Page 1 -
P. 1

a n y V TERCER' DIUMENGE DE FEBRER DE 1914 N.° 20f

   L' Jl-lm. y Rvdm. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D. Joseph Torras g Bages, s' ha dignat concedir
50 d i e s d' i n d u l g è n c i a aU qui devoiament llegescan la FULLA PARROQUIAL acabant ab un
Glòria Patri

    SA.m·rORA.L·

" Dia 16, Dilluns.—Sants Onéssim, b. y nrir.; JuIia, y 5,000 comps.,

mrs.—Santa Juliana, vgc. y mr.         ,

Dia 17, Dimars.—Sants Faustí y comps.; mrs.; Aleix de Falconie-

n, cf.—Santa Beatriu, vge.

' Dia 18, Dimecres.—Sants Simcó, b. y mr.; Maxim y Claudi, mrs.;

Eladi, arquebisbe de Toledo.

Dia 19, Dijous.—Sants .Qabino, pre. y mr.; Àlvar y Conrat, cfs.—

Santa Tadburga* abadessa.

Dia 20, Divendres.—Sants Zenobi, pre. y mr.; Potami, Nemeài y

Eleuteri, mrs.; Sadot, b. y mr.

    Dia 21, Dissaptc.—Sants Secundí y comps., mrs.; Sevcrià, b. y

I mr.                       ' ^ Q (•

    Dia 22, Diumenge de Quinquagéssima—^ La Càtedra de Saní

Pere en Antioquia.—Santa Eleonor, vge,—(I. B.)

    MAcsiMA CRISTIANA.—Jamít2/ esta Deu mes irritat, que quan no

castiga les culpes, y sembla què nó se 'n recorda.
                                  (Saní Agustí).
   1   2   3   4