Page 1 -
P. 1

kNY XI. D!ümenge28noYembrede 1920 N 557

       RíBOii

 L'Exct-tm. i Rviím. Sr. Bisbe de Vich, Or. P-'Francesc Muhoz, s'ha Mgnuí concedir 50 daeB d*
t a d u l ^ e u c i c i aU (ful dèvoiarneni llegeixin là ¥'vi:L·A PARROQUIAL acabant amb un Glòria Pàlri...

  SANTORAL.—Dilluns, 29 de novembre; St. Sadurní, bisbe i mr.
i Sta. Iliuminada, vge.—Dimarts, 30; (Abans f) St. Andreu, apòstol,
i Sta. Jústina, vge.—Dimecres, 1 de desembre; St. Eloi, b. i cfr. i
Stes. Càndida i Natàlia, rnrs.—Dijous, 2; St. Eusebi, pvr. i mr. i
Stes. Aurèlia i Bibiana, vges.—Divendres, 3; St. Francesc Xavier,
confr. i Sta Hilària, mr.—Dissabte, 4; St. Pere Crisólogo, b. i Sta.
Bàrbara, vge. i mr.—Diumenge, 5; ® Sis. Sabas, ab.; Dalmaci, b.

         EVANGELI DE LA DOMINICA i D' ADVENT

  REFLEXIÓ.-Les paraules de Jesücrist, que V IgJeda santa,
posa a la nostra consideració, en I' Evangeli de la present Domini-
ca primera d' Advent, es refereixen a les terribles i espantoses se-
nyals que precidirdn a n' aquell dia del judici final: «IJiesiraeet
arnaré valde» dia de la ira. del Senyor inle gran amargor pels peca-
dors. Emperò aquest Evangeli del dia d'avui, més que sobre el
judici universal, vol cridar la nostra atenció sobre les terribles-se-
nyals que precediran a dit judici; a fi de que considerem I' espant,
r esglai i I' horror que causaran dites senyals a n els pobres e infe-
lissos pecadors. Es certissim, perquè es una veritat de fè, que ,des-
prés de la nostra mort, quiscun de nosaltres, serà judicat particu-
larment per nostre Senyor. Certissim també és, que a la fi del mon,
üeu nostre Senyor celebrarà un judici universal, no per canviar
les sentencies dels judicis particulars, sinó per a ratificar-les i con-
firmaries de bell nou, per a major premi dels justos i major igtio-
minia dels pecadors. Visquem doncs ara amb un sant i saludaMe
temor del judici de Déu, AcúlUm-nos aïa seva misericòrdia infi-
nita, perquè en'el dia del nostre judici particular, que tal'volia
tenim mes aprop qúe no 'ns- péhseni'ien aquell altre dia del judici
 universal tdlts \r^,* dia de la ira del Senyor, no haguem d^ expe-
 rimentar el rigor de la seva justicia infinita.
   1   2   3   4   5   6