Page 1 -
P. 1

ÀNY XI.  Diumenge 26 setembre de 1920  N" 548

fulla Daffi^qulQl

d e SíQi  BÍBOH

  VExcl-lm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Vich. Dr. D. Francesc Miíhoz, s'ha dignat concedir 5 0 d i e s d '
I n d u l g è n c i a als qui devolaniünt llegeixin la FULLA PARROQUIAL acabant amh un Glòria Patri-..

   SANTORAL.=Di!luns, 27 de setembre; Sfs. Cosme i Damià, ger-
mans i Florentí, mrs.—Dimarts. 28; Sfs. Wenceslau, rei i mr.; Silvi-
no i Solomó, mrs.—Dimecres, 29; (Abans fj La Dedicació de Sant
Miquel Arcàngel. Sí. Fratern, b. i mr.—Dijous, 30; Sts. Geroni, dr.;
Gregori, b. i Sta. Sofia, vda,—Divendres, 1 d' octubre; El Sant Àn-
 gel Custodi d' Espanya. St. Sever, pbrc.—Dissabte, 2; El Saní Àn-
 gel de la Guarda. St. Leodegari, bisbe. —Diumenge, 3; ^ XIX. Sts.
Càndid i Dionisi i Sta. Florència, mr.

EVANGELI DE LA DOMINICA XVIII DESPRÉS DE PENTECOSTES

    REFLEXIÓ: Aquest paralític de que 'ns parla la present do-
minica que estava postrat en el llit es figura d'aquells pecadors que
per causa d'alguna mala costum estant en una verdadera postració
espiritual. Aixis com les malalties cròniques son més greus i més
difícils de curar que les senzilles, aixis també un mal hàbit pecami-
nós es molt greu, molt perjudicial i casi incurable. Però tot ho pot
aquell que vol i no li falta la gràcia de Deu.

    El present Evangeli n'es un exemple: Aixis que Jesús hagué vist
al paralític i la fè d'ell i dels que 7 portaven, per confondre la su-
pèrbia d' alguns escribes que 'I murmuraven, digué al paralític:
«Alsat, pren ei teu llit i vcsten a casa teva». Veusaquí tres consells
espirituals que han de seguir els pecadors que volen curar de I' en-
fermetat crònica d' alguna costum pecaminosa. El primer es alsar-
sc, 0 si;i recórrer a la oració i a la contínua imploració de la grà-
cia divina. El segon, pzndrezlszü llit, que vol dir^ exercitar-se en
les virtuts contraries als vicis que avans tenia., El tercer, anarse 'n
a casa seva, xó es, fugir del diable i de ses temptacions, apartar-se
 dels perills i tornar a Jesucrist, amb el ferm i decidit propòsit de
 mai més deixar-lo.^
   1   2   3   4