Page 1 -
P. 1

flny VI PFÍIMER DIUMENGE DE DESEMBRE DE 19!5 N." 301

                                            v'^%

                     t\f^^'í^ír' •

    L'il-lm. y Rvdm. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D Joseph Torras y Bages, s' ha dignat concelir
 5 0 d i e s d* i n d u l g è n c i a als yai devotament llegescan la FVLLX PARROQUÍAL acabant ab un
 Glòria Patri.....

  Evangeli de la iominica segona d' idvent

             DIVINITAT DEL CRISTIANISME
  REFLEXIÓ.—iQuina resposta mes eloqüent pogué donar Jesús a 1'
embaixada de Joan Baptista? Em preguntau en nom de vostre Mestre si
soch el Messies, donchs <iDigauU que 'h cegos vehuen, e/n sorts ouen,
eU morts resHUcitan; 's predica V Evangeli als pobres,y-y ah això,
ja coneixerà el qui soch.
  Una resposta semblant podem donar nosaltres als impios de nostres
dies que com els antepassats sempre tenen la mateixa pregunta en els seus
llabis (les divina la doctrina que anomenau cristiana? No pot confon-
drers ab altres, com per exemple, la de Mahoma? Jamay. La Doctrina
Cristiana no es una invenció humana, sinó que es un fet divi, basta ab que
considereu «lo que haveu oit o vist.^
  Y ^que es lo que havem oit del Cristianisme? Que tots els sigles que '1
precediren estigueren ab ànsia suspirant 1' aparició de les seves doctrines
salvadores; que 'ii son sí 's cunplissen totes les seves profecies; que Cristo
el seu divi Fundador obrà pera comfirmar la seva veritat innumerables mi-
racles, y que la seva propagarió fou verament maravellosa,
   ^Que veyem? Que tot passa, els homes, les institucions, els estats...,.
r únich que queda ferm, invariable es la Doctrina Cristiana; la que, ab
   1   2   3   4