Page 1 -
P. 1

H n y VI TERCER DIUMENGE DE JUNY DE 1915 N.° 2 7 7

   i^         ^ v i i i f , ;^

      lil,;..ij.  1 ij i'

iSi^              i

    L' Il-lm. y Rmlm. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D Joseph Torras y Bages, s' ha dignat concelir
 SO d i e s d* i n d u l g è n c i a als yai devatament llegescan ta FULLA PARROQUIAL acabant ab un
 Glòria Patri ^

Ivangeli de la iominica í i després ds fentecostés

               LA PESCA MIRACULOSA

  REFLEXIÓ.—Tots els comentaristes concorden y po,-.en la barca de
Pere, com símbol de 1' Iglesia Catòlica, en la qual aqueix Apòstol fou el
primer que poita el timó, succehintlo en la primacia els demés Romans
Pontifices com succesors seus. Els demés pescadors qu' acompanyaban
a Pere representan als Bisbes anomenats per Crist pera la pesca espií itual
•de les ànimes.

   La primera analogia que hi ha entre la barca de 1' Iglesia y !a de Pere
es, que 1' Iglesia com la barca ha sigut escuUida pel diví Mestre, pera es-
tablir en ella sa càtedra y ensenyar a totes les generacions la veritat; per
això digué als apòstol^; «Jo estaré sempre ab vosaltres, fins la consumació
dels sigles».

   Donchs, si 1' Iglesia Catòlica es el centre de la veritat v la encarregada
 pel mateix Crist de distribuiria pera tot arreu, sens distinció de classes,
pobles y races, res mes just es que 'Is homes imitem a les turbes que afan-
yoses corrien a escoltar de llabis del Mestre les doctrines salvadores, qu'
 avny com aleshores y en força de ia gràcia divina surten tan pures, clares
   1   2   3   4