 caritativa ment amb almoines, cansells i oracions. Els mes perfectes
 passen tí/.s- mars i viuen en platges inhospitalaries o en verges boscu-
 •ries, alliçonant als pobles selvatges o itifidels imperis en la veritat
 i doctrines que salven eternament. Encar recull avui la religió ca-
 tòlica lo que el mon llença i no vol conviure; i l'orfe i el vellet, el
   1   2   3   4